สรุปเหรียญรางวัล ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (แข่งวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62) โรงเรียน IEP อนุบาลศรีประชานุกูล สพป.ศก.๓
ที่ เหรียญ กิจกรรม(ช่วงชั้น) ชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน คะแนน โรงเรียน แจ้งแก้ไข
1 ทอง (1 ) ภาษาอังกฤษ (ป.1) เด็กชายกฤติกรณ์ อ่อนผิว นางสาววรันณ์ธร ทวีกุล 29 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
2 ทอง (2 ) ภาษาอังกฤษ (ป.1) เด็กชายปัณณทัต แจ่มศรี นางสาวช่อลัดดา ปุญญา 28   แจ้งแก้ไข
3 ทอง (3 ) ภาษาอังกฤษ (ป.2) เด็กหญิงอาภาสิริ รักไทยแสนทวี ว่าที่ ร.ต.หญิง วรินทร์ยุภา อุโลก 40 พิมพ์ รร. แจ้งแล้ว
4 ทอง (4 ) ภาษาอังกฤษ (ป.2) เด็กหญิงภัทรนรี สิงห์คำ ว่าที่ ร.ต.หญิง วรินทร์ยุภา อุโลก 40   แจ้งแล้ว
5 ทอง (5 ) ภาษาอังกฤษ (ป.3) เด็กชายชินกฤต วันสุดล นางเบญจลักษณ์ สุพล 48 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
6 ทอง (6 ) ภาษาอังกฤษ (ป.3) เด็กหญิงจิดาภา ไธสง นางเบญจลักษณ์ สุพล 46   แจ้งแก้ไข
7 ทอง (7 ) ภาษาอังกฤษ (ป.4) เด็กหญิงภัทรนันต์ เปลี่ยนทองศิริ นางสาวสาวิตรี ช่ำชอง 58 พิมพ์ รร. แจ้งแล้ว
8 ทอง (8 ) ภาษาอังกฤษ (ป.4) เด็กหญิงศศิกานต์ บัวชุลี นางสาวสาวิตรี ช่ำชอง 55   แจ้งแล้ว
9 ทอง (9 ) ภาษาอังกฤษ (ป.5) เด็กหญิงพัชณฐา สินธู นางสาวเยาวลักษณ์ พงษ์วิเศษ 60 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
10 ทอง (10 ) ภาษาอังกฤษ (ป.5) เด็กหญิงชนิษฐา บูระพา นางสาวพันทิวา ลาคำ 54   แจ้งแก้ไข
11 ทอง (11 ) ภาษาอังกฤษ (ป.6) เด็กหญิงศิโรรัตน์ ชูวังวัด นางหสต์กมล ดวงมณี 58 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
12 ทอง (12 ) ภาษาอังกฤษ (ป.6) เด็กหญิงณัฎฐภัสสร พลภักดี นางหสต์กมล ดวงมณี 58   แจ้งแก้ไข
13 ทอง (13 ) คณิตศาสตร์ (ป.1) เด็กชายชิษณุพงศ์ มะลิพันธ์ นางดวงใจ วิสิฐธันยธร 19 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
14 ทอง (14 ) คณิตศาสตร์ (ป.2) เด็กชายรชต สัมพันธ์ประเสริฐ นางกรกันยา ทิชาธนภัทร์ 28 พิมพ์ รร. แจ้งแล้ว
15 ทอง (15 ) คณิตศาสตร์ (ป.2) เด็กชายจิตติพัฒน์ แสงจันทร์ นางกรกันยา ทิชาธนภัทร์ 26   แจ้งแก้ไข
16 ทอง (16 ) คณิตศาสตร์ (ป.3) เด็กชายพงศภัค ใจหวัง นางกีรติกานต์ ศิริสุรวัฒน์ 40 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
17 ทอง (17 ) คณิตศาสตร์ (ป.3) เด็กชายปรัชญวัฒน์ ธรรมพร นางกีรติกานต์ ศิริสุรวัฒน์ 35   แจ้งแก้ไข
18 ทอง (18 ) คณิตศาสตร์ (ป.4) เด็กชายวชิรวิชญ์ ประจญ นางเบญจมาศ โคตรพันธ์ 46 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
19 ทอง (19 ) คณิตศาสตร์ (ป.4) เด็กชายดิลกพัฒน์ มากนวล นางเบญจมาศ โคตรพันธ์ 45   แจ้งแก้ไข
20 ทอง (20 ) คณิตศาสตร์ (ป.5) เด็กชายวรมน สุรพัฒน์ นางสาวรัชนา ชมเมือง 49 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
21 ทอง (21 ) คณิตศาสตร์ (ป.5) เด็กชายพิรพัฒน์ รุ่งพัฒนาชัยกุล นางสาวรัชนา ชมเมือง 43   แจ้งแก้ไข
22 ทอง (22 ) คณิตศาสตร์ (ป.6) เด็กชายกีระติชนน์ ประดับศรี นางสาววิภาดา บัวจันทร์ 47 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
23 ทอง (23 ) คณิตศาสตร์ (ป.6) เด็กหญิงธนพร ประภาสัย นางสาววิภาดา บัวจันทร์ 45   แจ้งแก้ไข
24 ทอง (24 ) กิจกรรมบล็อกสร้างสรรค์ (อ1-2) เด็กชายพัชรพล ทองมั่น นางสาวรัชฎาภรณ์ พันธ์ทอง 95 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข