ใบรายงานตัว สหวิทยาเขตโรงเรียนอนุบาล จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (แข่งวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62)
กิจกรรม ภาษาไทย (ป.6) กลุ่มสาระ ภาษาไทย ห้องสอบที่ 1
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
1 อนุบาลศรีสะเกษ ศก.๑ เด็กหญิงกมลลักษณ์ บัวนิล      
      เด็กชายโชคชัย มกรนันท์      
2 อนุบาลศรีสะเกษ(EP) ศก.๑ เด็กหญิงบุปผชาติ บุญศรี      
      เด็กหญิงนิพาดา สันธนาคร      
3 อนุบาลวัดพระโต ศก.๑ เด็กชายพศวีร์ อาจหาญ      
      เด็กหญิงทิพย์วรา พิมโอก      
4 อนุบาลกันทรารมย์ ศก.๑ เด็กหญิงชมภูนุช ศรีหาบุตร      
      เด็กหญิงชนัญธิดา โสดา      
5 อนุบาลพยุห์ ศก.๑ เด็กหญิงเฟโวร์. โชมะจาค็อบ      
      เด็กหญิงสุภาพร มะโนธรรม      
6 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ศก.๑ เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ นาไชย      
      เด็กหญิงกฤตติยาภรณ์ บุษบงก์      
7 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) ศก.๑ เด็กหญิงชนิกานต์ บูญกู่      
      เด็กหญิงพิมพิกา จันทเทพ      
8 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ศก.๑ เด็กหญิงพรทิพย์ แซ่ด่าน      
      เด็กหญิงอารยา แก้วพวง      
9 อนุบาลวังหิน ศก.๑ เด็กหญิงจีรนันท์ ชาญชิตร      
           
10 ตะดอบวิทยา ศก.๑ เด็กหญิงรติยา แสงสกุล      
      เด็กหญิงจันทร์ธิพรรณ แสงนิล      
11 บ้านหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กชายฐิตินันท์ พงศ์พีระ      
      เด็กหญิงพัชรี จุลละ      
12 บ้านหนองหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กหญิงธัญวรัตน์ พิลุน      
           
13 บ้านร่องสะอาด ศก.๑ เด็กหญิงศิรินภา โสดามุข      
      เด็กหญิงภัทรนันท์ ไชยศรีษะ      
14 บ้านโนนคูณ ศก.๑ เด็กหญิงปาริชาติ บุตรศรี      
      เด็กหญิงปริชญา เขียวนิล      
15 บ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ ศก.๑ เด็กหญิงอพิยดา ลีลา      
      เด็กหญิงชญานิน กันหา      
16 บ้านคูบ ศก.๑ เด็กหญิงนรีกานต์ ใจกล้า      
      เด็กหญิงภัทรธิดา บุญรัตน์      
17 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ศก.๑ เด็กหญิงพิมพ์ชนก กันยา      
      เด็กหญิงพรกนก ชัยยันต์      
 
กิจกรรม ภาษาไทย (ป.6) กลุ่มสาระ ภาษาไทย
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
18 อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศก.๒ เด็กหญิงธนพร เสวะนา      
      เด็กหญิงเพชรลดา นาคพุก      
19 อนุบาลราษีไศล ศก.๒ เด็กหญิงปุณยาพร แก่นจักร      
      เด็กหญิงพัชริดา งามตรง      
20 อนุบาลห้วยทับทัน ศก.๒ เด็กหญิงรวิพา บุระพา      
      เด็กหญิงญาณิศา เผ่าพันธ์      
21 อนุบาลบึงบูรพ์(เปาะมิตรภาพที่ ๒๐๓) ศก.๒ เด็กหญิงกัญญาพัชร คำนึง      
      เด็กหญิงศศิชา พรหมทา      
22 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ศก.๒ เด็กหญิงนัชชา จันทร์นวล      
      เด็กหญิงอารยา สาสังข์      
23 อนุบาลศิลาลาด ศก.๒ เด็กหญิงสุภาพร วิรุณพันธ์      
      เด็กหญิงปัณฑิตา โฉมยา      
24 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) ศก.๒ เด็กหญิงกันฤทัย งาตา      
      เด็กหญิงสิริกานต์ ภูทองทา      
25 บ้านหนองสะมอน ศก.๒ เด็กหญิงชรินทร์ทิพย์ เกตุเล็ง      
      เด็กหญิงขวัญข้าว วิเชียร      
26 บ้านหนองแปน ศก.๒ เด็กหญิงศิริญาภรณ์ เทียมทอง      
      เด็กชายเดชณรงค์ เกษี      
27 บ้านตาโกน ศก.๒ เด็กหญิงศุภัชญา คุณเถื่อน      
      เด็กหญิงวรกาญจน์ พลมั่น      
28 บ้านแต้มะหลี่ ศก.๒ เด็กหญิงณนนท์ สายยา      
      เด็กหญิงบัณฑิตา ศรีคำ      
29 บ้านค้อกำแพง ศก.๒ เด็กหญิงภัทรธิดา พรหมพิลา      
      เด็กหญิงอนันตา ตามพงษ์      
30 บ้านหาด(อสพป.๑๓) ศก.๒ เด็กหญิงภัทราพร พงษ์ทอง      
      เด็กหญิงอินทิรา บุญเย็น      
31 จินดาวิทยาคาร ๒ (หนองศาลา) ศก.๒ เด็กหญิงชลธิชา บุตรศรี      
      เด็กหญิงธัญญาพร วันเพ็ญ      
32 อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กชายอิงครัต พลคำ      
      เด็กหญิงปริศนา เพ็งแจ่ม      
33 IEP อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กหญิงบัวชมพู เบริงเกอร์      
      เด็กหญิงกรรณ์ติมา พิมานแพง      
34 อนุบาลปรางค์กู่ ศก.๓ เด็กหญิงอภิชญา ไสยแก้ว      
      เด็กหญิงธิดารัตน์ อสิพงษ์      
 
 
กิจกรรม ภาษาไทย (ป.6) กลุ่มสาระ ภาษาไทย
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
35 อนุบาลภูสิงห์ ศก.๓ เด็กหญิงทิพธิดา พะรัมย์      
      เด็กหญิงจุฑามณี ท่วงที      
36 อนุบาลไพรบึง ศก.๓ เด็กหญิงนรินทรา แสนสนิท      
      เด็กหญิงสุวิมล บุญเยี่ยม      
37 บ้านละลม ศก.๓ เด็กชายทักษ์ดนัย รสชาติ      
      เด็กชายชัยอนันต์ โสระชาติ      
38 บ้านหนองเชียงทูน ศก.๓ เด็กหญิงเปมิกา แก้วล้อม      
      เด็กหญิงฌาลิสา เยาว์ไธสง      
39 วัดเขียน ศก.๓ เด็กชายปภังกร สาทร      
      เด็กหญิงวิภารัตน์ บุญเลิศ      
40 บ้านปราสาทเยอ ศก.๓ เด็กหญิงญัฐธิดา จันโท      
      เด็กหญิงเกวลิน ใจเรือง      
41 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศก.๔ เด็กหญิงกมลพรรณ เพ็ชรอิน      
      เด็กชายพรรยชญ์ สาระพันธ์      
42 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ (MSEP) ศก.๔ เด็กหญิงอักษราภัค อาจสำแดง      
      เด็กหญิงอาภัสรา พูลสุข      
43 อนุบาลขุนหาญ(สิ) ศก.๔ เด็กหญิงปรีดิ์รติ แก้วมณี      
      เด็กหญิงรัตนา พิมพ์มาศ      
44 อนุบาลศรีรัตนะ ศก.๔ เด็กหญิงอัมราพร โกษทอง      
      เด็กหญิงปุนยาพร เที่ยงธรรม      
45 อนุบาลเบญจลักษ์ ศก.๔ เด็กหญิงวิมลณัฐ ทาระจันทร์      
      เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไชยสัตย์      
46 บ้านกระแชงใหญ่ ศก.๔ เด็กหญิงวณัฐชนันท์ คุพันธ์      
      เด็กหญิงจรรยารัตน์ พิทักษ์      
47 บ้านศรีแก้ว ศก.๔ เด็กชายเจตน์สฤษฎิ์ ย่อแสง      
      เด็กหญิงพิมพ์ชนก ปทุมมาศ      
48 บ้านสำโรงเกียรติ ศก.๔ เด็กหญิงบัณฑิตา เนียมจันทร์      
      เด็กหญิงกมลฉัตร แถบหอม      
49 บ้านคำสะอาด ศก.๔ เด็กชายพีรภาส ไชยสาร      
      เด็กหญิงวิจิตรา ครองยุติ      
50 บ้านโพธิ์กระสังข์ ศก.๔ เด็กหญิงดวงฤทัย มังคละ      
      เด็กหญิงพรจิตรา สะอาด