สรุปเหรียญรางวัล ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (แข่งวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62) โรงเรียน อนุบาลราษีไศล สพป.ศก.๒
ที่ เหรียญ กิจกรรม(ช่วงชั้น) ชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน คะแนน โรงเรียน แจ้งแก้ไข
1 ทอง (1 ) ภาษาอังกฤษ (ป.2) เด็กหญิงดากานดา อ่อนน้อม นางพรนิชา นรสาร 33 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
2 ทอง (2 ) ภาษาอังกฤษ (ป.5) เด็กชายบารมี มรรคนา นางสาวอาภรณ์ ตรีโชคสุวรรณ 55 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
3 ทอง (3 ) คณิตศาสตร์ (ป.1) เด็กหญิงณัฐชยากานต์ มะลิงาม นางทองมี หารไชย 18 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
4 ทอง (4 ) คณิตศาสตร์ (ป.1) เด็กหญิงสุธาทิพย์ สิงห์นุช นางอัปสร ราษีบุษย์ 17   แจ้งแก้ไข
5 ทอง (5 ) คณิตศาสตร์ (ป.2) เด็กชายติณณภพ ชูลิขิต นางธัญญธร รัตนวัน 28 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
6 ทอง (6 ) คณิตศาสตร์ (ป.2) เด็กชายวัชรพงษ์ เสื้อก้านคำ นางธัญญธร รัตนวัน 24   แจ้งแก้ไข
7 ทอง (7 ) คณิตศาสตร์ (ป.3) เด็กหญิงธนัญญา โคตรเจริญ นายสุริยันต์ สายหงษ์ 33 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
8 ทอง (8 ) คณิตศาสตร์ (ป.4) เด็กชายกษณ โพธิ์งาม นางสิรพจนา สีนวนจันทร์ 41 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
9 ทอง (9 ) คณิตศาสตร์ (ป.5) เด็กหญิงกุลปรียา นามฤทธิ์ นายพิชิต ชูลิขิต 44 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
10 ทอง (10 ) คณิตศาสตร์ (ป.5) เด็กหญิงณัฎฐณิชา ธรรมพันธ์ นายพิชิต ชูลิขิต 42   แจ้งแก้ไข
11 ทอง (11 ) คณิตศาสตร์ (ป.6) เด็กหญิงเมธาวดี ชูลิขิต นางสิรพจนา สีนวนจันทร์ 48 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
12 ทอง (12 ) คณิตศาสตร์ (ป.6) เด็กหญิงแพรวา วงสวัสดิ์ นางสิรพจนา สีนวนจันทร์ 41   แจ้งแก้ไข
13 ทอง (13 ) กิจกรรมบล็อกสร้างสรรค์ (อ1-2) เด็กชายนเรนฤทธิ์ จำปาพันธ์ นางกาญจนา คณาพันธ์ 97 พิมพ์ รร. แจ้งแล้ว