สรุปเหรียญรางวัล ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (แข่งวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62) โรงเรียน อนุบาลวัดพระโต สพป.ศก.๑
ที่ เหรียญ กิจกรรม(ช่วงชั้น) ชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน คะแนน โรงเรียน แจ้งแก้ไข
1 ทอง (1 ) ภาษาอังกฤษ (ป.3) เด็กชายปฤษฎี ศิลาวรรณ นางสาวเมธาพร แสงสุวรรณ์ 47 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
2 ทอง (2 ) ภาษาอังกฤษ (ป.3) เด็กหญิงธัญนิชา จิตรมาตร นางสาวเมธาพร แสงสุวรรณ์ 44   แจ้งแก้ไข
3 ทอง (3 ) ภาษาอังกฤษ (ป.5) เด็กหญิงศศิชา เงินจันทร์ นางสาวรวิวรรณ ยศวิจิตร 50 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
4 ทอง (4 ) ภาษาอังกฤษ (ป.6) เด็กหญิงพิชยดา เขียวแพร นางสาวสริตา เข็มทอง 51 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
5 ทอง (5 ) ภาษาอังกฤษ (ป.6) เด็กหญิงฐิติมา สรเดช นางสาวสริตา เข็มทอง 49   แจ้งแก้ไข
6 ทอง (6 ) คณิตศาสตร์ (ป.2) เด็กชายณชพล พูลทา นางสุภาภรณ์ ทองสุทธิ์ 27 พิมพ์ รร. แจ้งแล้ว
7 ทอง (7 ) คณิตศาสตร์ (ป.2) เด็กหญิงสุวพิชญ์ ประเสริฐศรี นางธิดารัตน์ คำขาว 26   แจ้งแล้ว
8 ทอง (8 ) คณิตศาสตร์ (ป.3) เด็กหญิงธยาณี คำโต นางสาวเสาวณีย์ พลบุญ 40 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
9 ทอง (9 ) คณิตศาสตร์ (ป.3) เด็กหญิงดลฤทัย มีทอง นางสาวเสาวณีย์ พลบุญ 37   แจ้งแก้ไข
10 ทอง (10 ) คณิตศาสตร์ (ป.5) เด็กชายธนพงศ์ พาที นางสาวออยใจ ปราบภัย 48 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
11 ทอง (11 ) กิจกรรมบล็อกสร้างสรรค์ (อ1-2) เด็กหญิงนงนภัส สังขาว นางศศิธร บุญวันท์ 93 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข