ใบรายงานตัว สหวิทยาเขตโรงเรียนอนุบาล จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (แข่งวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62)
กิจกรรม สังคมศึกษา (ป.1) กลุ่มสาระ สังคมศึกษา ห้องสอบที่ 1
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
1 อนุบาลศรีสะเกษ ศก.๑ เด็กหญิงนภชนก อรรคบุตร      
      เด็กหญิงปทิตตา สมบัติพิทักษ์สุข      
2 อนุบาลศรีสะเกษ(EP) ศก.๑ เด็กหญิงบุญญาพร บุญเหลือ      
      เด็กชายทักษ์ นิยม      
3 อนุบาลวัดพระโต ศก.๑ เด็กหญิงมนัสนันท์ รัตนโชติ      
      เด็กหญิงพัชรียา ยอดแก้ว      
4 อนุบาลกันทรารมย์ ศก.๑ เด็กชายภูริวัฒฑ์ นิธิกุลจิโรจน์      
      เด็กหญิงพรชนก เทพวงค์      
5 อนุบาลพยุห์ ศก.๑ เด็กหญิงอินธิดา เงางาม      
      เด็กหญิงฐิตินันท์ จันทร์ใส      
6 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ศก.๑ เด็กหญิงภิชยา หมอยา      
      เด็กหญิงอรปรียา โมคศิริ      
7 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) ศก.๑ เด็กชายพิพัฒน์ พลพัฒน์      
      เด็กหญิงสาธิตา วงษาเคน      
8 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ศก.๑ เด็กหญิงอรุโนทัย ทองทราย      
      เด็กหญิงปทิตตา ยนจอหอ      
9 อนุบาลวังหิน ศก.๑      
           
10 ตะดอบวิทยา ศก.๑ เด็กชายอิสรพงษ์ นิลสันเทียะ      
      เด็กหญิงสิริวิมล อินสมาน      
11 บ้านหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กชายพชรพล เจริญศรี      
           
12 บ้านหนองหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กชายปฏิภาณ สารมะโน      
      เด็กชายอดิเทพ คำอุดม      
13 บ้านร่องสะอาด ศก.๑ เด็กหญิงปภาวรินทร์ สุขดี      
      เด็กหญิงอภิญญา รุกขสนธิ์      
14 บ้านโนนคูณ ศก.๑ เด็กชายปัญจพล จันทร์ศิลป์      
      เด็กหญิงสุภัสสรา ขันสูงเนิน      
15 บ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ ศก.๑ เด็กชายพีระพัฒ ศาลา      
      เด็กชายธนาธร ธนที      
16 บ้านคูบ ศก.๑ เด็กหญิงภัทรปภา พวงจำปา      
      เด็กหญิงปวีณา พันธ์มะลิ      
17 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ศก.๑ เด็กชายภาคิน พรหมทอง      
      เด็กหญิงนารากร กล่อมจอหอ      
 
กิจกรรม สังคมศึกษา (ป.1) กลุ่มสาระ สังคมศึกษา
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
18 อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศก.๒ เด็กชายโซซาร์ แซ่หว้า      
      เด็กหญิงจิตรวดี มีชัย      
19 อนุบาลราษีไศล ศก.๒ เด็กหญิงนรีกานต์ กตะศิลา      
      เด็กหญิงจันทร์จิรา ยอดคำตัน      
20 อนุบาลห้วยทับทัน ศก.๒ เด็กชายกฤษกร เนตรแสงสี      
      เด็กหญิงกัญญาดา โฉมรุ่ง      
21 อนุบาลบึงบูรพ์(เปาะมิตรภาพที่ ๒๐๓) ศก.๒ เด็กหญิงชุติมันต์ บุญปัญญา      
      เด็กชายพลวรรธ ชัยบุรมย์      
22 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ศก.๒ เด็กหญิงรินรดา ไชยหาบุตร      
      เด็กหญิงกัญญรัตน์ ไชยโคตร      
23 อนุบาลศิลาลาด ศก.๒ เด็กชายวิธวินท์ นวรัตนากร      
      เด็กชายวาสนะสถิต เสนคราม      
24 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) ศก.๒ เด็กหญิงพิชญา ลับไผ่      
      เด็กชายพูนทรัพย์ ศรีจันทร์      
25 บ้านหนองสะมอน ศก.๒ เด็กชายกชกร บุญเล่ห์      
      เด็กชายสิทธิโชค ห้อยฟัก      
26 บ้านหนองแปน ศก.๒      
           
27 บ้านตาโกน ศก.๒ เด็กหญิงฑาริษา สิงห์โท      
      เด็กหญิงวรกมล พลมั่น      
28 บ้านแต้มะหลี่ ศก.๒ เด็กหญิงเบญญาภา ไพพิษ      
      เด็กหญิงกัลย์สุดา สีเสน      
29 บ้านค้อกำแพง ศก.๒ เด็กชายภูวณัฐ ชูหา      
      เด็กชายณัฐวุฒิ ไชยโยธา      
30 บ้านหาด(อสพป.๑๓) ศก.๒ เด็กชายเตชิต บุญเย็น      
      เด็กชายธีรศิลป์ รวมธรรม      
31 จินดาวิทยาคาร ๒ (หนองศาลา) ศก.๒ เด็กหญิงพิมลพร นามแสง      
      เด็กหญิงนงค์นภัส โพธิวัฒน์      
32 อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กหญิงบุญยุดา ฝ่ายคำตา      
      เด็กหญิงชาลิสา วันคำ      
33 IEP อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กหญิงณภัทร บุดดาวงษ์      
      เด็กหญิงปภาวรินทร์ สากาง      
34 อนุบาลปรางค์กู่ ศก.๓ เด็กหญิงพลอยทิพย์ ศิลาชัย      
      เด็กหญิงดวงมณีธีร์จุฑา ชาภักดี      
 
 
กิจกรรม สังคมศึกษา (ป.1) กลุ่มสาระ สังคมศึกษา
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
35 อนุบาลภูสิงห์ ศก.๓ เด็กหญิงศิริรัตน์ สิทธิผล      
      เด็กหญิงสุวรรณ์วิสุทธิ์ ผักไหม      
36 อนุบาลไพรบึง ศก.๓ เด็กหญิงกิตติวรรณ ไพรบึง      
      เด็กหญิงวริยา ยาวิโล      
37 บ้านละลม ศก.๓ เด็กชายอติชาติ จันทอง      
      เด็กหญิงหนึ่งธิดา ตะเหมย      
38 บ้านหนองเชียงทูน ศก.๓      
           
39 วัดเขียน ศก.๓ เด็กหญิงณัฐฑริกา ครองสนั่น      
      เด็กหญิงขวัญฤทัย ทองปัญญา      
40 บ้านปราสาทเยอ ศก.๓      
           
41 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศก.๔ เด็กหญิงนภัทร เครือบุตรดา      
      เด็กหญิงรวิสรา บุญพา      
42 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ (MSEP) ศก.๔ เด็กหญิงณดา นกหงษ์      
      เด็กหญิงศศิรัฐด์ อินทร์พงษ์      
43 อนุบาลขุนหาญ(สิ) ศก.๔ เด็กหญิงรวิภา โพธิ์เตี้ย      
      เด็กหญิงปภาวรินท์ สะอาด      
44 อนุบาลศรีรัตนะ ศก.๔ เด็กหญิงนิรมล เคารพ      
      เด็กหญิงวรัชญา คงทน      
45 อนุบาลเบญจลักษ์ ศก.๔ เด็กหญิงปุณณพัฒน์ บุญนำ      
      เด็กหญิงอินทิราภรณ์ สุวรรณพันธ์      
46 บ้านกระแชงใหญ่ ศก.๔      
           
47 บ้านศรีแก้ว ศก.๔ เด็กหญิงพัชราวดี หาญศึก      
      เด็กชายภาณุวิชญ์ กองเกิด      
48 บ้านสำโรงเกียรติ ศก.๔ เด็กหญิงภัทรวดี พรมบุตร      
      เด็กหญิงวิภาพร โหจันทร์      
49 บ้านคำสะอาด ศก.๔      
           
50 บ้านโพธิ์กระสังข์ ศก.๔ เด็กเหญิงธนภร ชิ้นทอง      
      เด็กหญิงกัลยาณี สุดสังข์