ระบบรับสมัครแข่งขัน
ความเป็นเลิศทางวิชาการ รร.เครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศก.
ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (แข่งวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62)

เลือกสถานศึกษาในเครือข่าย สหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศรีสะเกษ
ที่ สถานศึกษา สพป. สมัครแล้ว (คน) ร้อยละ
1 อนุบาลศรีสะเกษ ศก.๑ 78 100.00
2 อนุบาลศรีสะเกษ(EP) ศก.๑ 78 100.00
3 อนุบาลวัดพระโต ศก.๑ 78 100.00
4 อนุบาลกันทรารมย์ ศก.๑ 78 100.00
5 อนุบาลพยุห์ ศก.๑ 76 97.44
6 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ศก.๑ 78 100.00
7 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) ศก.๑ 75 96.15
8 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ศก.๑ 78 100.00
9 อนุบาลวังหิน ศก.๑ 37 47.44
10 ตะดอบวิทยา ศก.๑ 75 96.15
11 บ้านหญ้าปล้อง ศก.๑ 60 76.92
12 บ้านหนองหญ้าปล้อง ศก.๑ 58 74.36
13 บ้านร่องสะอาด ศก.๑ 75 96.15
14 บ้านโนนคูณ ศก.๑ 78 100.00
15 บ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ ศก.๑ 72 92.31
16 บ้านคูบ ศก.๑ 78 100.00
17 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ศก.๑ 78 100.00
18 อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศก.๒ 78 100.00
19 อนุบาลราษีไศล ศก.๒ 78 100.00
20 อนุบาลห้วยทับทัน ศก.๒ 78 100.00
21 อนุบาลบึงบูรพ์(เปาะมิตรภาพที่ ๒๐๓) ศก.๒ 78 100.00
22 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ศก.๒ 78 100.00
23 อนุบาลศิลาลาด ศก.๒ 78 100.00
24 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) ศก.๒ 78 100.00
25 บ้านหนองสะมอน ศก.๒ 75 96.15
26 บ้านหนองแปน ศก.๒ 60 76.92
27 บ้านตาโกน ศก.๒ 74 94.87
28 บ้านแต้มะหลี่ ศก.๒ 78 100.00
29 บ้านค้อกำแพง ศก.๒ 73 93.59
30 บ้านหาด(อสพป.๑๓) ศก.๒ 75 96.15
31 จินดาวิทยาคาร ๒ (หนองศาลา) ศก.๒ 69 88.46
32 อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ 78 100.00
33 IEP อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ 78 100.00
34 อนุบาลปรางค์กู่ ศก.๓ 78 100.00
35 อนุบาลภูสิงห์ ศก.๓ 78 100.00
36 อนุบาลไพรบึง ศก.๓ 78 100.00
37 บ้านละลม ศก.๓ 78 100.00
38 บ้านหนองเชียงทูน ศก.๓ 56 71.79
39 วัดเขียน ศก.๓ 78 100.00
40 บ้านปราสาทเยอ ศก.๓ 64 82.05
41 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศก.๔ 78 100.00
42 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ (MSEP) ศก.๔ 78 100.00
43 อนุบาลขุนหาญ(สิ) ศก.๔ 78 100.00
44 อนุบาลศรีรัตนะ ศก.๔ 75 96.15
45 อนุบาลเบญจลักษ์ ศก.๔ 78 100.00
46 บ้านกระแชงใหญ่ ศก.๔ 64 82.05
47 บ้านศรีแก้ว ศก.๔ 71 91.03
48 บ้านสำโรงเกียรติ ศก.๔ 78 100.00
49 บ้านคำสะอาด ศก.๔ 55 70.51
50 บ้านโพธิ์กระสังข์ ศก.๔ 78 100.00
รวม 3,67994.77