สรุปเหรียญรางวัล ความเป็นเลิศทางวิชาการ รร.เครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศก. ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (แข่งวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62)
กิจกรรม ภาษาอังกฤษ ชั้น ป.5   เกณฑ์ให้คะแนน 48=ทอง, 42=เงิน, 30=ทองแดง
เหรียญ โรงเรียนสพท.ชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน คะแนน
ทองอนุบาลศรีสะเกษ ศก.๑ เด็กหญิงปัญญาวีร์ เชาว์ศิริกุล นางสาวณัฐิยา โสรเนตร,นางธัญลักษณ์ ผลสุข 60
ทองIEP อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กหญิงพัชณฐา สินธู นางสาวเยาวลักษณ์ พงษ์วิเศษ 60
ทองอนุบาลศรีสะเกษ(EP) ศก.๑ เด็กชายชิษณุพงศ์ พงศ์ธารินสิริ นางสาวณัฐยา อนุพันธ์ 59
ทองอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศก.๔ เด็กหญิงปารีณา สุจริตภักดี นางสาววราภรณ์ ศรีสมบัติ 59
ทองอนุบาลศรีสะเกษ(EP) ศก.๑ เด็กหญิงฉันทิศา ทองปัญญา นางสาวกิตติยา สายศรี 58
ทองอนุบาลศรีสะเกษ ศก.๑ เด็กหญิงกมลพรรณ ธุระพันธ์ นางวันเทียน แก้วดี,นางธัญลักษณ์ ผลสุข 57
ทองอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศก.๔ เด็กหญิงพิมพ์พิชา วงษ์ใหญ์ นายวุฒิชัย ละเลิศ 57
ทองอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ (MSEP) ศก.๔ เด็กชายจิรัฐิติกาล พื้นผา นางสาวJeorcy Paterno Garas 57
ทองอนุบาลขุนหาญ(สิ) ศก.๔ เด็กหญิงมาดี ศรีเลิศ นางสาวณัฐฐิญา ปัดเกษม 57
ทองอนุบาลอุทุมพรพิสัย ศก.๒ เด็กหญิงณัฐณิชา คำภักดี นางธีรนุช พุกซื่อตรง 56
ทองอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ (MSEP) ศก.๔ เด็กชายจิรโชค อักโข นางสาวจริยาวดี คุณสิม 56
ทองอนุบาลราษีไศล ศก.๒ เด็กชายบารมี มรรคนา นางสาวอาภรณ์ ตรีโชคสุวรรณ 55
ทองIEP อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กหญิงชนิษฐา บูระพา นางสาวพันทิวา ลาคำ 54
ทองอนุบาลอุทุมพรพิสัย ศก.๒ เด็กหญิงทิพย์ปภา บุตราช นางธีรนุช พุกซื่อตรง 52
ทองอนุบาลห้วยทับทัน ศก.๒ เด็กหญิงปภาวี เหล็กกล้า นางสาวกฤษณา หมั่นซ่อม 51
ทองอนุบาลวัดพระโต ศก.๑ เด็กหญิงศศิชา เงินจันทร์ นางสาวรวิวรรณ ยศวิจิตร 50
ทองอนุบาลปรางค์กู่ ศก.๓ เด็กหญิงปารณีย์ มณีเรืองสิน นางสาวกาญจนา ดัชถุยาวัตร 50
ทองบ้านร่องสะอาด ศก.๑ เด็กหญิงอารีรัตน์ มีลาภ นางอรุณวรรณ ชาติวัฒนชัย 49
ทองอนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กชายพุฒิพงศ์ ศรีลาชัยธนพัต นางสาวพันทิวา ลาคำ 48
เงินบ้านร่องสะอาด ศก.๑ เด็กชายธีระชัย ดวงไชย นางอรุณวรรณ ชาติวัฒนชัย 46
เงินบ้านปราสาทเยอ ศก.๓ เด็กหญิงทรรศนีย์ โยธี นางสาวจิรสุดา ทองสุ 46
เงินอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ศก.๒ เด็กชายจีระศักดิ์ แกดสันเทียะ นางอาภรณ์ มีบุญ 45
เงินอนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กหญิงพรรณิภา โพธิ์อุดม นางสาวเยาวลักษณ์ พงษ์วิเศษ 45
เงินอนุบาลขุนหาญ(สิ) ศก.๔ เด็กหญิงนภสร สิทธิพันธ์ นางสาวณัฐฐิญา ปัดเกษม 45
เงินอนุบาลวัดพระโต ศก.๑ เด็กหญิงมธุรดา เสนากุล นางสาวรวิวรรณ ยศวิจิตร 44
เงินอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ศก.๑ เด็กหญิงพิชญาภา มณู นางศลิษา ยอดสิงห์ 44
เงินอนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ศก.๑ เด็กหญิงศศิวิมล พิมพ์โครตร นางศลิษา ยอดสิงห์ 44
ทองแดงอนุบาลราษีไศล ศก.๒ เด็กชายปณชัย วรรณโครต นางสาวอาภรณ์ ตรีโชคสุวรรณ 41
ทองแดงอนุบาลบึงบูรพ์(เปาะมิตรภาพที่ ๒๐๓) ศก.๒ เด็กหญิงศศิประภา ปาชา นางสาววิมลณัฐ มุทุกันต์ 41
ทองแดงบ้านตาโกน ศก.๒ เด็กชายศุทธวีร์ วัฒนเจริญรุ่ง นางสาวพรรพิชาณี สมใจ 41
ทองแดงบ้านโพธิ์กระสังข์ ศก.๔ เด็กหญิงเนตรนภา สายจันทร์ นางสาวรุ่งนภา รัตนวัน 39
ทองแดงบ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ ศก.๑ เด็กชายธาวิน บุญยะเพ็ญ นางสาวโชติกา สายสมบัติ 38
ทองแดงอนุบาลปรางค์กู่ ศก.๓ เด็กหญิงอิสราภรณ์ โสริญาติ นางสาวกาญจนา ดัชถุยาวัตร 36
ทองแดงอนุบาลกันทรารมย์ ศก.๑ เด็กชายกวินภพ ทิพย์รักษา นางสาวอลิสา ลินลาศ 34
ทองแดงอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ศก.๑ เด็กหญิงปริยากร ทิพย์รักษา นางจิรานัน สุขศรี 32
ทองแดงบ้านตาโกน ศก.๒ เด็กหญิงปาริฉัตร แก้วสะอาด นางสาวพรรพิชาณี สมใจ 32
ทองแดงบ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ศก.๑ เด็กหญิงณัฐวดี กิ่งสกุล นางสาวสรินธร บุญส่ง 31
ทองแดงอนุบาลบึงบูรพ์(เปาะมิตรภาพที่ ๒๐๓) ศก.๒ เด็กหญิงพัชรา เอี่ยมสีทอง นางสาววิมลณัฐ มุทุกันต์ 31
ทองแดงบ้านสำโรงเกียรติ ศก.๔ เด็กหญิงเกวลิน บุญรอด นางสาวกัญพัชร์ ค้ำใบ 31
ทองแดงอนุบาลกันทรารมย์ ศก.๑ เด็กหญิงพุทธิตา ลิ้มสุวัฒน์ นางสาวอลิสา ลินลาศ 30
ทองแดงอนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) ศก.๑ เด็กหญิงณัฏฐณันธร ยศม้าว นางธัญยชนก ควรการ 30
ทองแดงอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ศก.๑ เด็กหญิงปภาพินท์ บุญสุภา นางจิรานัน สุขศรี 30
ทองแดงอนุบาลห้วยทับทัน ศก.๒ เด็กหญิงกวินทิพย์ มงคล นางสาวนวลอนงค์ คำนันต์ 30
ทองแดงบ้านสำโรงเกียรติ ศก.๔ เด็กชายกฤษดา แก้วจันทร์ นางสาวกัญพัชร์ ค้ำใบ 30
อนุบาลภูสิงห์ ศก.๓ เด็กหญิงปัฐมาวดี พรมยืน นางสาวอารีรัตน์ บุตรดี 28
บ้านหนองหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กหญิงกุลนันท์ สุตาวงศ์ นางสาวพิไลลักษณ์ บุเหลา 26
บ้านคูบ ศก.๑ เด็กชายณัฏฐกรณ์ อัมภรัตน์ นายศรุต บุญโนนแต้ 26
อนุบาลศิลาลาด ศก.๒ เด็กหญิงธิดาเทพ บุญชม นางสาวรจนา หลักด่าน 26
อนุบาลศรีรัตนะ ศก.๔ เด็กชายจักรพงษ์ ฤทธิเดช นางสาวพัชรี สีเหลือง 26
บ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ ศก.๑ เด็กหญิงณิชนันทน์ วงค์เศษ นางสาวโชติกา สายสมบัติ 25
อนุบาลศิลาลาด ศก.๒ เด็กหญิงณัฐริกา แดงบุญเรือง นางสาวรจนา หลักด่าน 24
อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) ศก.๒ เด็กหญิงปุณยวีร์ สร้อยชื่น นายชินกร พิมพ์ทอง 24
อนุบาลภูสิงห์ ศก.๓ เด็กหญิงธิดารัตน์ ทาประจิตร นางสาวอารีรัตน์ บุตรดี 24
อนุบาลไพรบึง ศก.๓ เด็กหญิงสโรชา สุภาพ นางสาวธนาพร หาญพิทักษ์ 24
อนุบาลศรีรัตนะ ศก.๔ เด็กหญิงกนกวรรณ ยะลา นางสาวพัชรี สีเหลือง 24
บ้านแต้มะหลี่ ศก.๒ เด็กหญิงกานต์ธิดา ทองสุทธิ์ นางสาวสุวิมล สีมุน 23
อนุบาลเบญจลักษ์ ศก.๔ เด็กหญิงปาระณีย์ ภูติยา นายอินทวา นันทะสาร 23
บ้านกระแชงใหญ่ ศก.๔ เด็กหญิงสร้อยสุดา หงษ์เวียงจันทร์ นายสมัคร เหลือดี 23
อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) ศก.๑ เด็กชายชุติพันธ์ สุขอินทร์ นางธัญยชนก ควรการ 21
บ้านคูบ ศก.๑ เด็กหญิงสุทธิดา สอนสุภาพ นายศรุต บุญโนนแต้ 21
จินดาวิทยาคาร ๒ (หนองศาลา) ศก.๒ เด็กหญิงจันทิมา รัตนวัน นางสาวปิยะมาศ ลีลา 21
วัดเขียน ศก.๓ เด็กหญิงดรุณรัตน์ ผ่องขำ นางจิดาภา พสิษฐ์ชนาภา 21
อนุบาลพยุห์ ศก.๑ เด็กหญิงวิศัลย์ศยา มีบุญ นางณัฐชานัน ศิริชนะ 20
อนุบาลพยุห์ ศก.๑ เด็กหญิงชนิภรณ์ อิ่มสะอาด นางณัฐชานัน ศิริชนะ 20
บ้านโนนคูณ ศก.๑ เด็กหญิงรัตนภรณ์ ประทุม นางสาวขวัญนภา สงวน 20
อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ศก.๒ เด็กชายเอกสิทธิ์ ปัสสาไสย นางอาภรณ์ มีบุญ 20
บ้านค้อกำแพง ศก.๒ เด็กหญิงปริษา บุญสอน นางสาวปาณิชา สมพงษ์พันธ์ 19
บ้านกระแชงใหญ่ ศก.๔ เด็กหญิงจิรนันท์ ห้วยหงษ์ทอง นางเพ็ญประภา จันทร์ทรา 19
บ้านหาด(อสพป.๑๓) ศก.๒ เด็กชายรณกร บุญปัญญา นายวัชชิระ บุญปัญญา 18
อนุบาลไพรบึง ศก.๓ เด็กหญิงวราภรณ์ มะโนชาติ นางสาวธนาพร หาญพิทักษ์ 18
บ้านศรีแก้ว ศก.๔ เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชัยวงษา นางสาวพิชชาอร สามสี 18
บ้านหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กชายสุรศักดิ์ เขียนวงศ์ นางพชรพร ตายูเคน 17
บ้านโนนคูณ ศก.๑ เด็กหญิงเชิญขวัญ แจ่มใส นางสาวขวัญนภา สงวน 17
บ้านหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กชายธีรพัฒน์ ไชยวัฒน์ นางพชรพร ตายูเคน 16
บ้านค้อกำแพง ศก.๒ เด็กหญิงชุติมา ชุมชัย นางสาวปาณิชา สมพงษ์พันธ์ 16
บ้านปราสาทเยอ ศก.๓ เด็กชายศิริพัฒน์ โยธี นางเพ็ชรี อุระดา 16
ตะดอบวิทยา ศก.๑ เด็กชายพีรวิชณ์ อุตตะมัง นางสุพิศ ศรีภูพาน 15
บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ศก.๑ เด็กหญิงภัทราวดี สรนิกร นางสาวสรินธร บุญส่ง 15
อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) ศก.๒ เด็กชายดณุพัฒน์ การัตน์ นายชินกร พิมพ์ทอง 15
บ้านหนองสะมอน ศก.๒ เด็กหญิงกนกวรรณ สิงห์ทอง นายปฏิภาณ เหล็กกล้า 15
บ้านแต้มะหลี่ ศก.๒ เด็กหญิงปรารถนา เชิดสูงเนิน นางสาวสุวิมล สีมุน 15
บ้านละลม ศก.๓ เด็กหญิงศิรประภา สุขแจ้ง นางสาวดวงเดือน คูณสม 15
ตะดอบวิทยา ศก.๑ เด็กหญิงวีริยา โลหะ นางสุพิศ ศรีภูพาน 14
บ้านหนองสะมอน ศก.๒ เด็กหญิงนันท์ฐิตา สมัญ นายปฏิภาณ เหล็กกล้า 13
บ้านโพธิ์กระสังข์ ศก.๔ เด็กชายชินพัฒน์ มังคละ นางสาวรุ่งนภา รัตนวัน 13
อนุบาลเบญจลักษ์ ศก.๔ เด็กหญิงญาราภรณ์ ทางทอง นายอินทวา นันทะสาร 12
บ้านศรีแก้ว ศก.๔ เด็กหญิงพรนภา คงสมพงษ์ นางสาวมาริชาติ สิมมาทอง 12
บ้านละลม ศก.๓ เด็กหญิงสุทธิดา ดาระหงษ์ นางสาวดวงเดือน คูณสม 10
วัดเขียน ศก.๓ เด็กหญิงพนิตนันท์ ศิริสำราญ นางจิดาภา พสิษฐ์ชนาภา 8
บ้านหาด(อสพป.๑๓) ศก.๒ เด็กชายเตชภณ สุขอยู่ นายวัชชิระ บุญปัญญา 7
บ้านคำสะอาด ศก.๔ เด็กหญิงกัลยา วงษ์คูณ นายสิทธิชัย พันธ์ศรี 0
บ้านคำสะอาด ศก.๔ เด็กชายวัชรพล ถวิลไพร นายสิทธิชัย พันธ์ศรี 0