สรุปเหรียญรางวัล ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (แข่งวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62) โรงเรียน อนุบาลศรีสะเกษ สพป.ศก.๑
ที่ เหรียญ กิจกรรม(ช่วงชั้น) ชื่อนักเรียน ผู้ฝึกสอน คะแนน โรงเรียน แจ้งแก้ไข
1 ทอง (1 ) ภาษาอังกฤษ (ป.1) เด็กหญิงตรีชาพร อิ่มแก้ว นางสาวทิพกฤตา โสวภาค 30 พิมพ์ รร. แจ้งแล้ว
2 ทอง (2 ) ภาษาอังกฤษ (ป.1) เด็กชายศลาฆนันท์ เมธีพิสิษฐ์ นายสุภัทรินทร์ ธรรมวันนา 27   แจ้งแล้ว
3 ทอง (3 ) ภาษาอังกฤษ (ป.2) เด็กหญิงพรปวีณ์ อิทรวงษ์โชติ นางชลลดา เรืองฤทธิ์ราวี 40 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
4 ทอง (4 ) ภาษาอังกฤษ (ป.2) เด็กหญิงกุมุทมาส วราพุฒ นางสาวชณันภัสร์ บุษยะธนันต์ชัย 39   แจ้งแก้ไข
5 ทอง (5 ) ภาษาอังกฤษ (ป.3) เด็กชายพัสกร สมพงษ์ ว่าที่ร.ต.หญิงวรรณุภรณ์ อินทะนาม 49 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
6 ทอง (6 ) ภาษาอังกฤษ (ป.3) เด็กชายชยพัทธ์ เสาศิริ นางสาวอภิญญา แก้วภักดี 48   แจ้งแก้ไข
7 ทอง (7 ) ภาษาอังกฤษ (ป.4) เด็กหญิงรัชวินวิภา ผาคำ นางวิลัลย์ดา วงค์ผัดศ์ 58 พิมพ์ รร. แจ้งแล้ว
8 ทอง (8 ) ภาษาอังกฤษ (ป.4) เด็กหญิงศลินทิรา นามจันทรา นางรุ่งทิวา อาษากิจ 57   แจ้งแล้ว
9 ทอง (9 ) ภาษาอังกฤษ (ป.5) เด็กหญิงปัญญาวีร์ เชาว์ศิริกุล นางสาวณัฐิยา โสรเนตร,นางธัญลักษณ์ ผลสุข 60 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
10 ทอง (10 ) ภาษาอังกฤษ (ป.5) เด็กหญิงกมลพรรณ ธุระพันธ์ นางวันเทียน แก้วดี,นางธัญลักษณ์ ผลสุข 57   แจ้งแก้ไข
11 ทอง (11 ) ภาษาอังกฤษ (ป.6) เด็กชายรัชกฤช ทิพย์คุณ นางสุจิตรา ชาญชิตร 57 พิมพ์ รร. แจ้งแล้ว
12 ทอง (12 ) ภาษาอังกฤษ (ป.6) เด็กชายก้องกิดากร นพแสง นางสาวเกศยาวี สีปวน 55   แจ้งแก้ไข
13 ทอง (13 ) คณิตศาสตร์ (ป.1) เด็กชายวรัญญู ยุกต์วัฒนพงศ์ นางสาวทิพาพรรณ ภูมิรัตน 20 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
14 ทอง (14 ) คณิตศาสตร์ (ป.1) เด็กชายภูรวิชช์ วันทรวง นางนพมาศ แก้วภักดี 20   แจ้งแก้ไข
15 ทอง (15 ) คณิตศาสตร์ (ป.2) เด็กชายอนาวินทร์ คำล้าน นางปรารถนา ป้องกัน 30 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
16 ทอง (16 ) คณิตศาสตร์ (ป.2) เด็กหญิงจิณัฐตา ศรีฐาน นางสาวเกศษา ปรารมภ์ 28   แจ้งแก้ไข
17 ทอง (17 ) คณิตศาสตร์ (ป.3) เด็กชายภูมิพัฒน์ กมล นายลิขิต บุญเฟรือง, นางพิมพ์วิไล แสงส่อง 40 พิมพ์ รร. แจ้งแล้ว
18 ทอง (18 ) คณิตศาสตร์ (ป.3) เด็กชายชรัชวิช เลขาวิวัชกุล นางภัทรมัย อุ้มอุราน, นางกัญญาภัทร ปลอดปล่อง 39   แจ้งแล้ว
19 ทอง (19 ) คณิตศาสตร์ (ป.4) เด็กหญิงจารุรินทร์ สัจจะวรรณคุณ นางเสาวลักษณ์ บรรเทิงสุข 49 พิมพ์ รร. แจ้งแล้ว
20 ทอง (20 ) คณิตศาสตร์ (ป.4) เด็กชายปัญกร จินตนะกุล นายนฤเบศ พวงผกา 48   แจ้งแก้ไข
21 ทอง (21 ) คณิตศาสตร์ (ป.5) เด็กชายสิรดนัย ลิมปิโชติพงษ์ นางสาวอรุณี ส่องศรี , นางสาวนิตยา จิตสมัคร , นางสิริรัตน์ ฝักบัว 49 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
22 ทอง (22 ) คณิตศาสตร์ (ป.5) เด็กหญิงกัญญาพัชร์ สีหะวงษ์ นางสิริรัตน์ ฝักบัว , นางสาวอรุณี ส่องศรี , นางสาวนิตยา จิตสมัคร 48   แจ้งแก้ไข
23 ทอง (23 ) คณิตศาสตร์ (ป.6) เด็กหญิงณัชชา ดาวเรือง นางสสิยาภรณ์ เพลียซ้าย นายภควัน ขุนนามวงศ์ นายปรัชญา บัวหุ่ง 50 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข
24 ทอง (24 ) คณิตศาสตร์ (ป.6) เด็กหญิงชาคริยา วุฒิยาสาร นางสสิยาภรณ์ เพลียซ้าย นายปรัชญา บัวหุ่ง นายภควัน ขุนนามวงศ์ 48   แจ้งแก้ไข
25 ทอง (25 ) กิจกรรมบล็อกสร้างสรรค์ (อ1-2) เด็กหญิงพิชญาภา จันล่องคำ นางมณีรัตน์ ศรีโวหะ 98 พิมพ์ รร. แจ้งแก้ไข