ใบรายงานตัว สหวิทยาเขตโรงเรียนอนุบาล จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (แข่งวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62)
กิจกรรม สังคมศึกษา (ป.5) กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ห้องสอบที่ 1
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
1 อนุบาลศรีสะเกษ ศก.๑ เด็กหญิงปาลีนา ทุมมา      
      เด็กหญิงณัฐสินี พูนทวีวรกิตติ์      
2 อนุบาลศรีสะเกษ(EP) ศก.๑ เด็กหญิงพัชริดา คณานิตย์      
      เด็กหญิงธนพร ขอร่ม      
3 อนุบาลวัดพระโต ศก.๑ เด็กหญิงณัฎฐณิชา พลพาล      
      เด็กหญิงธัญวรัตน์ บุญส่ง      
4 อนุบาลกันทรารมย์ ศก.๑ เด็กหญิงธัญญารัตน์ คำเพราะ      
      เด็กหญิงวรินทร พรมฤทธิ์      
5 อนุบาลพยุห์ ศก.๑ เด็กหญิงลักษมี ทัศราช      
      เด็กหญิงพริสร เภาแก้ว      
6 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ศก.๑ เด็กชายณภัทร สีหะวงษ์      
      เด็กหญิงณัฐธิดา สีหะวงษ์      
7 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) ศก.๑ เด็กหญิงธนัชพร กุลพรม      
      เด็กชายวีรพัทร์ บุญประเคน      
8 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ศก.๑ เด็กหญิงอริสา น้อยโม      
      เด็กหญิงมีนตรา พูลสุข      
9 อนุบาลวังหิน ศก.๑ เด็กชายพชรพล บุญหนัก      
      เด็กชายสิริกร เกษร      
10 ตะดอบวิทยา ศก.๑ เด็กหญิงเบญญทิพย์ บุญโสม      
      เด็กหญิงวรัญญา แสงสกุล      
11 บ้านหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กชายธีรดนย์ สายสว่าง      
      เด็กหญิงนิชาดา บัวลา      
12 บ้านหนองหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กชายวรภาส บัวพิมพ์      
      เด็กหญิงสุณิสา บุญชู      
13 บ้านร่องสะอาด ศก.๑ เด็กหญิงระรินทิพย์ จันทร์แพง      
      เด็กหญิงรัตน์ญา ศรีรักษา      
14 บ้านโนนคูณ ศก.๑ เด็กชายชินดนัย จันฤสิน      
      เด็กหญิงวิภาวดี บุญถนัด      
15 บ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ ศก.๑ เด็กหญิงทิฆัมพร กิ่งผา      
      เด็กหญิงปริชาติ พันคำภา      
16 บ้านคูบ ศก.๑ เด็กหญิงกัณฑมาศ เชื้อคำฮด      
      เด็กหญิงพรชิตา สุระเสน      
17 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ศก.๑ เด็กชายวิศรุต หนองม่วง      
      เด็กหญิงจุฑาพร กล่อมจอหอ      
 
กิจกรรม สังคมศึกษา (ป.5) กลุ่มสาระ สังคมศึกษา
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
18 อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศก.๒ เด็กหญิงปวิชญา คำสุข      
      เด็กหญิงสุนิสา สุขเจริญ      
19 อนุบาลราษีไศล ศก.๒ เด็กชายกฤตภาส หลาวทอง      
      เด็กหญิงชนธิญา อังคะสี      
20 อนุบาลห้วยทับทัน ศก.๒ เด็กหญิงสุภาภรณ์ สุฤทธิ์      
      เด็กหญิงอนันตญา คะหาร      
21 อนุบาลบึงบูรพ์(เปาะมิตรภาพที่ ๒๐๓) ศก.๒ เด็กชายกฤษดา สุทาคง      
      เด็กชายนครินทร์ ครุฑใจกล้า      
22 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ศก.๒ เด็กชายเอกภวิษย์ มะเดื่อ      
      เด็กหญิงปัทมาวดี ศรีมูล      
23 อนุบาลศิลาลาด ศก.๒ เด็กหญิงสาธิกา สิทโธ      
      เด็กหญิงเจนจิรา พอกพูน      
24 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) ศก.๒ เด็กชายอมฤต ศรีโพนทอง      
      เด็กชายธนากร จงลา      
25 บ้านหนองสะมอน ศก.๒ เด็กชายธนวัฒน์ บานชื่น      
      เด็กชายภัทรวรรธ ศรียันต์      
26 บ้านหนองแปน ศก.๒ เด็กหญิงวุฒิธิดา ศรีจักร์      
      เด็กหญิงปณิตา พานิช      
27 บ้านตาโกน ศก.๒ เด็กชายธนาวุธ สุขจันทร์      
      เด็กชายณัฐวุธ ใชโย      
28 บ้านแต้มะหลี่ ศก.๒ เด็กหญิงพรนภา สระบัวทอง      
      เด็กชายนราธิป ศรีเมือง      
29 บ้านค้อกำแพง ศก.๒ เด็กหญิงสุพรรณภรณ์ พิสรูป      
      เด็กหญิงธัญญารัตน์ สมบูรณ์      
30 บ้านหาด(อสพป.๑๓) ศก.๒ เด็กหญิงพัชราภรณ์ สายโส      
      เด็กหญิงธนนันท์ วังหิน      
31 จินดาวิทยาคาร ๒ (หนองศาลา) ศก.๒ เด็กหญิงแสงเดือน ทองแถม      
      เด็กชายพีรพล มุยสีทอง      
32 อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กหญิงทักษอร เสนาภักดิ์      
      เด็กชายสะท้านฟ้า สุวรรณ์      
33 IEP อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กหญิงสุภาสิตา พงษ์วัน      
      เด็กหญิงศุภกานต์ งอนสวรรค์      
34 อนุบาลปรางค์กู่ ศก.๓ เด็กหญิงญาราภรณ์ มีศรี      
      เด็กหญิงสุชาริณี บุญคำอาจหาญ      
 
 
กิจกรรม สังคมศึกษา (ป.5) กลุ่มสาระ สังคมศึกษา
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
35 อนุบาลภูสิงห์ ศก.๓ เด็กหญิงฐิติมา แพงมาก      
      เด็กหญิงจันทิมา โพธิ์ขาว      
36 อนุบาลไพรบึง ศก.๓ เด็กหญิงวาสนา เบ้าทอง      
      เด็กชายธีรภัทร จำปี      
37 บ้านละลม ศก.๓ เด็กชายรชต สุกวัน      
      เด็กหญิงวรรณิกา นาสุก      
38 บ้านหนองเชียงทูน ศก.๓ เด็กหญิงปภัสสรา ราชพิมาย      
      เด็กหญิงวรกานต์ ทิรายรัมย์      
39 วัดเขียน ศก.๓ เด็กหญิงปาราวตี แก้ววิชัย      
      เด็กหญิงปวรรัตน์ บุญศิริ      
40 บ้านปราสาทเยอ ศก.๓ เด็กหญิงเนตรชนก สิงห์ทอง      
      เด็กหญิงกนกพร โยธี      
41 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศก.๔ เด็กชายยศนนท์ ฝักแต้      
      เด็กหญิงวรัญญา กาไสย์      
42 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ (MSEP) ศก.๔ เด็กหญิงทักษพร จันทร์แสง      
      เด็กหญิงปรวรรณ ศรีหาบุตร      
43 อนุบาลขุนหาญ(สิ) ศก.๔ เด็กหญิงเกสรา แก้วลอย      
      เด็กหญิงณิชชารัตน์ ต้นวงค์      
44 อนุบาลศรีรัตนะ ศก.๔ เด็กหญิงปาริฉัตร บัวรินทร์      
      เด็กหญิงพัชรินทร์ อินทประสงค์      
45 อนุบาลเบญจลักษ์ ศก.๔ เด็กหญิงนิรชา กล้าหาญ      
      เด็กหญิงณัฐกานต์ จันทร์หอม      
46 บ้านกระแชงใหญ่ ศก.๔ เด็กชายอัษฎาวุธ สุจันทร์      
      เด็กหญิงอพิชญา ร่มงาม      
47 บ้านศรีแก้ว ศก.๔ เด็กหญิงกนกวรรณ พาลี      
      เด็กชายศุภกร แก้วมงคล      
48 บ้านสำโรงเกียรติ ศก.๔ เด็กหญิงนุชนาฏ หวังผล      
      เด็กหญิงเอนกวรรณ บุญเสริม      
49 บ้านคำสะอาด ศก.๔ เด็กหญิงธาราทิพย์ มะโนรัตน์      
           
50 บ้านโพธิ์กระสังข์ ศก.๔ เด็กหญิงนัฐธิชา คณะรถ      
      เด็กหญิงเบญญาภา สำลี