สรุปเหรียญรางวัล ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (แข่งวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62) โรงเรียน อนุบาลศรีสะเกษ(EP) สพป.ศก.๑
ที่ เหรียญ กิจกรรม(ช่วงชั้น) ชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน คะแนน โรงเรียน แจ้งแก้ไข
1 ทอง (1 ) ภาษาอังกฤษ (ป.1) เด็กหญิงอรไพลิน จีรุพันธ์ นางสาวธัญญารัตน์ ธรรมวันนา 29 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
2 ทอง (2 ) ภาษาอังกฤษ (ป.1) เด็กชายฮัน ตรีโรจน์พร นางสาวธัญญารัตน์ ธรรมวันนา 29   แจ้งแก้ไข
3 ทอง (3 ) ภาษาอังกฤษ (ป.2) เด็กหญิงปภาดา ไนยะกุล นางสาวอารีรัตน์ ผาลี 40 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
4 ทอง (4 ) ภาษาอังกฤษ (ป.2) เด็กหญิงชรัณรัตน์ กสิโสภา นางสาวธัญญารัตน์ ธรรมวันนา 37   แจ้งแก้ไข
5 ทอง (5 ) ภาษาอังกฤษ (ป.3) เด็กหญิงสุภาวิดา พรรณราช นางสาวอารีรัตน์ ผาลี 50 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
6 ทอง (6 ) ภาษาอังกฤษ (ป.3) เด็กหญิงฉันทพิชญ์ วัฒนกุญชร นางสาวอารีรัตน์ ผาลี 49   แจ้งแก้ไข
7 ทอง (7 ) ภาษาอังกฤษ (ป.4) เด็กชายชยุต แสงจันทร์ นางสาวณัฐยา อนุพันธ์ 59 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
8 ทอง (8 ) ภาษาอังกฤษ (ป.4) เด็กชายภควัช ธัญญาวัฒน์ นางสาวณัฐยา อนุพันธ์ 57   แจ้งแก้ไข
9 ทอง (9 ) ภาษาอังกฤษ (ป.5) เด็กชายชิษณุพงศ์ พงศ์ธารินสิริ นางสาวณัฐยา อนุพันธ์ 59 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
10 ทอง (10 ) ภาษาอังกฤษ (ป.5) เด็กหญิงฉันทิศา ทองปัญญา นางสาวกิตติยา สายศรี 58   แจ้งแล้ว
11 ทอง (11 ) ภาษาอังกฤษ (ป.6) เด็กหญิงชาลิสา สมานรัตน์ นางสาวณัฐยา อนุพันธ์ 60 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
12 ทอง (12 ) ภาษาอังกฤษ (ป.6) เด็กหญิงณัฐภัทร สุมาลุย์ นางสาวณัฐยา อนุพันธ์ 59   แจ้งแก้ไข
13 ทอง (13 ) คณิตศาสตร์ (ป.1) เด็กหญิงจิราพร สุขโพธิ์ นางสำอางค์ หงษ์ทอง 17 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
14 ทอง (14 ) คณิตศาสตร์ (ป.1) เด็กหญิงชญาดา เติมวินิจกุล นางดารารัตน์ พันธุ์เพ็ง 16   แจ้งแก้ไข
15 ทอง (15 ) คณิตศาสตร์ (ป.2) เด็กชายปัณณวิชญ์ กาเมือง นางเพ็ญศิริ ศรีรส 29 พิมพ์ รร. แจ้งแล้ว
16 ทอง (16 ) คณิตศาสตร์ (ป.3) เด็กหญิงขวัญชนก สรรณ์ไตรภพ นางสาวนิตยาพร ลาลุน 39 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
17 ทอง (17 ) คณิตศาสตร์ (ป.3) เด็กชายชิษณุพงษ์ ทวีสุขศิริ นางสาวนิตยาพร ลาลุน 37   แจ้งแก้ไข
18 ทอง (18 ) คณิตศาสตร์ (ป.4) เด็กหญิงกฤตพร เสมอพิทักษ์ นายเอกพงษ์ สายสินธุ์ 49 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
19 ทอง (19 ) คณิตศาสตร์ (ป.4) เด็กชายศุภเดช เลขาวิวัชกุล นางสาวพัชรี ชื่นชาย 49   แจ้งแก้ไข
20 ทอง (20 ) คณิตศาสตร์ (ป.5) เด็กชายอนรรฆ ติยวรนันท์ นางนิตยา ปัญญาคม 48 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
21 ทอง (21 ) คณิตศาสตร์ (ป.5) เด็กชายคุณาสิน นิตยวัน นางสาวพัชรี ชื่นชาย 47   แจ้งแก้ไข
22 ทอง (22 ) คณิตศาสตร์ (ป.6) เด็กชายยศวิชญ์ วัฒนกุญชร นางนิตยา ปัญญาคม 47 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
23 ทอง (23 ) คณิตศาสตร์ (ป.6) เด็กหญิงญาณิศา วรกิตสิทธิสาธร นางนิตยา ปัญญาคม 45   แจ้งแก้ไข
24 ทอง (24 ) กิจกรรมบล็อกสร้างสรรค์ (อ1-2) เด็กชายนันทวัฒน์ ภูดีปิยสวัสดิ์ นางสาวจตุพร ชัยชาญรัมย์ 97 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข