ใบรายงานตัว สหวิทยาเขตโรงเรียนอนุบาล จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (แข่งวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62)
กิจกรรม สังคมศึกษา (ป.4) กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ห้องสอบที่ 1
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
1 อนุบาลศรีสะเกษ ศก.๑ เด็กหญิงวรนิษฐา กิ่งบัว      
      เด็กหญิงฎุนรี ตั้งพิทักษ์ไกร      
2 อนุบาลศรีสะเกษ(EP) ศก.๑ เด็กชายธีธัช สันธนาคร      
      เด็กชายนันทกานต์ ศรีพานิช      
3 อนุบาลวัดพระโต ศก.๑ เด็กหญิงศรีสอางค์ โพธิ์ขาว      
      เด็กหญิงอริศรา ดอกมะเดื่อ      
4 อนุบาลกันทรารมย์ ศก.๑ เด็กหญิงฌาพร จันทร์งาม      
      เด็กหญิงเกศกนก พุตจะโป๊ะ      
5 อนุบาลพยุห์ ศก.๑ เด็กหญิงอุไรวรรณ คดดวง      
      เด็กหญิงสุชาพิชญ์ แก้มธรรมสอน      
6 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ศก.๑ เด็กหญิงวณิชพร บัวแก้ว      
      เด็กชายณัฐพงศ์ ก่ายกอง      
7 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) ศก.๑ เด็กหญิง สุพรรณี โคตรชัย      
      เด็กหญิงกอแก้ว สะอาด      
8 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ศก.๑ เด็กหญิงเจนจิรา บุตรชาติ      
      เด็กหญิงอารันยา โคตรเจริญ      
9 อนุบาลวังหิน ศก.๑ เด็กหญิงอารยา รุ่งเรือง      
      เด็กหญิงธวัลหทัย บัลลัง      
10 ตะดอบวิทยา ศก.๑ เด็กหญิงรุ่งทิวา ดวงพุฒ      
      เด็กหญิงเอื้อมดาว วิงวัน      
11 บ้านหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กหญิงกชกร ปั้นแหยม      
      เด็กหญิงพัชิดา พงศ์พีระ      
12 บ้านหนองหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กหญิงกนกพร พิรุฬ      
      เด็กหญิงพรสิณี บูรพา      
13 บ้านร่องสะอาด ศก.๑ เด็กชายอดิศร บุญคำชู      
      เด็กชายจันทรกานต์ จันทร์เกษ      
14 บ้านโนนคูณ ศก.๑ เด็กชายสิทธินันท์ คำแท่ง      
      เด็กหญิงกุมภา ธารากุล      
15 บ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ ศก.๑ เด็กหญิงอรปรียา กิ่งจันทร์      
      เด็กหญิงขวัญตา ปรีโทน      
16 บ้านคูบ ศก.๑ เด็กหญิงน้ำฝน บุญรัตน์      
      เด็กหญิงสุฑามาศ เทียมคำ      
17 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ศก.๑ เด็กหญิงปภาดา ทองทิพย์      
      เด็กหญิงสุนันทา พันธุจริยา      
 
กิจกรรม สังคมศึกษา (ป.4) กลุ่มสาระ สังคมศึกษา
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
18 อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศก.๒ เด็กหญิงสุชานันท์ ละขะไพ      
      เด็กหญิงวรัญญา รัตนาวิวัฒน์      
19 อนุบาลราษีไศล ศก.๒ เด็กหญิงกนกพร สีเสน      
      เด็กหญิงสุประวีณ์ เกษร      
20 อนุบาลห้วยทับทัน ศก.๒ เด็กหญิงมัณฑนา ลุงพัด      
      เด็กหญิงณัฐริกา มานุจำ      
21 อนุบาลบึงบูรพ์(เปาะมิตรภาพที่ ๒๐๓) ศก.๒ เด็กหญิงณัฐสุดา กอกลาง      
      เด็กหญิงสิรินญา ใคร่นุ่นน้อย      
22 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ศก.๒ เด็กหญิงอาทิตยา จันทร      
      เด็กหญิงขนิษฐา บุตรกัณหา      
23 อนุบาลศิลาลาด ศก.๒ เด็กหญิงพิสมัย แดงบุญเรือง      
      เด็กหญิงศิริมล พัฒพินิจ      
24 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) ศก.๒ เด็กชายภูวนาท วิบูลอรรถ      
      เด็กหญิงนภัสรวี ภูนนทา      
25 บ้านหนองสะมอน ศก.๒ เด็กชายชนภัทร มั่นคง      
           
26 บ้านหนองแปน ศก.๒ เด็กหญิงธัญรดา รัตนะวัน      
      เด็กหญิงจิตตรา สำเภา      
27 บ้านตาโกน ศก.๒ เด็กหญิงปาริชาติ เหลาคำ      
      เด็กชายพีระนันท์ สิงห์โท      
28 บ้านแต้มะหลี่ ศก.๒ เด็กหญิงเนตรชนก ทองสุทธิ์      
      เด็กหญิงปราณปรียา มุละนะ      
29 บ้านค้อกำแพง ศก.๒ เด็กหญิงสุชัญญา เจริญรอย      
      เด็กหญิงปวีสุดา รัตมาณ      
30 บ้านหาด(อสพป.๑๓) ศก.๒ เด็กชายพงศกร ประสิทธิ์รัมย์      
      เด็กชายไชยวัฒน์ ศรีสองเมือง      
31 จินดาวิทยาคาร ๒ (หนองศาลา) ศก.๒ เด็กหญิงนริศรา พระโรจน์      
      เด็กชายนัสกร จีนนอก      
32 อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กหญิงพรทิวา วันดีรัตน์      
      เด็กหญิงทิพย์วรรณ ตระการไทย      
33 IEP อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กชายชุมพลภัทร จันทอง      
      เด็กหญิงปีย์วรา อินทะพันธ์      
34 อนุบาลปรางค์กู่ ศก.๓ เด็กหญิงอัญชิสา พรมแสน      
      เด็กหญิงณพิชญา สีดำ      
 
 
กิจกรรม สังคมศึกษา (ป.4) กลุ่มสาระ สังคมศึกษา
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
35 อนุบาลภูสิงห์ ศก.๓ เด็กหญิงทิพย์วารี คำตัน      
      เด็กหญิงภัทรธิดา กวาดปรางค์      
36 อนุบาลไพรบึง ศก.๓ เด็กหญิงดวงทิพย์ ต้นกันยา      
      เด็กหญิงนฤนาท กลำเงิน      
37 บ้านละลม ศก.๓ เด็กหญิงอธิชา จันทอง      
      เด็กหญิงบัณฑิตา ดวงอินทร์      
38 บ้านหนองเชียงทูน ศก.๓ เด็กชายภานุวัฒน์ เภาแก้ว      
      เด็กชายเดชาธร รัตนวัน      
39 วัดเขียน ศก.๓ เด็กหญิงวณิชย์ชญา ฉ่ำมณี      
      เด็กหญิงกิ่งกาญจน์ สัมพุทธานนท์      
40 บ้านปราสาทเยอ ศก.๓ เด็กหญิงลีลาวดี เสมศรี      
      เด็กหญิงพิชญาภัค พรมจันทร์      
41 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศก.๔ เด็กหญิงศรีคำรุ้ง แสงสิงห์      
      เด็กชายธรรมดนย์ ศรไชยญาติ      
42 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ (MSEP) ศก.๔ เด็กหญิงสรัญพร แก้วจาระนัย      
      เด็กชายคัชชัย ทุมมา      
43 อนุบาลขุนหาญ(สิ) ศก.๔ เด็กหญิงกาญจนา ชัยโย      
      เด็กหญิงพรพุทธ ผิวอ่อน      
44 อนุบาลศรีรัตนะ ศก.๔ เด็กหญิงเมษยา คชแพทย์      
      เด็กหญิงสุภาวดี พะวงศ์แสง      
45 อนุบาลเบญจลักษ์ ศก.๔ เด็กหญิงธัญสุดา แก้วสง่า      
      เด็กหญิงสร้อยฟ้า ต้นจันดี      
46 บ้านกระแชงใหญ่ ศก.๔ เด็กหญิงกมลทิพย์ บริสุทธิ์      
      เด็กหญิงวิริฒิพา พิทักษ์      
47 บ้านศรีแก้ว ศก.๔ เด็กหญิงอิสซาเบล ไนท์      
      เด็กหญิงสิริลดา สุวรรณศรี      
48 บ้านสำโรงเกียรติ ศก.๔ เด็กหญิงศิริวิมล น้ำกรอง      
      เด็กหญิงนิศามณี แสงสุวรรณ      
49 บ้านคำสะอาด ศก.๔ เด็กหญิงนภัสวรรณ บุญนอก      
      เด็กหญิงสุนันทา บุยะติ      
50 บ้านโพธิ์กระสังข์ ศก.๔ เด็กชายปกรณ์เกียรติ มังคละ      
      เด็กชายกฤษฎา วันนุบล