ใบรายงานตัว สหวิทยาเขตโรงเรียนอนุบาล จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (แข่งวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62)
กิจกรรม สังคมศึกษา (ป.6) กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ห้องสอบที่ 1
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
1 อนุบาลศรีสะเกษ ศก.๑ เด็กหญิงธิดาศิริ ศรีโสดา      
      เด็กหญิงณปภัช ห่อทรัพย์      
2 อนุบาลศรีสะเกษ(EP) ศก.๑ เด็กหญิงญาณิกา ศิริมานพ      
      เด็กหญิงพลอยชล เกษกุล      
3 อนุบาลวัดพระโต ศก.๑ เด็กหญิงกนกอร เศรษฐบุตร      
      เด็กหญิงวิรัญชนา เข็มพรมมา      
4 อนุบาลกันทรารมย์ ศก.๑ เด็กหญิงณัฐณิชา ศิริบูรณ์      
      เด็กชายพิชัยภูษิต สอนหอม      
5 อนุบาลพยุห์ ศก.๑ เด็กหญิงหนึ่งฤทัย สุดสวาสดิ์      
      เด็กหญิงณัฐพาณี สายสนอง      
6 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ศก.๑ เด็กหญิงเปรมฤดี สายจันทร์      
      เด็กหญิงลัดดาวัลย์ มวนสุข      
7 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) ศก.๑ เด็กหญิงกิตชญาภา คำศรี      
      เด็กหญิงปภาวรินทร์ จันทง      
8 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ศก.๑ เด็กหญิงอนัญญา วงค์แสง      
      เด็กหญิงวาสนา นาดี      
9 อนุบาลวังหิน ศก.๑      
           
10 ตะดอบวิทยา ศก.๑ เด็กหญิงปนัดดา ธรรมษา      
      เด็กหญิงณรรฐภาพิณ อินคำ      
11 บ้านหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กหญิงอภิญญา วิเศษสังข์      
      เด็กหญิงกัญลญา ไชยวัฒน์      
12 บ้านหนองหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กหญิงภัทรวดี คำโคตร      
      เด็กหญิงกชกร หงษ์ทอง      
13 บ้านร่องสะอาด ศก.๑ เด็กชายวีรพัฒน์ สุวรรณธิสังข์      
      เด็กชายสิทธิชัย ทองปั้น      
14 บ้านโนนคูณ ศก.๑ เด็กหญิงปรียานุช มองบุญ      
      เด็กหญิงขวัญชนก วรรณโคตร      
15 บ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ ศก.๑ เด็กชายณพิพัฒน์ สังสำฤทธิ์      
      เด็กชายสุรสีห์ สายเหล็ก      
16 บ้านคูบ ศก.๑ เด็กหญิงนันทัชพร สิงห์ซอม      
      เด็กหญิงฤทัยรัตน์ สิงห์ซอม      
17 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ศก.๑ เด็กชายจารุภัทร รุ่งแก้ว      
      เด็กหญิงญานิศา นามวัน      
 
กิจกรรม สังคมศึกษา (ป.6) กลุ่มสาระ สังคมศึกษา
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
18 อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศก.๒ เด็กหญิงพลอยชมพุ บุญตัว      
      เด็กหญิงดุลยา เกษกุล      
19 อนุบาลราษีไศล ศก.๒ เด็กชายมิ่งมงคล จันทร์วิเศษ      
      เด็กหญิงปวีณา โสดา      
20 อนุบาลห้วยทับทัน ศก.๒ เด็กหญิงสายสุนีย์ หอมดอก      
      เด็กหญิงสุพัชชาวดี จังอินทร์      
21 อนุบาลบึงบูรพ์(เปาะมิตรภาพที่ ๒๐๓) ศก.๒ เด็กหญิงชนิษฐา ภูมินา      
      เด็กหญิงพัชรียา คำชะนาม      
22 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ศก.๒ เด็กชายรัฐภูมิ พรหมทา      
      เด็กชายธีรเมธ ศรชัย      
23 อนุบาลศิลาลาด ศก.๒ เด็กหญิงศิริลักษณ์ ศรีคำ      
      เด็กหญิงศราสินี สุภาพ      
24 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) ศก.๒ เด็กหญิงศศิวิมล ล้านจันทร์      
      เด็กหญิงสุดารัตน์ ประสานศรี      
25 บ้านหนองสะมอน ศก.๒ เด็กหญิงอุมาพร ศิริเลิศ      
      เด็กชายกฤตปกรณ์ สร้อยคำหลา      
26 บ้านหนองแปน ศก.๒ เด็กชายไชยเชษฐ์ วิสิทธิ์      
      เด็กหญิงนิตยา คำมีมิตร      
27 บ้านตาโกน ศก.๒ เด็กชายภัทรพงษ์ สุระ      
      เด็กหญิงปาริฉัตร สุระ      
28 บ้านแต้มะหลี่ ศก.๒ เด็กชายศรีรัตน์ บุญนาค      
      เด็กชายธนบดินทร์ ผิวจันทร์      
29 บ้านค้อกำแพง ศก.๒ เด็กหญิงวันวิสา ทองปัญญา      
      เด็กหญิงกาญจนภร ไชยบำรุง      
30 บ้านหาด(อสพป.๑๓) ศก.๒ เด็กชายวีรภัทร พรหมทา      
      เด็กชายศักรินทร์ จินดามาตย์      
31 จินดาวิทยาคาร ๒ (หนองศาลา) ศก.๒ เด็กชายชนะศักดิ์ สายชมภู      
      เด็กชายตรีเพชร รัตนวัน      
32 อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กชายนิธิศ สุทธิกรณ์      
      เด็กชายจิรายุ ศรีมาศ      
33 IEP อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กหญิงพิชญธิดา ศิรินัย      
      เด็กหญิงศิราภรณ์ ถึงดี      
34 อนุบาลปรางค์กู่ ศก.๓ เด็กหญิงสิรีรัตน์ คำเสียง      
      เด็กหญิงนิรมลรัตน์ แหวนวงษ์      
 
 
กิจกรรม สังคมศึกษา (ป.6) กลุ่มสาระ สังคมศึกษา
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
35 อนุบาลภูสิงห์ ศก.๓ เด็กหญิงพลอยรดาลิน พลยา      
      เด็กหญิงอภิญญา ศรีสังข์      
36 อนุบาลไพรบึง ศก.๓ เด็กหญิงปาริฉัตร วงษ์จิตร      
      เด็กหญิงมณีรัตน์ บำเพ็ญเพียร      
37 บ้านละลม ศก.๓ เด็กหญิงพิมพ์วรีย์ ศรีลาชัย      
      เด็กชายเทพพิทักษ์ คำขาว      
38 บ้านหนองเชียงทูน ศก.๓ เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ เภาแก้ว      
      เด็กชายวรเมธ ผ่านพินิจ      
39 วัดเขียน ศก.๓ เด็กชายจิตติ บุญขาว      
      เด็กหญิงสร้อยเพชร ดีโคตร์      
40 บ้านปราสาทเยอ ศก.๓ เด็กหญิงวริศราลักษณ์ วารินทร์ภัทร์      
      เด็กหญิงปัญญาพร ภูมิทัศน์      
41 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศก.๔ เด็กหญิงศิรินราพร ทาวงษ์      
      เด็กหญิงนิรมล สนิทวิชานันท์      
42 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ (MSEP) ศก.๔ เด็กชายถิรเดช อัมภรัตน์      
      เด็กหญิงบงกช อินทนิล      
43 อนุบาลขุนหาญ(สิ) ศก.๔ เด็กหญิงสุธีกานต์ ขวัญเมือง      
      เด็กหญิงกัญญาณัฐ ผิวเรือง      
44 อนุบาลศรีรัตนะ ศก.๔ เด็กหญิงชุติกาญจน์ ฤทธิเดช      
      เด็กหญิงชลธิชา ประเสริฐชาติ      
45 อนุบาลเบญจลักษ์ ศก.๔ เด็กชายธีรภัทร ทำนุ      
      เด็กหญิงศิริบูรณ์ คำโสภา      
46 บ้านกระแชงใหญ่ ศก.๔ เด็กหญิงจันจิรา บุญเลี้ยง      
      เด็กหญิงสุพัฒธิตา พิมอุทา      
47 บ้านศรีแก้ว ศก.๔ เด็กชายอนุภัทร วันทา      
      เด็กหญิงอริสรา วะภา      
48 บ้านสำโรงเกียรติ ศก.๔ เด็กหญิงวราพร กิตติกา      
      เด็กหญิงจุฑาทิพย์ ดวงดีกมลทัศน์      
49 บ้านคำสะอาด ศก.๔ เด็กหญิงนฤมล แก้วเชื่อม      
      เด็กหญิงนุตประวีร์ เบาะแฉะ      
50 บ้านโพธิ์กระสังข์ ศก.๔ เด็กหญิงสุพัตรา ทองแสง      
      เด็กหญิงวาริศรา อุปศรี