สถิติอันดับเหรียญรางวัล ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (แข่งวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62)
ลำดับ รร.เครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศรีสะเกษ รวม สพป. ปี
61
ปี
60
ปี
59
ปี
58
ปี
57
ปี
56
ปี
55
ปี
54
ปี
53
1 อนุบาลศรีสะเกษ 69 5 4 78 ศก.๑ 1 3 2 1 1 1 1 2 1
2 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 68 8 2 78 ศก.๔ 3 1 1 2 2 2 2 1 2
3 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ (MSEP) 68 7 3 78 ศก.๔ 4 4 4 8 5 6
4 อนุบาลศรีสะเกษ(EP) 66 10 2 78 ศก.๑ 2 2 3 3 3 3 5 8 9
5 อนุบาลอุทุมพรพิสัย 56 13 9 78 ศก.๒ 5 5 7 4 4 4 4 5 5
6 IEP อนุบาลศรีประชานุกูล 53 14 9 76 ศก.๓ 6 7
7 อนุบาลขุนหาญ(สิ) 44 14 19 77 ศก.๔ 7 6 6 9 9 8 7 7 7
8 อนุบาลกันทรารมย์ 40 17 17 74 ศก.๑ 8 9 8 6 7 9 8 6 6
9 อนุบาลวัดพระโต 38 14 21 73 ศก.๑ 11 8 9 7 8 7 3 4 3
10 อนุบาลราษีไศล 38 13 21 72 ศก.๒ 13 14 10 11 10 12 10 17 10
11 อนุบาลศรีประชานุกูล 35 20 21 76 ศก.๓ 9 10 5 5 6 5 6 3 4
12 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) 35 12 25 72 ศก.๑ 10 11 12 12 12 11 14 16 13
13 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) 29 8 26 63 ศก.๑ 12 12 11 10 11 10 9 9 8
14 บ้านสำโรงเกียรติ 26 13 27 66 ศก.๔ 14 15 13 16 14 14 15 20 15
15 อนุบาลห้วยทับทัน 25 13 24 62 ศก.๒ 15 19 17 13 17 16 11 11 11
16 บ้านค้อกำแพง 25 9 16 50 ศก.๒ 16 22 14 24 20 21 27 15 40
17 อนุบาลไพรบึง 24 10 25 59 ศก.๓ 17 23 22 14 16 15 13 12 12
18 บ้านโพธิ์กระสังข์ 23 10 24 57 ศก.๔ 18 17 19 37 37 45
19 อนุบาลบึงบูรพ์(เปาะมิตรภาพที่ ๒๐๓) 21 5 23 49 ศก.๒ 23 26 27 20 25 19 21 32 29
20 อนุบาลปรางค์กู่ 20 17 19 56 ศก.๓ 22 39 15 30 38 29 31 33 28
21 อนุบาลศิลาลาด 20 12 18 50 ศก.๒ 21 13 37 26 23 17 12 22 26
22 อนุบาลเบญจลักษ์ 20 6 26 52 ศก.๔ 26 31 31 29 35 39 23 28 16
23 บ้านคูบ 19 4 16 39 ศก.๑ 30 34 18 15 18 13 18 10 20
24 บ้านร่องสะอาด 17 3 13 33 ศก.๑ 34 27 23 18 33 31 26 13 25
25 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 16 10 27 53 ศก.๒ 25 20 30 31 22 26 29 26 23
26 บ้านแต้มะหลี่ 16 9 12 37 ศก.๒ 47 41 38 21 15 20 17 24 22
27 บ้านคำสะอาด 16 0 13 29 ศก.๔ 39 38 41 41 41 48 44 44 43
28 อนุบาลภูสิงห์ 14 11 21 46 ศก.๓ 32 16 16 19 21 27 32 35 17
29 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) 14 2 15 31 ศก.๑ 38 33 28 23 19 35 30 23 34
30 อนุบาลพยุห์ 13 13 22 48 ศก.๑ 24 18 24 35 31 24 16 21 21
31 อนุบาลศรีรัตนะ 13 10 29 52 ศก.๔ 27 37 45 27 24 22 19 27 30
32 บ้านตาโกน 13 8 24 45 ศก.๒ 35 42 34 33 36 36 36 36 33
33 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 13 7 21 41 ศก.๒ 31 28 29 36 43 41 40 41 36
34 บ้านละลม 12 14 21 47 ศก.๓ 20 30 32 25 29 28 33 25 27
35 บ้านกระแชงใหญ่ 12 11 20 43 ศก.๔ 29 21 25 38 13 23 22 14 14
36 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) 12 9 23 44 ศก.๑ 28 25 21 22 28 18 20 18 37
37 บ้านหาด(อสพป.๑๓) 12 8 18 38 ศก.๒ 40 44 40 42 46 43 43 29 44
38 วัดเขียน 11 14 28 53 ศก.๓ 19 24 20 47 40 49 46 43 47
39 บ้านโนนคูณ 11 8 16 35 ศก.๑ 33 35 36 34 42 32 35 31 18
40 ตะดอบวิทยา 11 8 8 27 ศก.๑ 37 36 35 17 27 30 34 30 19
41 บ้านศรีแก้ว 11 6 29 46 ศก.๔ 42 45 47 46 44 34 25 19 31
42 บ้านหนองแปน 11 4 17 32 ศก.๒ 50 50 43 43 30 38 37 45 45
43 บ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ 10 2 21 33 ศก.๑ 43 46 42 44 32 33 28 34 39
44 บ้านหนองสะมอน 9 12 12 33 ศก.๒ 36 29 26 28 26 25 24 39 24
45 จินดาวิทยาคาร ๒ (หนองศาลา) 9 10 19 38 ศก.๒ 41 49 44 40 49 42 41 40 46
46 อนุบาลวังหิน 8 4 14 26 ศก.๑ 46 47 48 45 47 46 45 47 42
47 บ้านปราสาทเยอ 7 10 18 35 ศก.๓ 45 43 36 0 39 37 38 37 32
48 บ้านหนองหญ้าปล้อง 7 6 11 24 ศก.๑ 48 32 33 32 45 40 39 38 35
49 บ้านหญ้าปล้อง 6 9 20 35 ศก.๑ 44 40 39 39 34 44 42 42 38
50 บ้านหนองเชียงทูน 6 5 18 29 ศก.๓ 49 48 46 0 48 47 47 46 41