ใบรายงานตัว สหวิทยาเขตโรงเรียนอนุบาล จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (แข่งวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62)
กิจกรรม สังคมศึกษา (ป.3) กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ห้องสอบที่ 1
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
1 อนุบาลศรีสะเกษ ศก.๑ เด็กชายธัญเศรษฐ มโนการ      
      เด็กชายพีรวิชญ์ ศรีมงคล      
2 อนุบาลศรีสะเกษ(EP) ศก.๑ เด็กชายปิยะวัฒน์ พบลาภ      
      เด็กชายพงศ์พจน์ ถาวรยุติการต์      
3 อนุบาลวัดพระโต ศก.๑ เด็กหญิงอุมาพร เขตตะ      
      เด็กหญิงพินทุอร พรมรักษา      
4 อนุบาลกันทรารมย์ ศก.๑ เด็กหญิงสุธีมนต์ แสวงบุญ      
      เด็กหญิงก่อสภา ต่อนคำสนธิ์      
5 อนุบาลพยุห์ ศก.๑ เด็กหญิงเกวลิน เสนจันทร์      
      เด็กชายสิรวิชย์ ลันดา      
6 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ศก.๑ เด็กหญิงธรพร ใจตรง      
      เด็กหญิงณฐพร จันทร์เทศน์      
7 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) ศก.๑ เด็กชายภูวดล แก้วคูณ      
      เด็กหญิงฐิตาพร เสริมแสง      
8 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ศก.๑ เด็กหญิงศิริรักษ์ วงค์แสง      
      เด็กหญิงพิมรภัทร โพธิราช      
9 อนุบาลวังหิน ศก.๑      
           
10 ตะดอบวิทยา ศก.๑ เด็กหญิงเกษรา สารีนนท์      
      เด็กชายธนพัฒน์ แสงสกุล      
11 บ้านหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กหญิงสุปิณญา โพธิ์ศรี      
      เด็กหญิงภาวินี พันธ์ขาว      
12 บ้านหนองหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กหญิงกฤติยา สุภเกษ      
      เด็กหญิงสุพิชญา สีแดด      
13 บ้านร่องสะอาด ศก.๑ เด็กชายสุริยะ อาณารักษ์      
      เด็กชายธนกฤต นาคละมัย      
14 บ้านโนนคูณ ศก.๑ เด็กหญิงศุภาวิตา แสงยศ      
      เด็กหญิงสตรีรัตน์ เนื้อทอง      
15 บ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ ศก.๑ เด็กหญิงธมนวรรณ สมานพง      
      เด็กหญิงณภัทร คำนึง      
16 บ้านคูบ ศก.๑ เด็กหญิงณัฎณิชา บุญชิต      
      เด็กชายธราเทพ ภานุศิริ      
17 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ศก.๑ เด็กชายภูตะวัน อ้อมแก้ว      
      เด็กหญิงชญาดา ศาสดา      
 
กิจกรรม สังคมศึกษา (ป.3) กลุ่มสาระ สังคมศึกษา
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
18 อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศก.๒ เด็กหญิงภูริชญา สอาดดี      
      เด็กชายเศรษฐพงศ์ ถาวร      
19 อนุบาลราษีไศล ศก.๒ เด็กหญิงปัญญณัฐ บุญศรัทธา      
      เด็กหญิงปาลิตา โสภิณ      
20 อนุบาลห้วยทับทัน ศก.๒ เด็กหญิงนฤมล สุขจันทร์      
      เด็กชายพัสกร ศรียันต์      
21 อนุบาลบึงบูรพ์(เปาะมิตรภาพที่ ๒๐๓) ศก.๒ เด็กหญิงธภัชชา สาขะยัง      
      เด็กหญิงปพิชญา ขาวสะอาด      
22 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ศก.๒ เด็กหญิงณัฐวรา ชิณพันธ์      
      เด็กหญิงกันยา พวงจันทร์      
23 อนุบาลศิลาลาด ศก.๒ เด็กหญิงสุกัญญา โมลา      
      เด็กหญิงปณิดา นนทะวงศ์      
24 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) ศก.๒ เด็กหญิงปวรรัตน์ สีตะริสุ      
      เด็กหญิงชลธิชา ธงไชย      
25 บ้านหนองสะมอน ศก.๒ เด็กชายบัญญวัต วันเพ็ญ      
      เด็กหญิงจิดาภา ถิ่นกำแพง      
26 บ้านหนองแปน ศก.๒ เด็กชายอภิชาติ พงษ์ภา      
      เด็กชายณัฐชนนท์ มะวัน      
27 บ้านตาโกน ศก.๒ เด็กหญิงกมลชนก จันทร์โท      
      เด็กหญิงอัญมณี ศรีทะนนท์      
28 บ้านแต้มะหลี่ ศก.๒ เด็กหญิงรวิดา กุดวงค์แก้ว      
      เด็กหญิงศศิกานต์ สีสุวอ      
29 บ้านค้อกำแพง ศก.๒ เด็กหญิงชนิกานต์ เจริญรอย      
      เด็กหญิงกัณฐิกา นามวงค์      
30 บ้านหาด(อสพป.๑๓) ศก.๒ เด็กหญิงกัญญาวีร์ โคตรทารินทร์      
      เด็กหญิงอารีรัตน์ คีรีลักษณ์      
31 จินดาวิทยาคาร ๒ (หนองศาลา) ศก.๒ เด็กชายภูมิชัย เจิมกระแจะ      
      เด็กชายระวีโรจน์ คำหอม      
32 อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กชายนัฐภูมิ ดวงตะวัน      
      เด็กหญิงอุรัสยา พลคำ      
33 IEP อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กชายศุภวิชญ์ สันดอน      
      เด็กหญิงวิรัญชนา อยุ่สุ่ม      
34 อนุบาลปรางค์กู่ ศก.๓ เด็กหญิงณัฐอริญ บุตรดี      
      เด็กหญิงนันทิยา แหวนวงษ์      
 
 
กิจกรรม สังคมศึกษา (ป.3) กลุ่มสาระ สังคมศึกษา
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
35 อนุบาลภูสิงห์ ศก.๓ เด็กหญิงสมนฉันท์ กันยาโพธิ์      
      เด็กหญิงสุภจิรา จันดาพืช      
36 อนุบาลไพรบึง ศก.๓ เด็กหญิงกัญญณัช คำเคน      
      เด็กหญิงชนากานต์ เหรียญทอง      
37 บ้านละลม ศก.๓ เด็กหญิงธิดารัตน์ พันธ์แก่น      
      เด็กชายรัชชานนท์ อาทร      
38 บ้านหนองเชียงทูน ศก.๓ เด็กชายอโนชา ก้านเหลือง      
      เด็กชายวิทวัส แสนทวี      
39 วัดเขียน ศก.๓ เด็กชายธนพล ศรีระวัฒน์      
      เด็กหญิงขวัญสุดา รัตนพันธ์      
40 บ้านปราสาทเยอ ศก.๓ เด็กหญิงพิมพิชญา สาระไทยวีรกุล      
      เด็กหญิงศรันยา อ่อนลา      
41 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศก.๔ เด็กหญิงรักษณาลี เจริญรัตนาสกุล      
      เด็กหญิงจินตภัทร์ ท้าวทอง      
42 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ (MSEP) ศก.๔ เด็กชายกันตเมธ แก้วทอง      
      เด็กหญิงณิชากร วิทจิตร      
43 อนุบาลขุนหาญ(สิ) ศก.๔ เด็กหญิงเมธปรีญา ทิวัน      
      เด็กหญิงภัทรดา สมลือ      
44 อนุบาลศรีรัตนะ ศก.๔ เด็กหญิงธัญญาลักษณ์ ถันทอง      
      เด็กหญิงพัทธ์ธีรา ตาอุดม      
45 อนุบาลเบญจลักษ์ ศก.๔ เด็กหญิงณัฐนิชาภรณ์ คามินทร์      
      เด็กชายจิตติพัฒน์ ภาประกอบ      
46 บ้านกระแชงใหญ่ ศก.๔ เด็กหญิงศิริลักษณ์ พรมจรรย์      
      เด็กชายณัฐรัตน์ มวลพรหม      
47 บ้านศรีแก้ว ศก.๔ เด็กชายสิทธิโชค วันนา      
      เด็กชายฐิติวัชร พะวงษ์      
48 บ้านสำโรงเกียรติ ศก.๔ เด็กหญิงวรนุช สุดพาห์      
      เด็กหญิงสุพรรษา อาริภู      
49 บ้านคำสะอาด ศก.๔      
           
50 บ้านโพธิ์กระสังข์ ศก.๔ เด็กชายณัชพล โพธิ์กระสังข์      
      เด็กชายอนุกูล โพธิสาร