สรุปเหรียญรางวัล ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (แข่งวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62) โรงเรียน อนุบาลอุทุมพรพิสัย สพป.ศก.๒
ที่ เหรียญ กิจกรรม(ช่วงชั้น) ชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน คะแนน โรงเรียน แจ้งแก้ไข
1 ทอง (1 ) ภาษาอังกฤษ (ป.1) เด็กชายเขตโสภณ ศรีชารัตน์ นางสาวสุรณี ทองสุด 29 พิมพ์ รร. แจ้งแล้ว
2 ทอง (2 ) ภาษาอังกฤษ (ป.1) เด็กชายกรภัทร ลาภูตะมะ นางสาวสุรณี ทองสุด 26   แจ้งแล้ว
3 ทอง (3 ) ภาษาอังกฤษ (ป.2) เด็กชายธนกฤต ทัพไทย นางสาวศิรินภา ไตรยสุทธิ์ 39 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
4 ทอง (4 ) ภาษาอังกฤษ (ป.2) เด็กหญิงมนสิชา ใจเพียร นางสาวศิรินภา ไตรยสุทธิ์ 38   แจ้งแก้ไข
5 ทอง (5 ) ภาษาอังกฤษ (ป.3) เด็กหญิงพัณณ์ชิตา อินทร์จันทร์ นางสาวภิญญดา หลักบุญ 50 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
6 ทอง (6 ) ภาษาอังกฤษ (ป.3) เด็กหญิงกมลฉัตร ศรีชารัตน์ นางสาวภิญญดา หลักบุญ 49   แจ้งแก้ไข
7 ทอง (7 ) ภาษาอังกฤษ (ป.4) เด็กหญิงเมธาวี มารีน่า บำรุง นางสุมาลี ประจำ 57 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
8 ทอง (8 ) ภาษาอังกฤษ (ป.4) เด็กหญิงจิรภิญญา เอกตาแสง นางสุมาลี ประจำ 54   แจ้งแก้ไข
9 ทอง (9 ) ภาษาอังกฤษ (ป.5) เด็กหญิงณัฐณิชา คำภักดี นางธีรนุช พุกซื่อตรง 56 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
10 ทอง (10 ) ภาษาอังกฤษ (ป.5) เด็กหญิงทิพย์ปภา บุตราช นางธีรนุช พุกซื่อตรง 52   แจ้งแก้ไข
11 ทอง (11 ) ภาษาอังกฤษ (ป.6) เด็กหญิงฐิติชญาน์ แถวนาชุม นางสุมิตรา พวงศรี 52 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
12 ทอง (12 ) คณิตศาสตร์ (ป.1) เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ศรีหะจันทร์ นางสาวมณีรัตน์ โสภาสุข 19 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
13 ทอง (13 ) คณิตศาสตร์ (ป.1) เด็กหญิงภคมน จิรมหาศาล นางสาวมณีรัตน์ โสภาสุข 18   แจ้งแก้ไข
14 ทอง (14 ) คณิตศาสตร์ (ป.2) เด็กชายวชากร ปชาคุณานนท์ นางกานดา แก้วเหลา 28 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
15 ทอง (15 ) คณิตศาสตร์ (ป.2) เด็กหญิงพัชรนันท์ จรัสดำรงนิตย์ นางสุภาวรรณ หลาวทอง 27   แจ้งแก้ไข
16 ทอง (16 ) คณิตศาสตร์ (ป.3) เด็กชายกิตติธัช บุญเฉลียว นางอรชร คำแปล 35 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
17 ทอง (17 ) คณิตศาสตร์ (ป.3) เด็กหญิงรชาพรรณ ธนกิตติยานุกูล นางอรชร คำแปล 34   แจ้งแล้ว
18 ทอง (18 ) คณิตศาสตร์ (ป.4) เด็กหญิงขวัญชนก เมืองจันทร์ นางสุนทรา พรหมทา 44 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
19 ทอง (19 ) คณิตศาสตร์ (ป.4) เด็กหญิงวิสสุตา สาระทา นางสุนทรา พรหมทา 40   แจ้งแก้ไข
20 ทอง (20 ) คณิตศาสตร์ (ป.5) เด็กชายณัฐเมศร์ ชัยบรรจงวัฒน์ นางอุมาพร สุวรรณดี 50 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
21 ทอง (21 ) คณิตศาสตร์ (ป.5) เด็กชายเพชรแท้ ป้องกัน นางอุมาพร สุวรรณดี 49   แจ้งแก้ไข
22 ทอง (22 ) คณิตศาสตร์ (ป.6) เด็กหญิงปราณิศา พิลัย นายประมวล สุขอ้วน 48 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
23 ทอง (23 ) คณิตศาสตร์ (ป.6) เด็กหญิงพิชญา ปราศจาก นายประมวล สุขอ้วน 47   แจ้งแก้ไข
24 ทอง (24 ) กิจกรรมบล็อกสร้างสรรค์ (อ1-2) เด็กหญิงกมลพรรณ สุขอ้วน นางนวลศรี ฐานะวันดี 95 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข