ใบรายงานตัว สหวิทยาเขตโรงเรียนอนุบาล จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (แข่งวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62)
กิจกรรม ภาษาไทย (ป.3) กลุ่มสาระ ภาษาไทย ห้องสอบที่ 1
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
1 อนุบาลศรีสะเกษ ศก.๑ เด็กหญิงณัฐนันท์ สีหะวงษ์      
      เด็กชายกฤษฎากร สายนรา      
2 อนุบาลศรีสะเกษ(EP) ศก.๑ เด็กหญิงเขมณัฏฐ์ พันธีรโรจน์      
      เด็กหญิงนัคมน จันทร์วิวัฒนากูล      
3 อนุบาลวัดพระโต ศก.๑ เด็กชายคฑาธร พิทักษา      
      เด็กหญิงปัณธรธีรา เมตตามนุษย์      
4 อนุบาลกันทรารมย์ ศก.๑ เด็กหญิงชนัญชิดา หันจางสิทธิ์      
      เด็กหญิงบุศรา บุญจันทรฺ์      
5 อนุบาลพยุห์ ศก.๑ เด็กหญิงพิมพ์ลภัส สีเหลือง      
      เด็กชายนวพล อะนุ      
6 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ศก.๑ เด็กหญิงกัลยาณี สีหะวงษ์      
      เด็กหญิงปภาวรินทร์ ไชคำเฮือง      
7 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) ศก.๑ เด็กหญิงพรสุภา สิงห์เสน      
      เด็กหญิงกนกวรรณ ผาสุข      
8 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ศก.๑ เด็กหญิงพีระยา แสงสิงห์      
      เด็กหญิงวิไลลักษ์ แสงสิงห์      
9 อนุบาลวังหิน ศก.๑ เด็กหญิงปาลิตา มังษา      
           
10 ตะดอบวิทยา ศก.๑ เด็กหญิงภีรภัทร นามโคตร      
      เด็กหญิงพลอยรุ้ง อุตตะมัง      
11 บ้านหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กชายศุภกิตติ์ คุณวิเศษ      
      เด็กหญิงภัควลัญช์ เหมือนมาตย์      
12 บ้านหนองหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กหญิงณัฐณิชา รัตน์ประกรณ์      
      เด็กหญิงศรุตา หาญแจต      
13 บ้านร่องสะอาด ศก.๑ เด็กหญิงศรินภา ชาติสีหราช      
      เด็กหญิงณัฐพร จันทร์เกษ      
14 บ้านโนนคูณ ศก.๑ เด็กชายวรานนท์ บุญธง      
      เด็กหญิงวราภรณ์ แสงใส      
15 บ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ ศก.๑ เด็กหญิงชลดา วงษ์เศษ      
      เด็กหญิงสุนิดา สีมา      
16 บ้านคูบ ศก.๑ เด็กชายชวกร สิงห์ซอม      
      เด็กหญิงคริษฐา วงชาลี      
17 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ศก.๑ เด็กหญิงวงศ์ชนก สุขเกษม      
      เด็กหญิงเก็จมณี สีเกาะ      
 
กิจกรรม ภาษาไทย (ป.3) กลุ่มสาระ ภาษาไทย
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
18 อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศก.๒ เด็กหญิงธนัญชนก ดีเสมอ      
      เด็กหญิงอภิญญา ดวงน้อย      
19 อนุบาลราษีไศล ศก.๒ เด็กหญิงณัฏฐญานันท์ คุณวาที      
      เด็กชายอุดมสิทธิ์ พรรณยศวัฒน์      
20 อนุบาลห้วยทับทัน ศก.๒ เด็กชายสุรศักดิ์ บุผาสังข์      
      เด็กชายศิวกร โกบปุเลา      
21 อนุบาลบึงบูรพ์(เปาะมิตรภาพที่ ๒๐๓) ศก.๒ เด็กหญิงสุชัญญา ภิญโญ      
      เด็กหญิงวรุณรัตน์ พรหมทา      
22 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ศก.๒ เด็กหญิงปุณยนุช หนองยาง      
      เด็กหญิงปทุมวัน วันศร      
23 อนุบาลศิลาลาด ศก.๒ เด็กชายสรศักดิ์ ยางน้อย      
      เด็กหญิงศุภาพิชญ์ ศรีค้อ      
24 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) ศก.๒ เด็กหญิงพรนิมิตร ผางทุม      
      เด็กหญิงนิชานันท์ แพงคำ      
25 บ้านหนองสะมอน ศก.๒ เด็กหญิงกนกวรรณ สมบัติ      
      เด็กหญิงจารุวรรณ อินทะพงษ์      
26 บ้านหนองแปน ศก.๒ เด็กหญิงศิริวิมล สุภีร์      
           
27 บ้านตาโกน ศก.๒ เด็กชายธเนศ สัจวุฒิ      
      เด็กชายเจษฎา ประครองใจ      
28 บ้านแต้มะหลี่ ศก.๒ เด็กหญิงพิชามญช์ สายแวว      
      เด็กหญิงสาวิกา บุตรสา      
29 บ้านค้อกำแพง ศก.๒ เด็กหญิงรัตนาวดี ศรีหวาด      
      เด็กหญิงนภษร พันธ์สีมา      
30 บ้านหาด(อสพป.๑๓) ศก.๒ เด็กหญิงชญานิษฐ์ ราษี      
      เด็กชายกฤตเมธ จินาวัลย์      
31 จินดาวิทยาคาร ๒ (หนองศาลา) ศก.๒ เด็กชายกิตติศักดิ์ กำทอง      
      เด็กชายธนดล วงษ์คำอินทร์      
32 อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กหญิงรินทร์ลภัส ธนกรไพโรจน์      
      เด็กหญิงกิตติพร อาจภักดี      
33 IEP อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กหญิงอุรารัตน์ ใสกระจ่าง      
      เด็กหญิงชณัฐปภา อาจสามารถ      
34 อนุบาลปรางค์กู่ ศก.๓ เด็กหญิงกานต์ธิดา คำเสียง      
      เด็กหญิงญาณัจฉรา ทองงาม      
 
 
กิจกรรม ภาษาไทย (ป.3) กลุ่มสาระ ภาษาไทย
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
35 อนุบาลภูสิงห์ ศก.๓ เด็กหญิงฑิมพิกา ปราบสกุล      
      เด็กหญิงกุลนัดดา เวียงคำ      
36 อนุบาลไพรบึง ศก.๓ เด็กหญิงกานต์ธิดา ทองมนต์      
      เด็กหญิงธมลวรรณ คำเบา      
37 บ้านละลม ศก.๓ เด็กหญิงสุชาดา ดวงกุลสา      
      เด็กชายจักรภัทร ผิวเรือง      
38 บ้านหนองเชียงทูน ศก.๓ เด็กหญิงจิตตาภา ถาบัว      
      เด็กหญิงอาทิตยา สีตะวัน      
39 วัดเขียน ศก.๓ เด็กหญิงสุพิชชา ศิริเทศ      
      เด็กหญิงสิริญาดา ชัยเนตร      
40 บ้านปราสาทเยอ ศก.๓ เด็กหญิงฐิติชญา บริสุทธิ์      
      เด็กหญิงกนกพิชญ์ สุวรรณศรี      
41 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศก.๔ เด็กหญิงนภกุล พรมตวง      
      เด็กหญิงญาตินันท์ ลุนบุดดา      
42 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ (MSEP) ศก.๔ เด็กชายกันตินันท์ สัจจะบุญทวี      
      เด็กหญิงไอยวริญญาภรณ์ เกษแก้ว      
43 อนุบาลขุนหาญ(สิ) ศก.๔ เด็กหญิงพีรพร วรรณทอง      
      เด็กหญิงฐิติยา ปัญญาเหลือ      
44 อนุบาลศรีรัตนะ ศก.๔ เด็กชายสิทธิพจน์ บุญจูง      
      เด็กหญิงเกตุมณี ตอนศรี      
45 อนุบาลเบญจลักษ์ ศก.๔ เด็กหญิงอิศริยา ทองสุ      
      เด็กหญิงมณฑาทิพย์ ค่ำจุน      
46 บ้านกระแชงใหญ่ ศก.๔      
           
47 บ้านศรีแก้ว ศก.๔ เด็กหญิงชลธิชา พะนะสุข      
      เด็กหญิงพชรมน แสนสุข      
48 บ้านสำโรงเกียรติ ศก.๔ เด็กหญิงธิดารัตน์ ถึงแสง      
      เด็กหญิงปรียานุช ไชยทอง      
49 บ้านคำสะอาด ศก.๔ เด็กหญิงสุภัทศร บุญล้น      
      เด็กหญิงฐิติกานต์ วงศ์ศรีแก้ว      
50 บ้านโพธิ์กระสังข์ ศก.๔ เด็กหญิงทิวาวรรณ แก้วลอย      
      เด็กชายพุทธพงศ์ มนตรี