สรุปเหรียญรางวัล ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (แข่งวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62) โรงเรียน อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ (MSEP) สพป.ศก.๔
ที่ เหรียญ กิจกรรม(ช่วงชั้น) ชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน คะแนน โรงเรียน แจ้งแก้ไข
1 ทอง (1 ) ภาษาอังกฤษ (ป.1) เด็กหญิงโชติกา เพ็ชรอิน นางสาวGenevicve D Manio 29 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
2 ทอง (2 ) ภาษาอังกฤษ (ป.1) เด็กชายชนิตพล ยวนใจ นางสาวอัญชกุล ศรีนวล 29   แจ้งแก้ไข
3 ทอง (3 ) ภาษาอังกฤษ (ป.2) เด็กหญิงกรรณิการ์ ภาสดา นางสาวConchita Tomas Asiong 39 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
4 ทอง (4 ) ภาษาอังกฤษ (ป.2) เด็กหญิงกนกวรรณ นนทบุตร นางสาวConchita Tomas Asiong 36   แจ้งแก้ไข
5 ทอง (5 ) ภาษาอังกฤษ (ป.3) เด็กชายกวิน วังสำเภา นายWainfen Theopbiluis yen 48 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
6 ทอง (6 ) ภาษาอังกฤษ (ป.3) เด็กชายพีรพัฒน์ แก้ววงษา นางสาวFrencely Domase Innen 48   แจ้งแก้ไข
7 ทอง (7 ) ภาษาอังกฤษ (ป.4) เด็กหญิงชัญณิชา แซ่เตีย นางศิรกาญจน์ โชคถิรเดช 58 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
8 ทอง (8 ) ภาษาอังกฤษ (ป.4) เด็กหญิงญดา หมวกทอง นางศิรกาญจน์ โชคถิรเดช 57   แจ้งแก้ไข
9 ทอง (9 ) ภาษาอังกฤษ (ป.5) เด็กชายจิรัฐิติกาล พื้นผา นางสาวJeorcy Paterno Garas 57 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
10 ทอง (10 ) ภาษาอังกฤษ (ป.5) เด็กชายจิรโชค อักโข นางสาวจริยาวดี คุณสิม 56   แจ้งแก้ไข
11 ทอง (11 ) ภาษาอังกฤษ (ป.6) เด็กชายฐฐิพงษ์ แซ่อุย นายเชาวฤทธิ์ ปุ้งโพธิ์ 60 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
12 ทอง (12 ) ภาษาอังกฤษ (ป.6) เด็กชายนนทพัทธ์ อันทรสุขศรี นางบุษบา ธรรมรักษ์ 58   แจ้งแก้ไข
13 ทอง (13 ) คณิตศาสตร์ (ป.1) เด็กหญิงวรินธร ชูทรงเดช นางนลินพร นรากล่ำ 19 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
14 ทอง (14 ) คณิตศาสตร์ (ป.1) เด็กหญิงยลรดา อินทร์โสม นางนิรมล หลินหะตระกูล 19   แจ้งแก้ไข
15 ทอง (15 ) คณิตศาสตร์ (ป.2) เด็กหญิงขวัญฤทัย เริงนิรันดร์ นางสาวสุดารัตน์ ติงชาติ 28 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
16 ทอง (16 ) คณิตศาสตร์ (ป.2) เด็กชายอภิภู สมบัติศิริเกษ นางสาวปุญศ์ฑริกา ประสานพันธ์ 27   แจ้งแก้ไข
17 ทอง (17 ) คณิตศาสตร์ (ป.3) เด็กชายพศิน แก้วจาระนัย นางชวาลา ฤทธิสิทธิ์ 38 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
18 ทอง (18 ) คณิตศาสตร์ (ป.3) เด็กชายสุเชาว์ อัมภรัตน์ นางชวาลา ฤทธิสิทธิ์ 37   แจ้งแก้ไข
19 ทอง (19 ) คณิตศาสตร์ (ป.4) เด็กหญิงตรีทิพณัฐฐ์ นิมิตรไชยาพงศ์ นายสิทธิกร พิมอักษร 48 พิมพ์ รร. แจ้งแล้ว
20 ทอง (20 ) คณิตศาสตร์ (ป.4) เด็กชายณัฐสิทธิ์ แพทย์เพียร นางสาวศิริพันธ์ พากเพียร 47   แจ้งแก้ไข
21 ทอง (21 ) คณิตศาสตร์ (ป.5) เด็กหญิงปวีณ์ทิพ แพทย์เพียร นายคณาธิป สุขโรจนภูวดล 48 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
22 ทอง (22 ) คณิตศาสตร์ (ป.5) เด็กหญิงเนตรศิริ อมรโรจน์วรวุฒิ นางจุรีรัตน์ จงจรูญเกียรติ 47   แจ้งแก้ไข
23 ทอง (23 ) คณิตศาสตร์ (ป.6) เด็กชายฉันทิต จันทะวงษ์ นางสาวนฤมล ศรีจันทร์ 49 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
24 ทอง (24 ) คณิตศาสตร์ (ป.6) เด็กชายสิรวิชญ์ เหล่าพงศ์เจริญ นางสาวศิริพร ทัพใจหาญ 45   แจ้งแก้ไข
25 ทอง (25 ) กิจกรรมบล็อกสร้างสรรค์ (อ1-2) เด็กชายโชติวัต ศรีมะณี นางศิริพร ฝอยทอง 94 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข