สรุปเหรียญรางวัล ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (แข่งวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62) โรงเรียน อนุบาลขุนหาญ(สิ) สพป.ศก.๔
ที่ เหรียญ กิจกรรม(ช่วงชั้น) ชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน คะแนน โรงเรียน แจ้งแก้ไข
1 ทอง (1 ) ภาษาอังกฤษ (ป.2) เด็กหญิงเนตรชนก บุญลี นางสาวปิยาภรณ์ แก้วตา 36 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
2 ทอง (2 ) ภาษาอังกฤษ (ป.2) เด็กชายธรรมปพน มนทอง นางสาวณภาภัช นิยม 35   แจ้งแก้ไข
3 ทอง (3 ) ภาษาอังกฤษ (ป.3) เด็กหญิงอโรชา แก้วกันหา นางสาวปริญญา พลเรือง 47 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
4 ทอง (4 ) ภาษาอังกฤษ (ป.3) เด็กหญิงธิดารัตน์ นาคหอม นางสาวปริญญา พลเรือง 45   แจ้งแก้ไข
5 ทอง (5 ) ภาษาอังกฤษ (ป.4) เด็กหญิงพอฤทัย นามคง ว่าที่ รต.พีรกรกิจ ไพรบึง 54 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
6 ทอง (6 ) ภาษาอังกฤษ (ป.4) เด็กหญิงณภัทร ธนาคีรี ว่าที่ รต.พีรกรกิจ ไพรบึง 53   แจ้งแก้ไข
7 ทอง (7 ) ภาษาอังกฤษ (ป.5) เด็กหญิงมาดี ศรีเลิศ นางสาวณัฐฐิญา ปัดเกษม 57 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
8 ทอง (8 ) ภาษาอังกฤษ (ป.6) เด็กหญิงกตัญณุตา ธัญญารักษ์ นางสาวกิตติมา สารีบุตร 52 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
9 ทอง (9 ) ภาษาอังกฤษ (ป.6) เด็กชายณฐพงศ์ คำโท นางสาวกิตติมา สารีบุตร 51   แจ้งแก้ไข
10 ทอง (10 ) คณิตศาสตร์ (ป.1) เด็กชายรัชภูมิ พิลัย นางลัดดา อสุระพงษ์ 17 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
11 ทอง (11 ) คณิตศาสตร์ (ป.2) เด็กหญิงอรจิรา อนุพันธ์ นางสำราญ คำพิราช 26 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
12 ทอง (12 ) คณิตศาสตร์ (ป.2) เด็กชายภัทรดนัย พันธ์หนองโพน นางสำราญ คำพิราช 24   แจ้งแก้ไข
13 ทอง (13 ) คณิตศาสตร์ (ป.3) เด็กชายเทพสุริยา นารี นางสาวปวีณา บุตะเคียน 32 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
14 ทอง (14 ) คณิตศาสตร์ (ป.4) เด็กชายอธิเทพ ม่วงมนตรี นางสาวปราณี ผลดี 43 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
15 ทอง (15 ) คณิตศาสตร์ (ป.4) เด็กชายพรวิษณุ เทียมจิตร นางชุติมา แสวงผล 41   แจ้งแก้ไข
16 ทอง (16 ) คณิตศาสตร์ (ป.6) เด็กชายชัยพร เมธเมาลี นางประน้อม บุญน้อย 49 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
17 ทอง (17 ) คณิตศาสตร์ (ป.6) เด็กชายภาสกร เอื้อธนาคม นางประน้อม บุญน้อย 42   แจ้งแก้ไข
18 ทอง (18 ) กิจกรรมบล็อกสร้างสรรค์ (อ1-2) เด็กชายกฤติภูมิ สอนคำเสน นางสาวสุวรรณี นิลสนิท 93 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข