ใบรายงานตัว สหวิทยาเขตโรงเรียนอนุบาล จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (แข่งวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62)
กิจกรรม ภาษาไทย (ป.1) กลุ่มสาระ ภาษาไทย ห้องสอบที่ 1
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
1 อนุบาลศรีสะเกษ ศก.๑ เด็กหญิงณัฏฐธิดา พิมลนอก      
      เด็กหญิงศิรภัสสร จันทร์เทียม      
2 อนุบาลศรีสะเกษ(EP) ศก.๑ เด็กหญิงศิรัชญาการต์ แซ่เลา      
      เด็กหญิงชนันณ์ชิฎา สังข์เกิด      
3 อนุบาลวัดพระโต ศก.๑ เด็กชายบุญพิพัฒน์ โพธิ์ขาว      
      เด็กหญิงเบญจพร นิยมญาติ      
4 อนุบาลกันทรารมย์ ศก.๑ เด็กหญิงพิชญ์สินี ดีลาส      
      เด็กชายวรภัทร พรหมดี      
5 อนุบาลพยุห์ ศก.๑ เด็กหญิงธนาภา สมใจ      
      เด็กหญิงกมลวรรณ สีหนาท      
6 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ศก.๑ เด็กหญิงกวินทิพย์ สีหะวงษ์      
      เด็กหญิงวรรณิดา ทองอินทร์      
7 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) ศก.๑ เด็กหญิงรัตนาภรณ์ สายสิม      
      เด็กหญิงชุติกานต์ พงษ์บรรเทา      
8 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ศก.๑ เด็กหญิงพิชญธิดา คำพันธ์      
      เด็กหญิงวรรณนิษา คืนผล      
9 อนุบาลวังหิน ศก.๑ เด็กหญิงกนกลักษณ์ สินสืบผล      
      เด็กหญิงอภิสรา วิถี      
10 ตะดอบวิทยา ศก.๑ เด็กหญิงกชกรณ์ กรมนารถ      
      เด็กหญิงชลดา สุขส่ง      
11 บ้านหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กหญิงชนกพร กันสาย      
           
12 บ้านหนองหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กหญิงกานต์พิชชา สีแดด      
      เด็กหญิงพรลภัส สดไธสง      
13 บ้านร่องสะอาด ศก.๑ เด็กหญิงกนกพร ทารศรี      
      เด็กหญิงชุติกาญจน์ อภัยศิลา      
14 บ้านโนนคูณ ศก.๑ เด็กหญิงปวริศา คำแท่ง      
      เด็กหญิงวีนัส กุลวงศ์      
15 บ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ ศก.๑ เด็กชายภาคิน กรินสูงเนิน      
      เด็กหญิงอินทิรา สายกันยา      
16 บ้านคูบ ศก.๑ เด็กหญิงภัทรวดี สมศรี      
      เด็กหญิงสิริปภัสชญา สิงห์ซอม      
17 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ศก.๑ เด็กหญิงอัญญาดา นามแสน      
      เด็กหญิงวิรากานต์ กำจัด      
 
กิจกรรม ภาษาไทย (ป.1) กลุ่มสาระ ภาษาไทย
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
18 อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศก.๒ เด็กหญิงปพิชญา สิตตา      
      เด็กหญิงพิมพ์มัจฉา สุขเสริม      
19 อนุบาลราษีไศล ศก.๒ เด็กชายชุติมันต์ สุภาพ      
      เด็กชายก้องนที นครสุข      
20 อนุบาลห้วยทับทัน ศก.๒ เด็กหญิงณิชาภัทร แก้วจันทร์      
      เด็กชายอภิวิชญ์ ราษเจริญ      
21 อนุบาลบึงบูรพ์(เปาะมิตรภาพที่ ๒๐๓) ศก.๒ เด็กหญิงพีชนิดา นนท์ตา      
      เด็กหญิงพิมพ์ธิดา พรหมอุ่น      
22 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ศก.๒ เด็กหญิงกิ่งกาญจน์ มาตรวงษ์      
      เด็กหญิงปรียาภรณ์ จันทร      
23 อนุบาลศิลาลาด ศก.๒ เด็กหญิงณัชณิชา สีคำ      
      เด็กหญิงฉัตรกมล ธรรมวัตร      
24 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) ศก.๒ เด็กหญิงศิราพัชร มะโนรัตน์      
      เด็กหญิงจิติรดา ท้าวนอก      
25 บ้านหนองสะมอน ศก.๒ เด็กหญิงนฤมล ไชยพันธ์      
      เด็กชายบุญฤทธิ์ วิเชียร      
26 บ้านหนองแปน ศก.๒ เด็กหญิงกุลปรียา ศุภสาร      
      เด็กหญิงกัญญาณัฐ ขงรัมย์      
27 บ้านตาโกน ศก.๒ เด็กหญิงอรัญญาภัทร ผู้มีสัตย์      
      เด็กชายวทัญญู สุระ      
28 บ้านแต้มะหลี่ ศก.๒ เด็กชายณัฐวัชร มุกดาดี      
      เด็กหญิงทิพย์สุดา บุญประสพ      
29 บ้านค้อกำแพง ศก.๒ เด็กหญิงพิมพ์พรรณ ลาปะ      
      เด็กหญิงธัญชิตา กิ่งวงษา      
30 บ้านหาด(อสพป.๑๓) ศก.๒ เด็กหญิงจิดาภา สอดสูงเนิน      
      เด็กหญิงอัจฉรา ยาตุนุเคราะห์      
31 จินดาวิทยาคาร ๒ (หนองศาลา) ศก.๒ เด็กหญิงปภัสสร แก้วใสย      
      เด็กชายชัยภัทร รัตนวัน      
32 อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กหญิงลภัสธร สิทธิศร      
      เด็กหญิงฐิติกานต์ แพงบุญ      
33 IEP อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กหญิงปุณญาดา ธรรมพร      
      เด็กหญิงจิณห์จุฑา พัวพิทยาเลิศ      
34 อนุบาลปรางค์กู่ ศก.๓ เด็กหญิงกัญญาณัฐ นันบุญ      
      เด็กหญิงณัฐภัสสร รตนะกมลเศรษฐ์      
 
 
กิจกรรม ภาษาไทย (ป.1) กลุ่มสาระ ภาษาไทย
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
35 อนุบาลภูสิงห์ ศก.๓ เด็กชายณัฐวุฒิ นิพันธ์รัมย์      
      เด็กหญิงกัญญารัตน์ สีมุน      
36 อนุบาลไพรบึง ศก.๓ เด็กหญิงพลอยไพลิน อาจใจ      
      เด็กหญิงคณาภรณ์ คำเหลี่ยม      
37 บ้านละลม ศก.๓ เด็กชายชยากร ไชยศรีหา      
      เด็กหญิงเบญจวรรณ โคตะพงษ์      
38 บ้านหนองเชียงทูน ศก.๓ เด็กหญิงณัฐธิดา บุญช่วย      
           
39 วัดเขียน ศก.๓ เด็กหญิงฟ้าใส เทพบุรี      
      เด็กหญิงภูริชชญา คนหลัก      
40 บ้านปราสาทเยอ ศก.๓ เด็กหญิงธีรยา ขันทอง      
      เด็กหญิงปาริตา ขันทอง      
41 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศก.๔ เด็กหญิงอาทิตยา แก้วจาระนัย      
      เด็กหญิงชนากานต์ สีสังข์      
42 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ (MSEP) ศก.๔ เด็กหญิงพิชญธิดา บุญฉวี      
      เด็กหญิงพิชญากาญจน์ เสาธงรุ่งเรืองชัย      
43 อนุบาลขุนหาญ(สิ) ศก.๔ เด็กหญิงปุณยวีร์ คำพูชา      
      เด็กหญิงพัชรีรัตน์ วงษ์แก้ว      
44 อนุบาลศรีรัตนะ ศก.๔ เด็กหญิงกัณญ์ณพัชญ์ ดวงจันทร์      
      เด็กหญิงปวีณ์ธิดา มังคะกาล      
45 อนุบาลเบญจลักษ์ ศก.๔ เด็กชายชันวัฒน์ ใจทอง      
      เด็กหญิงกุลธิดา ธารากุล      
46 บ้านกระแชงใหญ่ ศก.๔ เด็กหญิงวรัญญา พวงหว้า      
      เด็กหญิงสุภัตตรา เกษจันทร์      
47 บ้านศรีแก้ว ศก.๔ เด็กหญิงปุญญิศา ประทุมวงค์      
      เด็กชายทิปกร นันทะวงสา      
48 บ้านสำโรงเกียรติ ศก.๔ เด็กหญิงกัญจนพร น้ำนวล      
      เด็กหญิงกรกนก พิมษร      
49 บ้านคำสะอาด ศก.๔ เด็กชายธนพล อาจหาญ      
      เด็กหญิงจุฑามาศ รักษาเชื้อ      
50 บ้านโพธิ์กระสังข์ ศก.๔ เด็กหญิงณิชากรณ์ อนุลา      
      เด็กหญิงพลอยปภัสร์ โสดา