สรุปเหรียญรางวัล ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (แข่งวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62) โรงเรียน อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ สพป.ศก.๔
ที่ เหรียญ กิจกรรม(ช่วงชั้น) ชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน คะแนน โรงเรียน แจ้งแก้ไข
1 ทอง (1 ) ภาษาอังกฤษ (ป.1) เด็กหญิงหทัยพัทธ์ บุญแฝง นายNkemtaji Maurice Ananghatie 30 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
2 ทอง (2 ) ภาษาอังกฤษ (ป.1) เด็กชายจิรวัฒน์ อุทธิโท นางสาวธัญชนิต ใสขาว 29   แจ้งแก้ไข
3 ทอง (3 ) ภาษาอังกฤษ (ป.2) เด็กชายธรณิศ รงค์จิตประภัสร์ นางพัศญา สุภัคณรงค์ 40 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
4 ทอง (4 ) ภาษาอังกฤษ (ป.2) เด็กหญิงฉันทรัตน์ สุวรรณไตรย์ นางสาวMirazol Talosing Gathhalon 37   แจ้งแก้ไข
5 ทอง (5 ) ภาษาอังกฤษ (ป.3) เด็กหญิงฐิติวรดา คณะนา นางสงกรานต์ สารเฉวตร์ 50 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
6 ทอง (6 ) ภาษาอังกฤษ (ป.3) เด็กหญิงแพนนารา โกศล นางสาวประฏิพานันท์ ศรีวิเศษ 50   แจ้งแก้ไข
7 ทอง (7 ) ภาษาอังกฤษ (ป.4) เด็กชายทองพันชั่ง จริยาวัฒนชัยกุล นางศิรกาญจน์ โชคถิรเดช 57 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
8 ทอง (8 ) ภาษาอังกฤษ (ป.4) เด็กชายพสิษฐ์ เสริฐศรี นางศิรกาญจน์ โชคถิรเดช 55   แจ้งแก้ไข
9 ทอง (9 ) ภาษาอังกฤษ (ป.5) เด็กหญิงปารีณา สุจริตภักดี นางสาววราภรณ์ ศรีสมบัติ 59 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
10 ทอง (10 ) ภาษาอังกฤษ (ป.5) เด็กหญิงพิมพ์พิชา วงษ์ใหญ์ นายวุฒิชัย ละเลิศ 57   แจ้งแก้ไข
11 ทอง (11 ) ภาษาอังกฤษ (ป.6) เด็กชายชญานนท์ สมพร นายเชาวฤทธิ์ ปุ้งโพธิ์ 60 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
12 ทอง (12 ) ภาษาอังกฤษ (ป.6) เด็กหญิงพิมพ์วิภา โกศล นางบุษบา ธรรมรักษ์ 58   แจ้งแก้ไข
13 ทอง (13 ) คณิตศาสตร์ (ป.1) เด็กชายณฐภัทร โสดาโคตร นางสาววราภรณ์ สุราวุธ 20 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
14 ทอง (14 ) คณิตศาสตร์ (ป.1) เด็กชายกรวิชญ์ ศรีสุภาพ นางนิรมล หลินหะตระกูล 18   แจ้งแก้ไข
15 ทอง (15 ) คณิตศาสตร์ (ป.2) เด็กชายพชร วงศ์วัฒนสิน นางทองใบ ทันนา 27 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
16 ทอง (16 ) คณิตศาสตร์ (ป.2) เด็กชายนรภัทร เตียวสิริไชยไพศาล นางทองใบ ทันนา 26   แจ้งแก้ไข
17 ทอง (17 ) คณิตศาสตร์ (ป.3) เด็กชายปุณยวัจน์ อ่อนทรวง นางสาวศิวาภรณ์ อำคาคูณ 40 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
18 ทอง (18 ) คณิตศาสตร์ (ป.3) เด็กหญิงสิยาพัฐ เหล่าพงศ์เจริญ นางนารีรัตน์ นงนุช 40   แจ้งแก้ไข
19 ทอง (19 ) คณิตศาสตร์ (ป.4) เด็กหญิงกมลนัทธ์ เสมียนรัมย์ นางสมพร ประสาร 47 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
20 ทอง (20 ) คณิตศาสตร์ (ป.4) เด็กชายณัฐปคัลภ์ ตาบุดดา นางสาววนิดา ศิริเศวตกุลวงศ์ 47   แจ้งแก้ไข
21 ทอง (21 ) คณิตศาสตร์ (ป.5) เด็กชายนพรุจ บริสุทธิ์โชติพงศ์ นายคณาธิป สุขโรจนภูวดล 50 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
22 ทอง (22 ) คณิตศาสตร์ (ป.5) เด็กชายวีรากร ฝอยทอง นายกิตติพงษ์ โอฬารวงศ์สกุล 46   แจ้งแก้ไข
23 ทอง (23 ) คณิตศาสตร์ (ป.6) เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ ถุงทรัพย์ นางสาวนฤมล ศรีจันทร์ 47 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
24 ทอง (24 ) คณิตศาสตร์ (ป.6) เด็กชายโยธิน มาลีวรรณ นางเปรมปรีดิ์ ศรีเมือง 45   แจ้งแก้ไข
25 ทอง (25 ) กิจกรรมบล็อกสร้างสรรค์ (อ1-2) เด็กชายชุติพงศ์ แดงสี นางประยงค์ เพิ่มทรัพย์ 97 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข