ใบรายงานตัว สหวิทยาเขตโรงเรียนอนุบาล จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (แข่งวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62)
กิจกรรม ภาษาไทย (ป.2) กลุ่มสาระ ภาษาไทย ห้องสอบที่ 1
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
1 อนุบาลศรีสะเกษ ศก.๑ เด็กชายวีรากร ภาชนะ      
      เด็กหญิงพัทฒิดา พรมโสภา      
2 อนุบาลศรีสะเกษ(EP) ศก.๑ เด็กหญิงหทัยกาญจน์ แผ่นศิลา      
      เด็กหญิงญาณัชธีรา อุ่นทรัพย์      
3 อนุบาลวัดพระโต ศก.๑ เด็กชายธนาคาร รักชาติ      
      เด็กหญิงจิตกมน แก้วปัติโชติ      
4 อนุบาลกันทรารมย์ ศก.๑ เด็กชายพุทธวัตน์ ทองจันทร์      
      เด็กหญิงทยานันท์ สมบูรณ์      
5 อนุบาลพยุห์ ศก.๑ เด็กชายณัฐชนน ศรีคราม      
      เด็กหญิงชยาภรณ์. พะธะนะ      
6 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ศก.๑ เด็กชายนรากร อุ่นแก้ว      
      เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์ โตมร      
7 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) ศก.๑ เด็กชายธีรภัทร แก้วสง่า      
      เด็กหญิงนิชาดา วิชาชัย      
8 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ศก.๑ เด็กหญิงกัญญ์วรา พื้นผา      
      เด็กหญิงบัณฑิตา ทิพย์รักษา      
9 อนุบาลวังหิน ศก.๑ เด็กหญิงเกวลิน ธรรมวัติ      
           
10 ตะดอบวิทยา ศก.๑ เด็กหญิงปาลิตา จันทะพันธ์      
      เด็กหญิงดลพร เชื้อคำฮด      
11 บ้านหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กหญิงฟ้าใส ศรีสว่าง      
           
12 บ้านหนองหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กชายอนุุวัฒน์ หงษ์ทอง      
      เด็กหญิงวีรวรรณ แซ่ตัง      
13 บ้านร่องสะอาด ศก.๑ เด็กหญิงวิลัยภรณ์ จันทร์แก้ว      
      เด็กหญิงรุ่งทิวา เจริญชาติ      
14 บ้านโนนคูณ ศก.๑ เด็กหญิงกวรัตน์ วิทศิริ      
      เด็กชายธนภัทร สอนบุญทอง      
15 บ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ ศก.๑ เด็กหญิงณิชานันท์ ดวงมณี      
      เด็กชาย วีรภาพ สิงห์ซอม      
16 บ้านคูบ ศก.๑ เด็กหญิงกฤติมา พ่อบำรุง      
      เด็กหญิงปิยมน สิงห์ซอม      
17 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ศก.๑ เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ดวนใหญ่      
      เด็กหญิงกัลยกร ใสกระจ่าง      
 
กิจกรรม ภาษาไทย (ป.2) กลุ่มสาระ ภาษาไทย
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
18 อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศก.๒ เด็กหญิงธนพร เจนสำโรง      
      เด็กหญิงพัชญ์ชิสา พูนเสมอ      
19 อนุบาลราษีไศล ศก.๒ เด็กหญิงพรพิชา ผดุงชอบ      
      เด็กหญิงรัญชิดา หารไชย      
20 อนุบาลห้วยทับทัน ศก.๒ เด็กชายลัทธพล เผ่าพันธ์      
      เด็กหญิงวิชญาดา โกบปุเลา      
21 อนุบาลบึงบูรพ์(เปาะมิตรภาพที่ ๒๐๓) ศก.๒ เด็กหญิงวรัชยา สุวรรณหงษ์      
      เด็กหญิงศรัญรัตน์ สุจิณพำ      
22 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ศก.๒ เด็กหญิงณิชา จันทร์นวล      
      เด็กชายศุภากร ชินสอน      
23 อนุบาลศิลาลาด ศก.๒ เด็กชายวรวิช ประสาร      
      เด็กหญิงธัญญรัตน์ สิงห์สี      
24 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) ศก.๒ เด็กหญิงพันธุ์ทิพา ท้าวนอก      
      เด็กชายวิทยา สิทธา      
25 บ้านหนองสะมอน ศก.๒ เด็กหญิงจุฑามณี สมบัติวงษ์      
      เด็กชายอธิเทพ ป้องบุญมา      
26 บ้านหนองแปน ศก.๒ เด็กหญิงบุญจันทร์ เหล็กกล้า      
      เด็กชายวิฑิตนันท์ จันโท      
27 บ้านตาโกน ศก.๒ เด็กหญิงกัลยกร คำจ้อย      
      เด็กหญิงฤทัยธาร อินทร์นอก      
28 บ้านแต้มะหลี่ ศก.๒ เด็กหญิงปุณยนุช ธรรมวัตร      
      เด็กชายธนภัทร สีกา      
29 บ้านค้อกำแพง ศก.๒ เด็กหญิงทิพวรรณ ฐานะ      
      เด็กชายกฤษฏา ทองจันดา      
30 บ้านหาด(อสพป.๑๓) ศก.๒ เด็กหญิงฐิตาภา สีวะสา      
      เด็กหญิงกัลยวรรธน์ ศรีนนท์      
31 จินดาวิทยาคาร ๒ (หนองศาลา) ศก.๒ เด็กหญิงศรัญญา ไชยนิตย์      
      เด็กหญิงกัญญาณัฐ กาหลง      
32 อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กหญิงวรัญญา สานุสันต์      
      เด็กหญิงณิชกานต์ ถวัลย์ศักดิ์วุฒิ      
33 IEP อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กชายณฐภัทร ทองตันวรภัทร      
      เด็กหญิงปณิตา กองทอง      
34 อนุบาลปรางค์กู่ ศก.๓ เด็กหญิงพิชญาพัค คำทา      
      เด็กหญิงปริญญาพร หล้าคำ      
 
 
กิจกรรม ภาษาไทย (ป.2) กลุ่มสาระ ภาษาไทย
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
35 อนุบาลภูสิงห์ ศก.๓ เด็กหญิงสิริยากร หอมจิต      
      เด็กชายอนิรุจน์ นิ่มสอาด      
36 อนุบาลไพรบึง ศก.๓ เด็กหญิงยุพารัตน์ บุญร่วม      
      เด็กหญิงณิชานาฎ กลำเงิน      
37 บ้านละลม ศก.๓ เด็กหญิงณัฐณิชา แสงศรีจันทร์      
      เด็กชายสุขสันต์ จำปาเต็ม      
38 บ้านหนองเชียงทูน ศก.๓ เด็กหญิงจินตนา หาระกุล      
      เด็กหญิงนารินทร์ ไชยวัน      
39 วัดเขียน ศก.๓ เด็กหญิงกนกพิชญ์ ศิริเทศ      
      เด็กชายวชิรวิทย์ กวดขันธ์      
40 บ้านปราสาทเยอ ศก.๓ เด็กชายกัณตพัฒน์ ไก่แก้ว      
      เด็กชายปฏิภาณ เกิดสนอง      
41 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศก.๔ เด็กหญิงวรัญญา ทองให้      
      เด็กหญิงกัญชพร พรมชาติ      
42 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ (MSEP) ศก.๔ เด็กหญิงทักษพร ประชัน      
      เด็กหญิงธนัชชา พินธุรักษ์      
43 อนุบาลขุนหาญ(สิ) ศก.๔ เด็กหญิงสุวิชญา เดชสอน      
      เด็กหญิงนภสร โสภาพ      
44 อนุบาลศรีรัตนะ ศก.๔ เด็กหญิงณัฐณิชา ประเสริฐชาติ      
      เด็กหญิงศุภาวิณี คูณมี      
45 อนุบาลเบญจลักษ์ ศก.๔ เด็กหญิงพิมพ์พิศา พัดทาบ      
      เด็กชายกันตพัฒน์ แก้วพวง      
46 บ้านกระแชงใหญ่ ศก.๔ เด็กหญิงกนกพร อิ่มอ้วน      
      เด็กหญิงณัฐมนต์ ชนะภัย      
47 บ้านศรีแก้ว ศก.๔ เด็กหญิงธิดารัตน์ สีหานนท์      
      เด็กหญิงอัฐภิญญา วิเศษ      
48 บ้านสำโรงเกียรติ ศก.๔ เด็กหญิงพรรษชล สมพร      
      เด็กหญิงปรียานันท์ อ่อนนวล      
49 บ้านคำสะอาด ศก.๔ เด็กหญิงวัชราภรณ์ ถวิลไพร      
      เด็กหญิงนิดาพร วันทอง      
50 บ้านโพธิ์กระสังข์ ศก.๔ เด็กหญิงฐิติรัตน์ ชูแผ้ว      
      เด็กหญิงวันวิสา สุดสังข์