ใบรายงานตัว สหวิทยาเขตโรงเรียนอนุบาล จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (แข่งวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62)
กิจกรรม ภาษาไทย (ป.5) กลุ่มสาระ ภาษาไทย ห้องสอบที่ 1
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
1 อนุบาลศรีสะเกษ ศก.๑ เด็กหญิงวีรัชยาภรณ์ ศรีอินทร์      
      เด็กหญิงกัญญาภัค ธรรมคุณ      
2 อนุบาลศรีสะเกษ(EP) ศก.๑ เด็กชายภูตะวัน กันยา      
      เด็กหญิงสุประวีณ์ ขันธเสน      
3 อนุบาลวัดพระโต ศก.๑ เด็กหญิงสริดา สุระไชย      
      เด็กหญิงอุษณียาภรณ์ พิมพ์สมาน      
4 อนุบาลกันทรารมย์ ศก.๑ เด็กหญิงธัญวรัตน์ พวงพั่ว      
      เด็กหญิงอภิชญา ชลเทพ      
5 อนุบาลพยุห์ ศก.๑ เด็กหญิงอนุสสรา. สระแก้ว      
      เด็กชายโชคทวี พลเสนา      
6 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ศก.๑ เด็กหญิงปิยะธิดา ครองยุติ      
      เด็กหญิงนนทพร สุวรรณา      
7 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) ศก.๑ เด็กหญิงกฤติยา ยอดจันทร์      
      เด็กหญิงธัญจิรา เต๊ะเปี๊ย      
8 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ศก.๑ เด็กหญิงศิริกัลยา ศรีเสริม      
      เด็กชายธนวัฒน์ วงค์แสง      
9 อนุบาลวังหิน ศก.๑ เด็กหญิงสุพิชชา พันเพียรธรรม      
      เด็กหญิงศุภิสรา สำเภา      
10 ตะดอบวิทยา ศก.๑ เด็กหญิงปนัดดา ขันทิพย์      
      เด็กหญิงฉัตรกัญญา แสงสกุล      
11 บ้านหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กหญิงอัปสร สารศิริ      
      เด็กชายวิศรสินธิ์ ศรีบัวบาล      
12 บ้านหนองหญ้าปล้อง ศก.๑      
           
13 บ้านร่องสะอาด ศก.๑ เด็กหญิงนันทิชา รุ่งเรือง      
      เด็กหญิงฑิตฐิตา ล่ำสัน      
14 บ้านโนนคูณ ศก.๑ เด็กหญิงเพชรพิสุทธิ์ โสภลพันธ์ุ      
      เด็กชายนนทวัฒน์ บุตรศรี      
15 บ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ ศก.๑ เด็กหญิงคริมา เลิศศรี      
      เด็กหญิงเพชราภรณ์ คำศรี      
16 บ้านคูบ ศก.๑ เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ วงชาลี      
      เด็กหญิงอธิชา ใหญ่ผา      
17 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ศก.๑ เด็กหญิงชมพูนุช อกแก้ว      
      เด็กหญิงญาณิศา ท่อนทองแดง      
 
กิจกรรม ภาษาไทย (ป.5) กลุ่มสาระ ภาษาไทย
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
18 อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศก.๒ เด็กหญิงปวริศา ภาวิเศษ      
      เด็กหญิงสิริวิมล อินตะนัย      
19 อนุบาลราษีไศล ศก.๒ เด็กหญิงอัญชุลี โพธิบุตร      
      เด็กหญิงกรชนก ก้อนฝ้าย      
20 อนุบาลห้วยทับทัน ศก.๒ เด็กหญิงอรปรียา วงษา      
      เด็กหญิงณัฐณิชา ทะกาเนนะ      
21 อนุบาลบึงบูรพ์(เปาะมิตรภาพที่ ๒๐๓) ศก.๒ เด็กหญิงณัฐญาดา สุจิณพำ      
      เด็กหญิงรุ่งทิวา หอมสิน      
22 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ศก.๒ เด็กหญิงสุเมธินี ประจักษ์จิต      
      เด็กหญิงศศิธร ใต้จันทร์กอง      
23 อนุบาลศิลาลาด ศก.๒ เด็กหญิงจารุวรรณ วิรุณพันธ์      
      เด็กชายปรัชญา สายุต      
24 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) ศก.๒ เด็กหญิงวรัทยา บุญธรรมมา      
      เด็กหญิงกีญญานัช สำราญ      
25 บ้านหนองสะมอน ศก.๒ เด็กหญิงปณิดา ดวงนิล      
      เด็กหญิงมณฑิตา ชารีวัน      
26 บ้านหนองแปน ศก.๒ เด็กหญิงพิมพ์ชนก แสงทอง      
      เด็กหญิงฐิติชญา มะเดื่อ      
27 บ้านตาโกน ศก.๒ เด็กหญิงจุรีรัตน์ พวงพันธ์      
      เด็กหญิงทิบพะกอน ครองชีพ      
28 บ้านแต้มะหลี่ ศก.๒ เด็กหญิงจิตรวรรณ ทองสุทธิ์      
      เด็กหญิงวิภาพร ศรีคำ      
29 บ้านค้อกำแพง ศก.๒ เด็กชายดลภพ การบรรจง      
      เด็กหญิงอชิรญา พุทธวงษ์      
30 บ้านหาด(อสพป.๑๓) ศก.๒ เด็กหญิงญาณิศา ศรียา      
      เด็กหญิงสมนารี ไพพงษ์      
31 จินดาวิทยาคาร ๒ (หนองศาลา) ศก.๒ เด็กหญิงสุภัสชา จันเหลือง      
      เด็กชายสิรภัทร นามแสง      
32 อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กหญิงธนกมล ทองเทียนชัย      
      เด็กหญิงอริสรา ปาทาน      
33 IEP อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กหญิงณิชาภัทร จันครา      
      เด็กหญิงณัฐณิชา เรืองฤทธิ์      
34 อนุบาลปรางค์กู่ ศก.๓ เด็กหญิงประกายกาญจน์ แหวนวงษ์      
      เด็กหญิงสุพิตตา ระยับศรี      
 
 
กิจกรรม ภาษาไทย (ป.5) กลุ่มสาระ ภาษาไทย
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
35 อนุบาลภูสิงห์ ศก.๓ เด็กหญิงดวงจันทร์ พารา      
      เด็กหญิงฐิติภรณ์ โวทวี      
36 อนุบาลไพรบึง ศก.๓ เด็กหญิงพรวรินทร์ บุญร่วม      
      เด็กหญิงอินทิรา ศรีกะชา      
37 บ้านละลม ศก.๓ เด็กหญิงกานต์ธิดา โนนดี      
      เด็กหญิงอรอุมา เขียวนิล      
38 บ้านหนองเชียงทูน ศก.๓ เด็กหญิงกัญญารัตน์ แก้วชิน      
      เด็กหญิงสุพิชญา เกษกุล      
39 วัดเขียน ศก.๓ เด็กหญิงณิชาภัทร ไชยโชติ      
      เด็กหญิงศิรินทราภรณ์ อุดรพันธ์      
40 บ้านปราสาทเยอ ศก.๓ เด็กหญิงสุพิชญา โยธี      
      เด็กหญิงเขมจิรา โยธี      
41 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศก.๔ เด็กหญิงณัฏฐกานต์ แสงสิงห์      
      เด็กหญิงณัฐพร นามโคตร      
42 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ (MSEP) ศก.๔ เด็กหญิงทัชกร ไกรวิเศษ      
      เด็กหญิงสุทธิษา ศรีชัย      
43 อนุบาลขุนหาญ(สิ) ศก.๔ เด็กหญิงพิชชาอร สายจันทร์      
      เด็กหญิงศิริกัลยา ม่วงคง      
44 อนุบาลศรีรัตนะ ศก.๔ เด็กหญิงวิมลสิริ เชื้อดี      
      เด็กหญิงแพรวา จิตเฉลียว      
45 อนุบาลเบญจลักษ์ ศก.๔ เด็กหญิงกานต์ธิรา จุลหอม      
      เด็กชายอภิชาติ กัลยาคู      
46 บ้านกระแชงใหญ่ ศก.๔ เด็กหญิงธนัท ลิพันธ์      
      เด็กหญิงจิรัชญา อารีย์      
47 บ้านศรีแก้ว ศก.๔ เด็กหญิงสุพิชชา ช่างทองมะดัน      
      เด็กชายธราเทพ คูณทรัพย์      
48 บ้านสำโรงเกียรติ ศก.๔ เด็กหญิงอรัญญา วรรณทอง      
      เด็กหญิงชลธิชา เงินมา      
49 บ้านคำสะอาด ศก.๔ เด็กหญิงกานต์ธิดา พิมพ์จันทร์      
      เด็กหญิงกนกวรรณ แสงสกุล      
50 บ้านโพธิ์กระสังข์ ศก.๔ เด็กหญิงนันทิภาคย์ โพธิ์กระสังข์      
      เด็กหญิงพิทนันท์ พิลัน