ใบรายงานตัว สหวิทยาเขตโรงเรียนอนุบาล จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (แข่งวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62)
กิจกรรม สังคมศึกษา (ป.2) กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ห้องสอบที่ 1
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
1 อนุบาลศรีสะเกษ ศก.๑ เด็กหญิงจิรภิญญานันท์ ปัดถา      
      เด็กชายธนเดช นามแก้ว      
2 อนุบาลศรีสะเกษ(EP) ศก.๑ เด็กหญิงเบญญาภา ประสงค์สุข      
      เด็กชายธนิก โพธิ์ทอง      
3 อนุบาลวัดพระโต ศก.๑ เด็กหญิงอภิญญา พิมพ์ทอง      
      เด็กชายสุภกฤต สระทองบุ      
4 อนุบาลกันทรารมย์ ศก.๑ เด็กชายอธิป ป้องเศร้า      
      เด็กหญิงชโลบล พงษา      
5 อนุบาลพยุห์ ศก.๑ เด็กหญิงนันทนียาภรณ์ พรมชาติ      
      เด็กชายธีระพงศ์ คลังกลาง      
6 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ศก.๑ เด็กหญิงปภาวรินทร์ ห้วยทราย      
      เด็กหญิงชธิชา ดวงมาลา      
7 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) ศก.๑ เด็กชายบุญพร้อม โทวาท      
      เด็กหญิงกุลณัฐดา จันดาคูณ      
8 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ศก.๑ เด็กหญิงนันทิกานต์ พรมตา      
      เด็กหญิงนภัสสรณ์ โพธิ์ขาว      
9 อนุบาลวังหิน ศก.๑      
           
10 ตะดอบวิทยา ศก.๑ เด็กหญิงจอมขวัญ มุ่งดี      
      เด็กชายวิชาญ ยืนยาว      
11 บ้านหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กหญิงทิพย์กัญญา เขตหลุมข้าว      
           
12 บ้านหนองหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กหญิงสิริยา ศรีรักษา      
      เด็กหญิงชนิสรา เพชรคง      
13 บ้านร่องสะอาด ศก.๑ เด็กหญิงปทิตตา บุญธรรม      
      เด็กหญิงปณิดา บุญธรรม      
14 บ้านโนนคูณ ศก.๑ เด็กหญิงอินทร์ทิรารัตน์ แข็งขัน      
      เด็กชายวีรภัทร ชาติมนตรี      
15 บ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ ศก.๑ เด็กชายคณิตศร กระแจะ      
      เด็กชายศิรวิทย์ มีศรี      
16 บ้านคูบ ศก.๑ เด็กหญิงศิริวรรณ คุณชาติ      
      เด็กชายบุญรอด แสนกล้า      
17 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ศก.๑ เด็กหญิงปภาวรินทร์ ภูลสวัสดิ์      
      เด็กหญิงเกศสิริ พิมพ์มีลาย      
 
กิจกรรม สังคมศึกษา (ป.2) กลุ่มสาระ สังคมศึกษา
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
18 อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศก.๒ เด็กชายณภัทร เพชรผา      
      เด็กหญิงสุชัญญา คารศรี      
19 อนุบาลราษีไศล ศก.๒ เด็กชายพิชญุตม์ บุญศล      
      เด็กชายเชิดชัย แก่นที      
20 อนุบาลห้วยทับทัน ศก.๒ เด็กชายวสันต์ ศรีสงคราม      
      เด็กหญิงวนิดา ปัญญารส      
21 อนุบาลบึงบูรพ์(เปาะมิตรภาพที่ ๒๐๓) ศก.๒ เด็กหญิงฐิติวรดา แดงสุจิตร      
      เด็กชายพสิน ศรีเกษ      
22 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ศก.๒ เด็กหญิงชุติมา แสงราชา      
      เด็กหญิงตรีเนตร ไชยพันนา      
23 อนุบาลศิลาลาด ศก.๒ เด็กชายณัฐนนท์ ผลอ้อ      
      เด็กชายชัยปัญญา สะอิ้งทอง      
24 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) ศก.๒ เด็กชายดลฤทธิ์ ลุนลา      
      เด็กหญิงปาหนัน มโนรัตน์      
25 บ้านหนองสะมอน ศก.๒ เด็กหญิงมณฑิรา พันธ์ทอง      
      เด็กชายชัยวัฒน์ แก้วกัณหา      
26 บ้านหนองแปน ศก.๒ เด็กหญิงนภัสสร แสนปัดชา      
      เด็กหญิงกนกอร จันทร์พร      
27 บ้านตาโกน ศก.๒ เด็กชายศุภชัย นูนวน      
      เด็กชายธนภูมิ โสจันทร์      
28 บ้านแต้มะหลี่ ศก.๒ เด็กหญิงธารทิพย์ภา บุญตะนัย      
      เด็กชายสารัช สามไชย      
29 บ้านค้อกำแพง ศก.๒ เด็กหญิงหยาดเพชร จันทร์เขียว      
      เด็กชายอินทิรา ผะกาแดง      
30 บ้านหาด(อสพป.๑๓) ศก.๒ เด็กหญิงกันต์กมล นนท์ศิลา      
      เด็กหญิงยุพากร บุญปัญญา      
31 จินดาวิทยาคาร ๒ (หนองศาลา) ศก.๒ เด็กชายเมธาสิทธิ์ โพธิวัฒน์      
      เด็กหญิงวิกันดา โมระชาติ      
32 อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กหญิงอาทิตยา กวดขันธ์      
      เด็กหญิงกฤษณา ปรือปรัก      
33 IEP อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กหญิงพิชญาวี ผิวอ่อน      
      เด็กหญิงชนัญธิดา พวงมะลิ      
34 อนุบาลปรางค์กู่ ศก.๓ เด็กหญิงวีรินทร์ทิรา ชาลี      
      เด็กชายคณิศร แหวนวงษ์      
 
 
กิจกรรม สังคมศึกษา (ป.2) กลุ่มสาระ สังคมศึกษา
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
35 อนุบาลภูสิงห์ ศก.๓ เด็กชายปิยะเดช ทองปลิว      
      เด็กชายธนยศ สมศิริ      
36 อนุบาลไพรบึง ศก.๓ เด็กหญิงธนิกานต์ ดับโศรก      
      เด็กหญิงณัฏฐ์ชยา ชายผา      
37 บ้านละลม ศก.๓ เด็กชายจิรภัทร น้ำหวาน      
      เด็กหญิงปุญยวีร์ อภัยสม      
38 บ้านหนองเชียงทูน ศก.๓ เด็กหญิงนัฐรัตน์ สุดสวาท      
      เด็กหญิงชรินทิพย์ สุธรรมมา      
39 วัดเขียน ศก.๓ เด็กหญิงปาณิศา สีลาลัย      
      เด็กหญิงศรัญญา อายุวงค์      
40 บ้านปราสาทเยอ ศก.๓ เด็กหญิงอลิษา สาทิพจันทร์      
      เด็กหญิงอภิสรา โยธี      
41 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศก.๔ เด็กหญิงเบญญาภา วามเกษ      
      เด็กหญิงสริตา จงเจริญ      
42 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ (MSEP) ศก.๔ เด็กหญิงธนันรดา ทองมนต์      
      เด็กหญิงพิมพ์ชญา สิงหฬ      
43 อนุบาลขุนหาญ(สิ) ศก.๔ เด็กหญิงอฌิรญาณ์ ทวีทรัพย์      
      เด็กหญิงบัณฑิตา ตั๋นซ้าย      
44 อนุบาลศรีรัตนะ ศก.๔ เด็กหญิงธิดารัตน์ เครือวงค์สืบ      
      เด็กหญิงต้นน้ำ ภูงามเขียว      
45 อนุบาลเบญจลักษ์ ศก.๔ เด็กหญิงประภาวรินทร์ ศรีปาน      
      เด็กหญิงทิวาพร ขยันการนาวี      
46 บ้านกระแชงใหญ่ ศก.๔      
           
47 บ้านศรีแก้ว ศก.๔ เด็กหญิงอรณิชา คำโท      
      เด็กหญิงวิยรดา เงินถ้วน      
48 บ้านสำโรงเกียรติ ศก.๔ เด็กหญิงกมลเนตร เนียนแนบ      
      เด็กหญิงธิดารัตน์ ศรีโสดา      
49 บ้านคำสะอาด ศก.๔      
           
50 บ้านโพธิ์กระสังข์ ศก.๔ เด็กหญิงอัมธิมา วรรณทอง      
      เด็กหญิงจิราภา ทองละมุล