ใบรายงานตัว สหวิทยาเขตโรงเรียนอนุบาล จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (แข่งวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62)
กิจกรรม ภาษาไทย (ป.4) กลุ่มสาระ ภาษาไทย ห้องสอบที่ 1
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
1 อนุบาลศรีสะเกษ ศก.๑ เด็กหญิงทิตยาภรณ์ ฮองต้น      
      เด็กหญิงชนัญญา แก้วภักดี      
2 อนุบาลศรีสะเกษ(EP) ศก.๑ เด็กหญิงภคมน นาควารินทร์      
      เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เถระพันธ์      
3 อนุบาลวัดพระโต ศก.๑ เด็กหญิงพิชญพร จุลทัศน์      
      เด็กหญิงณัชทิชา มะณีบุญ      
4 อนุบาลกันทรารมย์ ศก.๑ เด็กหญิงเกศศิริ สุระเสน      
      เด็กหญิงกัลยา กุลาราช      
5 อนุบาลพยุห์ ศก.๑ เด็กชายสิทธิโชค. ทองบ่อ      
      เด็กชายกฤษฎา. สุดสวาสดิ์      
6 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ศก.๑ เด็กหญิงจารุวรรณ ทองอินทร์      
      เด็กหญิงสิรินดา นามวงค์      
7 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) ศก.๑ เด็กหญิงฐิภาพร อ่อนโสภา      
      เด็กหญิงปราณี เหลาเลิศ      
8 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ศก.๑ เด็กหญิงตีรนา พลหาร      
      เด็กหญิงสุดารัตน์ ใจกว้าง      
9 อนุบาลวังหิน ศก.๑ เด็กหญิงปภัสสร ชัยพาลี      
      เด็กหญิงอานัตยา กุยลอยทาม      
10 ตะดอบวิทยา ศก.๑ เด็กหญิงพิชชาพร เมืองพรม      
      เด็กหญิงโสรญา สุระสิงห์      
11 บ้านหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กหญิงมนัญญา ดวงสว่าง      
      เด็กหญิงศุภิสรา พงศ์พีระ      
12 บ้านหนองหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กหญิงชลดา จันทร์ถา      
      เด็กชายเลิศพิพัฒน์ นาคูณ      
13 บ้านร่องสะอาด ศก.๑ เด็กชายธราเทพ ภาชนะ      
      เด็กชายนิติพล บัวหอม      
14 บ้านโนนคูณ ศก.๑ เด็กหญิงชนิภรณ์ เนื้อทอง      
      เด็กหญิงวรดา นามโคตร      
15 บ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ ศก.๑ เด็กหญิงชวัลกร หอขุนทด      
      เด็กหญิงณัฐกฤตา ทราธร      
16 บ้านคูบ ศก.๑ เด็กหญิงจิรัชยา สิงห์ซอม      
      เด็กหญิงขวัญจิรา แซ่ลิ้ม      
17 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ศก.๑ เด็กหญิงกุลนิภา กันยา      
      เด็กหญิงนิสามณี จันมะณี      
 
กิจกรรม ภาษาไทย (ป.4) กลุ่มสาระ ภาษาไทย
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
18 อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศก.๒ เด็กหญิงสุปรียา กันภัย      
      เด็กหญิงออมพิตา บุตรเพชร      
19 อนุบาลราษีไศล ศก.๒ เด็กหญิงธนพร อ่อนหวาน      
      เด็กหญิงเกศณัฐชาพร ฉิมพาลี      
20 อนุบาลห้วยทับทัน ศก.๒ เด็กหญิงมัทนา ยอดจินดา      
      เด็กหญิงณัฐนิชา จังอินทร์      
21 อนุบาลบึงบูรพ์(เปาะมิตรภาพที่ ๒๐๓) ศก.๒ เด็กหญิงฐิติชญา อามาตย์      
      เด็กหญิงกรวรรณ โฆษณา      
22 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ศก.๒ เด็กหญิงกัลยา บัวเมืองเพีย      
      เด็กหญิงแพนนภา พันธ์งาม      
23 อนุบาลศิลาลาด ศก.๒ เด็กหญิงนันทิกา หงษ์มืด      
      เด็กหญิงบัณฑิตา ไพรสาร      
24 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) ศก.๒ เด็กชายเจษน์สฤษฎิ์ โพธิ์ศรี      
      เด็กหญิงลำธารทอง แก้วประเสริฐ      
25 บ้านหนองสะมอน ศก.๒ เด็กหญิงณัฏฐกานต์ สุทธิ์สน      
      เด็กชายญัติพงษ์ ศรีจันทร์      
26 บ้านหนองแปน ศก.๒ เด็กหญิงปิยพร เข็มทอง      
      เด็กหญิงศิริษา เหลือผล      
27 บ้านตาโกน ศก.๒ เด็กหญิงธิดาพร คำศรี      
      เด็กหญิงชมพูนุท พิลา      
28 บ้านแต้มะหลี่ ศก.๒ เด็กหญิงวัชรีวรรณ ทองสุทธิ์      
      เด็กหญิงรัตติกาล เร่งเร็ว      
29 บ้านค้อกำแพง ศก.๒ เด็กหญิงโสภิดา เย็นรำ      
      เด็กหญิงศิริญากรณ์ ชูกำแพง      
30 บ้านหาด(อสพป.๑๓) ศก.๒ เด็กหญิงดวงพร รู้พูด      
      เด็กหญิงนันท์นภัส บุญศรี      
31 จินดาวิทยาคาร ๒ (หนองศาลา) ศก.๒ เด็กหญิงภัทรพร พนมใส      
      เด็กหญิงวริศรา กาหลง      
32 อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กหญิงสุภัสสร สอนพูด      
      เด็กหญิงวิภาภร เตารัตน์      
33 IEP อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กหญิงอารดา รักไทยแสนทวี      
      เด็กหญิงณัฐทชากานต์ สินธู      
34 อนุบาลปรางค์กู่ ศก.๓ เด็กชายสิทธินนท์ อสิพงษ์      
      เด็กหญิงพลอยไพลิน เพชรอินทร์      
 
 
กิจกรรม ภาษาไทย (ป.4) กลุ่มสาระ ภาษาไทย
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
35 อนุบาลภูสิงห์ ศก.๓ เด็กหญิงสรวิสา ทองแก้ว      
      เด็กหญิงเขมิกา สุจิตร      
36 อนุบาลไพรบึง ศก.๓ เด็กหญิงฐิติรัตน์ โลมาศ      
      เด็กหญิงพิชญานันท์ ดับโศรก      
37 บ้านละลม ศก.๓ เด็กหญิงขวัญข้าว มองตัว      
      เด็กหญิงกมลเนตร เสาศิริ      
38 บ้านหนองเชียงทูน ศก.๓ เด็กหญิงเหมือนฝัน รัตนวัน      
      เด็กหญิงชนานันท์ สองขาว      
39 วัดเขียน ศก.๓ เด็กชายปฏิปทา พลนำ      
      เด็กหญิงณัฐชยา ศรีปัตเนตร      
40 บ้านปราสาทเยอ ศก.๓ เด็กหญิงภัทราวดี โพนปลัด      
      เด็กหญิงปัทมพร บุญโย      
41 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศก.๔ เด็กชายชยุต ป้องเศร้า      
      เด็กหญิงธีริศรา หาญศึก      
42 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ (MSEP) ศก.๔ เด็กหญิงรมิดา เพ็ชรอิน      
      เด็กหญิงชลนิภา วันเจริญ      
43 อนุบาลขุนหาญ(สิ) ศก.๔ เด็กหญิงชลิตา ศรีวัง      
      เด็กหญิงศศิธร พรมมี      
44 อนุบาลศรีรัตนะ ศก.๔ เด็กหญิงสุธาสินี จันทุภา      
      เด็กชายพงศกร จันทร์โสภา      
45 อนุบาลเบญจลักษ์ ศก.๔ เด็กหญิงธันยมัย จันทิมา      
      เด็กชายปัณฑ์ธร คำแพง      
46 บ้านกระแชงใหญ่ ศก.๔ เด็กชายพีรวิชญ์ แก้ววงษา      
      เด็กหญิงมุกดา เทพรักษา      
47 บ้านศรีแก้ว ศก.๔ เด็กหญิงทิพยาภรณ์ นิวงษา      
      เด็กหญิงจรินญา เกษะ      
48 บ้านสำโรงเกียรติ ศก.๔ เด็กหญิงนิศามล แสงสุวรรณ      
      เด็กหญิงณัฐวรา บุญยง      
49 บ้านคำสะอาด ศก.๔ เด็กหญิงจันทิมา ภูมิอ่อน      
      เด็กหญิงเปมิกา พันธ์คำภา      
50 บ้านโพธิ์กระสังข์ ศก.๔ เด็กชายพรสิทธิ์ สุดสังข์      
      เด็กหญิงแก้วกัลยา ทองเปี่ยม