ใบรายงานตัว สหวิทยาเขตโรงเรียนอนุบาล จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 17 ปีการศึกษา 2562 (แข่งวันเสาร์ที่ 25 ม.ค.63)
กิจกรรม วิทยาศาสตร์ (ป.6) กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ ห้องสอบที่ 1
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
1 อนุบาลศรีสะเกษ ศก.๑ เด็กชายกอปรบุญ วิษโณภาส      
      เด็กชายอานันท์ ช่างเพชร      
2 อนุบาลศรีสะเกษ(EP) ศก.๑ เด็กชายณธีนนท์ ป้อมหิน      
      เด็กหญิงฉันทิศา ทองปัญญา      
3 อนุบาลวัดพระโต ศก.๑ เด็กหญิงกัญญมล เดชธนาธันยกร      
      เด็กหญิงพิยะดา งามทรัพย์      
4 อนุบาลกันทรารมย์ ศก.๑ เด็กชายรัชพล ชาภักดี      
      เด็กหญิงพาขวัญ พวงจำปา      
5 อนุบาลพยุห์ ศก.๑ เด็กหญิงอนันตญา วิลัย      
      เด็กหญิงอารยา เขตตะ      
6 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ศก.๑ เด็กชายนัฐวุฒิ จันทร์เติม      
      เด็กหญิงศศินา เวียงคำ      
7 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) ศก.๑ เด็กชายวีรพัทร บุญประเคน      
      เด็กหญิงวรรณิศา สายสิงห์      
8 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ศก.๑ เด็กหญิงณัฐชา แก้วรักษา      
      เด็กหญิงรุ่งนภา การะเกตุ      
9 อนุบาลวังหิน ศก.๑ เด็กหญิงนันทิกานต์ บุญหนัก      
           
10 ตะดอบวิทยา ศก.๑ เด็กหญิงฉัตรกัญญา แสงสกุล      
      เด็กหญิงปรียภัทร สุขส่ง      
11 บ้านหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กชายวิศรสินธ์ ศรีบัวบาล      
      เด็กชายศุภโชค โพธิ์ศรี      
12 บ้านหนองหญ้าปล้อง ศก.๑      
           
13 บ้านร่องสะอาด ศก.๑ เด็กหญิงฐิติมา วงศ์ศรี      
      เด็กหญิงครองขวัญ โพธิ์เงิน      
14 บ้านโนนคูณ ศก.๑ เด็กหญิงพรรณิภา คำแท่ง      
      เด็กหญิงสุปรียา นามโคตร      
15 บ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ ศก.๑ เด็กหญิงนันทิยา ภารการ      
      เด็กหญิงณัฐริกา ไกรษี      
16 บ้านคูบ ศก.๑ เด็กหญิงสุทธิดา สอนสุภาพ      
      เด็กชายศศิประภา สร้อยจิตร      
17 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ศก.๑ เด็กชายธนภัทร บุญศิริ      
      เด็กหญิงชมพูนุช อกแก้ว      
 
กิจกรรม วิทยาศาสตร์ (ป.6) กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
18 อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศก.๒ เด็กหญิงวรพิชา แคนดา      
      เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เชิงหอม      
19 อนุบาลราษีไศล ศก.๒ เด็กชายกิตติธัช จุ้ยแจ้ง      
      เด็กหญิงศศิธาร เครือแสง      
20 อนุบาลห้วยทับทัน ศก.๒ เด็กชายภูสิทธิ์ จังอินทร์      
      เด็กหญิงอนันตญา คะหาญ      
21 อนุบาลบึงบูรพ์(เปาะมิตรภาพที่ ๒๐๓) ศก.๒ เด็กชายชญานนท์ ภูมินา      
      เด็กหญิงกมลชนก นนท์ชนะ      
22 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ศก.๒ เด็กชายกวิน ผุยดี      
      เด็กหญิงทิพพิมล แซ่แซ      
23 อนุบาลศิลาลาด ศก.๒ เด็กหญิงกชกร พะคะนวล      
      เด็กหญิงธนัชชา จันทร์คำลอย      
24 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) ศก.๒ เด็กชายภัทรธิดา จอมเกาะ      
      เด็กชายเกรียงไกร พรหมทา      
25 บ้านหนองสะมอน ศก.๒ เด็กชายชนาเดช พรทิพย์      
      เด็กหญิงนันท์ฐิตา สมัญ      
26 บ้านหนองแปน ศก.๒ เด็กชายณัฐวุฒิ มะลิวงศ์      
      เด็กหญิงชัชฏาภรณ์ ทองทิพย์      
27 บ้านตาโกน ศก.๒ เด็กชายธนาวุธ สุขจันทร์      
      เด็กหญิงวรัญญา รามศรี      
28 บ้านแต้มะหลี่นาดี ศก.๒ เด็กชายสรศักดิ์ กันหารินทร์      
      เด็กหญิงจิดาภา ปัสสา      
29 บ้านค้อกำแพง ศก.๒ เด็กชายศุษจรงค์กร วันมานะ      
      เด็กหญิงธัญญารัตน์ สมบูรณ์      
30 บ้านหาด(อสพป.๑๓) ศก.๒ เด็กหญิงธนนันท์ วังหิน      
      เด็กหญิงอภิสรา พรมมา      
31 จินดาวิทยาคาร ๒ (หนองศาลา) ศก.๒ เด็กชายสิรภัทร นามแสง      
           
32 อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กชายสิทธิศักดิ์ เทศขันธ์      
      เด็กชายธิติพัทธ์ นนยะโส      
33 IEP อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กชายกีรติกร ชาญสิทธิวุฒิ      
      เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร ชาวงษ์      
34 อนุบาลปรางค์กู่ ศก.๓ เด็กหญิงวิลาวรรณ พรหมลิ      
      เด็กหญิงนาตยานี ทองก่ำ      
 
 
กิจกรรม วิทยาศาสตร์ (ป.6) กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
35 อนุบาลภูสิงห์ ศก.๓ เด็กหญิงขวัญจิรา ปราบสกุล      
      เด็กหญิงอรทัย บุตะเคียน      
36 อนุบาลไพรบึง ศก.๓ เด็กชายนาวี อินทมี      
      เด็กชายศุภวิชญ์ สมร่าง      
37 บ้านละลม ศก.๓ เด็กหญิงธาระดา ดาระหงษ์      
      เด็กหญิงกมลวรรณ เสาศิริ      
38 บ้านหนองเชียงทูน ศก.๓ เด็กชายธนภัทร ไม่เศร้า      
      เด็กชายณัฐกร บุญช่วย      
39 วัดเขียน ศก.๓ เด็กหญิงธัญธิกาณต์ ทองมนต์      
      เด็กหญิงพนิตนันท์ ศิริสำราญ      
40 บ้านปราสาทเยอ ศก.๓ เด็กหญิงปรายฟ้า อ่อนลา      
      เด็กชายณรงศักดิ์ โคตรโยธา      
41 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศก.๔ เด็กหญิงปวีณ์ทิพ แพทย์เพียร      
      เด็กหญิงณัฐพร บุตตะวงศ์      
42 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ (MSEP) ศก.๔ เด็กหญิงเพลงรักเกล้า รอดคำทุย      
      เด็กชายติณภพ ทีงาม      
43 อนุบาลขุนหาญ(สิ) ศก.๔ เด็กชายจักรพล รัศมี      
      เด็กหญิงอำไพ ชนะมาร      
44 อนุบาลศรีรัตนะ ศก.๔ เด็กหญิงภัทรวดี ตั้งทวีเกียรติ      
      เด็กหญิงวิมลมณี สีอ่อน      
45 อนุบาลเบญจลักษ์ ศก.๔ เด็กหญิงพลอยไพลิน พิมพล      
      เด็กหญิงกนกนุช แก้วพวง      
46 บ้านกระแชงใหญ่ ศก.๔      
           
47 บ้านศรีแก้ว ศก.๔ เด็กหญิงนันทิดา จันทนา      
      เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชัยวงษา      
48 บ้านสำโรงเกียรติ ศก.๔ เด็กหญิงบุษย์พรรณ แสงมงกุฎ      
      เด็กหญิงธนิดา เดชสุภา      
49 บ้านคำสะอาด ศก.๔ เด็กหญิงพิชชานันท์ จันทะไพร      
      เด็กหญิงกนกวรรณ แสงสกุล      
50 บ้านโพธิ์กระสังข์ ศก.๔ เด็กหญิงกัญญาพัชร ปรีเปรม      
      เด็กหญิงจันทร์นภา คำสุข