ใบรายงานตัว สหวิทยาเขตโรงเรียนอนุบาล จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (แข่งวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62)
กิจกรรม วิทยาศาสตร์ (ป.6) กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ ห้องสอบที่ 1
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
1 อนุบาลศรีสะเกษ ศก.๑ เด็กหญิงวรางคณา ศุภกรพานิชย์      
      เด็กหญิงกัญญาภัค อินสุวรรณ      
2 อนุบาลศรีสะเกษ(EP) ศก.๑ เด็กชายวรชัย ปานขาว      
      เด็กหญิงศุภาวีร์ บรรเทิง      
3 อนุบาลวัดพระโต ศก.๑ เด็กชายธีทัต ถนอมทรัพย์      
      เด็กชายแววตะวัน บุรณะ      
4 อนุบาลกันทรารมย์ ศก.๑ เด็กหญิงนันท์นภัส นารี      
      เด็กหญิงแทนขวัญ โสวภาค      
5 อนุบาลพยุห์ ศก.๑ เด็กชายวิรวัฒน์ กัลยบุตร      
      เด็กหญิงสุธาสินี มุสิกา      
6 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ศก.๑ เด็กหญิงขวัญปรียา คำเคน      
      เด็กหญิงสุนิสา สีหะวงษ์      
7 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) ศก.๑ เด็กหญิงสุภิญญา สะอาด      
      เด็กหญิงกนกพิชญ์ อิสามี      
8 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ศก.๑ เด็กชายณัฐพล แก้วรักษา      
      เด็กหญิงศุจิกรรณ ช่อขาว      
9 อนุบาลวังหิน ศก.๑      
           
10 ตะดอบวิทยา ศก.๑ เด็กชายวรชิต สถาพร      
      เด็กหญิงณณัฐชา แสงสกุล      
11 บ้านหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กชายณัฐวุฒิ สุมหิรัญ      
      เด็กชายจิระพัฒน์ จุลละ      
12 บ้านหนองหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กชายสิทธิชัย พลเสนา      
      เด็กหญิงอารยา อัมพรศรี      
13 บ้านร่องสะอาด ศก.๑ เด็กชายวรวิช ดวงไชย      
      เด็กหญิงยลดา ทุมนาค      
14 บ้านโนนคูณ ศก.๑ เด็กหญิงวิชาดา แจ่มใสย      
      เด็กชายบดินทร์ อุณศรี      
15 บ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ ศก.๑ เด็กชายนราวิชญ์ ทองสลับ      
      เด็กชายรัฐภูมิ สิงห์ซอม      
16 บ้านคูบ ศก.๑ เด็กชายจักรภัทร สิงห์ซอม      
      เด็กชายศุภชัย สิงห์ซอม      
17 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ศก.๑ เด็กหญิงทิพย์สุดา ดวนใหญ่      
      เด็กหญิงกิติวรรณ์ กอนินัย      
 
กิจกรรม วิทยาศาสตร์ (ป.6) กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
18 อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศก.๒ เด็กชายชัยวัฒน์ ตุลาดิลก      
      เด็กหญิงอัจฉริญาดา วันทา      
19 อนุบาลราษีไศล ศก.๒ เด็กหญิงกันยรัตน์ ไกรบุตร      
      เด็กหญิงธมลวรรณ พงษ์พันธ์      
20 อนุบาลห้วยทับทัน ศก.๒ เด็กหญิงสุกัญญา บัวพร      
      เด็กหญิงจุฑามาศ สังข์ขาว      
21 อนุบาลบึงบูรพ์(เปาะมิตรภาพที่ ๒๐๓) ศก.๒ เด็กหญิงกัญญาวีร์ ขันทวัตร      
      เด็กหญิงพิชญ์สินี แรงจบ      
22 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ศก.๒ เด็กหญิงพรภิรมย์ ศรชัย      
      เด็กหญิงชญาวาดา เกษศิริ      
23 อนุบาลศิลาลาด ศก.๒ เด็กหญิงปณิตา สอนวิชา      
      เด็กหญิงวรรณษา ธรรมวัตร      
24 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) ศก.๒ เด็กชายพีรศักดิ์ ชูไชยะ      
      เด็กชายชุณนเกียรติ เงาแจ้ง      
25 บ้านหนองสะมอน ศก.๒ เด็กชายฉัตรพล สิงห์ทอง      
      เด็กชายสรศักดิ์ ภูดรม่วง      
26 บ้านหนองแปน ศก.๒ เด็กชายวุฒิพงษ์ เขตนิมิตร      
      เด็กหญิงยอดสง่า สมศรี      
27 บ้านตาโกน ศก.๒ เด็กหญิงสุภัทธิญา แก้วสะอาด      
      เด็กหญิงสุดารัตน์ แก้วสะอาด      
28 บ้านแต้มะหลี่ ศก.๒ เด็กหญิงสุกัญญา แพงพุย      
      เด็กชายศุภชัย กิจสามารถ      
29 บ้านค้อกำแพง ศก.๒ เด็กหญิงขวัญชีวา ไชยโยธา      
      เด็กหญิงฐิติมา หงษ์ศิลา      
30 บ้านหาด(อสพป.๑๓) ศก.๒ เด็กหญิงเมธาวี นนท์ศิลา      
      เด็กหญิงพัชรินทร์ พรมน้อย      
31 จินดาวิทยาคาร ๒ (หนองศาลา) ศก.๒ เด็กชายพันธ์ศักดิ์ ทองตัน      
      เด็กชายภาณุวัฒน์ รัตนวัน      
32 อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กชายภูริณัฐ พากเพียร      
      เด็กหญิงสิริมล สันดร      
33 IEP อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กหญิงเบญญาภา ดาวเรือง      
      เด็กหญิงธฤษวรรณ ทาสระคู      
34 อนุบาลปรางค์กู่ ศก.๓ เด็กหญิงอรสา อสิพงษ์      
      เด็กหญิงเกศรารัตน์ ปุคคละนันท์      
 
 
กิจกรรม วิทยาศาสตร์ (ป.6) กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
35 อนุบาลภูสิงห์ ศก.๓ เด็กหญิงประภาพัชร แก้วปักษา      
      เด็กหญิงธิดารัตน์ เพ็ชชู      
36 อนุบาลไพรบึง ศก.๓ เด็กชายศุภกร ธิอามาตย์      
      เด็กชายพีระพงษ์ นาครินทร์      
37 บ้านละลม ศก.๓ เด็กชายวรเวช ดวงกุลสา      
      เด็กหญิงณัฐกานต์ กำเนิด      
38 บ้านหนองเชียงทูน ศก.๓ เด็กหญิงรุ้งตะวัน จวงสังข์      
      เด็กหญิงพิไลพร ใจมนต์      
39 วัดเขียน ศก.๓ เด็กหญิงจีรนันท์ คำแก้ว      
      เด็กหญิงวิลาวัณย์ พลคำ      
40 บ้านปราสาทเยอ ศก.๓ เด็กหญิงอาภาศิริ วันงาม      
      เด็กหญิงตรีรัตน์ โยธี      
41 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศก.๔ เด็กหญิงกชพรรณ สิงห์โห      
      เด็กหญิงอรไพลิน เมาหวล      
42 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ (MSEP) ศก.๔ เด็กหญิงสัตตบงกช รักพรม      
      เด็กชายปัณณทัต แก้วทอง      
43 อนุบาลขุนหาญ(สิ) ศก.๔ เด็กหญิงณัฐนิชา ไชยสุววณ      
      เด็กหญิงชุติกมนต์ นาคพันธ์      
44 อนุบาลศรีรัตนะ ศก.๔ เด็กหญิงปลายรุ้ง หอมทรง      
      เด็กหญิงเบญจมาศ บุรมย์      
45 อนุบาลเบญจลักษ์ ศก.๔ เด็กหญิงจันทร์จิรา สุวรรณสิงห์      
      เด็กหญิงทิพย์วารี พากเพียร      
46 บ้านกระแชงใหญ่ ศก.๔ เด็กหญิงปาลิตา คืนผล      
      เด็กหญิงสุวิสา ใยเม้า      
47 บ้านศรีแก้ว ศก.๔ เด็กชายจิตรภานุ สุกาทร      
      เด็กหญิงรุ่งนภา ยวนเชย      
48 บ้านสำโรงเกียรติ ศก.๔ เด็กหญิงสุกัญญา สิงห์ซอม      
      เด็กชายญาณภัทร กันยา      
49 บ้านคำสะอาด ศก.๔ เด็กหญิงพรรณิภา สุขหมั่น      
           
50 บ้านโพธิ์กระสังข์ ศก.๔ เด็กชายทิวากรณ์ อยู่เย็น      
      เด็กชายณัฐพงษ์ เรืองคำ