สรุปเหรียญรางวัล ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (แข่งวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62) โรงเรียน อนุบาลกันทรารมย์ สพป.ศก.๑
ที่ เหรียญ กิจกรรม(ช่วงชั้น) ชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน คะแนน โรงเรียน แจ้งแก้ไข
1 ทอง (1 ) ภาษาอังกฤษ (ป.2) เด็กหญิงนิฎชากรณ์ ศรีโคตร นางสาวกาญจน์ประภา ปราณีต 36 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
2 ทอง (2 ) ภาษาอังกฤษ (ป.3) เด็กชายณัชชวินทร์ อดทน นางสาวนงลักษณ์ พละศักดิ์ 46 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
3 ทอง (3 ) ภาษาอังกฤษ (ป.3) เด็กหญิงสุธิมา ลิ้มสุวัฒน์ นางสาวนงลักษณ์ พละศักดิ์ 40   แจ้งแก้ไข
4 ทอง (4 ) ภาษาอังกฤษ (ป.4) เด็กหญิงพิชชาอร เธียรวรรณ นางสาวอลิสา ลินลาศ 55 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
5 ทอง (5 ) ภาษาอังกฤษ (ป.6) เด็กหญิงสุริยาฉาย เพชรรินทร์ นางอรพิน์ บัวลา 52 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
6 ทอง (6 ) คณิตศาสตร์ (ป.1) เด็กหญิงดุจดรินทร์ เงาศรี นางพวงเพชร บัวหอม 17 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
7 ทอง (7 ) คณิตศาสตร์ (ป.2) เด็กหญิงวชิรญา บุญสร้อย นางสาวอัมพร ปัญญาวัน 25 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
8 ทอง (8 ) คณิตศาสตร์ (ป.2) เด็กหญิงกัญญาณัฐ ตุนา นางสาวอัมพร ปัญญาวัน 24   แจ้งแก้ไข
9 ทอง (9 ) คณิตศาสตร์ (ป.3) เด็กชายธนกฤต เวียงคำ นางรำไพ อดทน 36 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
10 ทอง (10 ) คณิตศาสตร์ (ป.3) เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์ วงศ์เจริญ นางรำไพ อดทน 36   แจ้งแก้ไข
11 ทอง (11 ) คณิตศาสตร์ (ป.4) เด็กชายสุรวิชญ์ โสดา นายประทวนศักดิ์ ธานี 40 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
12 ทอง (12 ) คณิตศาสตร์ (ป.5) เด็กชายอนพัทย์ บัวงาม นายชัยมงคล บัวแก้ว 49 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
13 ทอง (13 ) คณิตศาสตร์ (ป.6) เด็กชายวรรัตน์ พงษ์เกษ นางสาวณัชชา ศรีรักษา 42 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
14 ทอง (14 ) กิจกรรมบล็อกสร้างสรรค์ (อ1-2) เด็กหญิงปิ่นสุดา รอดทอง นางเพชรนี กรไกร 92 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข