ใบรายงานตัว สหวิทยาเขตโรงเรียนอนุบาล จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (แข่งวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62)
กิจกรรม วิทยาศาสตร์ (ป.5) กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ ห้องสอบที่ 1
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
1 อนุบาลศรีสะเกษ ศก.๑ เด็กหญิงนพวงศ์ อภิวัฒน์แสงศรี      
      เด็กชายกิตติพิชญ์ พิมณุวงศ์      
2 อนุบาลศรีสะเกษ(EP) ศก.๑ เด็กชายณธีนนท์ ป้อมหิน      
      เด็กชายจิรัฏฐ์ มหาสุวีระชัย      
3 อนุบาลวัดพระโต ศก.๑ เด็กหญิงพิยะดา งามทรัพย์      
      เด็กหญิงบัณฑิตา สายธนู      
4 อนุบาลกันทรารมย์ ศก.๑ เด็กชายรัชพล ชาภักดี      
      เด็กหญิงพาขวัญ พวงจำปา      
5 อนุบาลพยุห์ ศก.๑ เด็กหญิงอนันตญา วิลัย      
      เด็กหญิงพิชาดา โพธิ์ศรี      
6 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ศก.๑ เด็กชายนัฐวุฒิ จันทร์เติม      
      เด็กหญิงสุภัสสรา หลักทอง      
7 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) ศก.๑ เด็กหญิงวรรณนิศา สายสิงห์      
      เด็กหญิงสุพัฒตรา สันเทียะ      
8 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ศก.๑ เด็กหญิงรุ่งนภา การะเกตุ      
      เด็กหญิงณัฐชา แก้วรักษา      
9 อนุบาลวังหิน ศก.๑ เด็กหญิงนันทิกานต์ บุญหนัก      
      เด็กหญิงกนกวรรณ จันทะเสน      
10 ตะดอบวิทยา ศก.๑ เด็กหญิงวิดา แก้วคำ      
      เด็กหญิงชนันท์ภรณ์ สูงดี      
11 บ้านหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กหญิงพรพรรณ สมานสุข      
      เด็กหญิงอุ้มบุญ จันทะไชย      
12 บ้านหนองหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กหญิงกณิกา วงษ์ปลั่ง      
      เด็กชายภานุพงศ์ บูรพา      
13 บ้านร่องสะอาด ศก.๑ เด็กหญิงฐิติมา วงศ์ศรี      
      เด็กหญิงครองขวัญ โพธิ์เงิน      
14 บ้านโนนคูณ ศก.๑ เด็กหญิงสุปรียา นามโคตร      
      เด็กหญิงพรรณิภา คำแท่ง      
15 บ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ ศก.๑ เด็กหญิงณัฐริกา ไกรษี      
      เด็กหญิงนันทิยา ภารการ      
16 บ้านคูบ ศก.๑ เด็กหญิงศศิประภา สร้อยจิตร      
      เด็กหญิงวิวัชราพร ลุนศรี      
17 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ศก.๑ เด็กชายธนภัทร บุญศิริ      
      เด็กชายธวัชชัย สาลิกา      
 
กิจกรรม วิทยาศาสตร์ (ป.5) กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
18 อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศก.๒ เด็กหญิงเพ็ญพิชชา เชิงหอม      
      เด็กหญิงวรพิชชา แคนดา      
19 อนุบาลราษีไศล ศก.๒ เด็กชายกิตติธัช จุ้ยแจ้ง      
      เด็กหญิงศศิธาร เครือแสง      
20 อนุบาลห้วยทับทัน ศก.๒ เด็กชายภูสิทธิ์ จังอินทร์      
      เด็กหญิงอมรกานต์ ทาวัน      
21 อนุบาลบึงบูรพ์(เปาะมิตรภาพที่ ๒๐๓) ศก.๒ เด็กชายชญานนท์ ภูมินา      
      เด็กหญิงกมลชนก นนท์ชนะ      
22 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ศก.๒ เด็กชายกวิน ผุยดี      
      เด็กหญิงทิพพิมล แซ่แซ      
23 อนุบาลศิลาลาด ศก.๒ เด็กชายกชกร พะคะนวล      
      เด็กหญิงธนัชชา จันทร์คำลอย      
24 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) ศก.๒ เด็กชายเกรียงไกร พรหมทา      
      เด็กหญิงภัทรธิดา จอมเกาะ      
25 บ้านหนองสะมอน ศก.๒ เด็กชายชนาเดช พรทิพย์      
      เด็กหญิงสุทธิมา สุทธิ์สน      
26 บ้านหนองแปน ศก.๒ เด็กชายณัฐวุฒิ มะลิวงค์      
      เด็กหญิงชัชฎาพร ทองทิพย์      
27 บ้านตาโกน ศก.๒ เด็กหญิงรัตนากร ไชยสนาม      
      เด็กหญิงวรัญญา รามศรี      
28 บ้านแต้มะหลี่ ศก.๒ เด็กหญิงจิดาภา ปัสสา      
      เด็กชายสรศักดิ์ กันหารินทร์      
29 บ้านค้อกำแพง ศก.๒ เด็กชายศุษจรงค์กร วันมานะ      
      เด็กหญิงปลายฟ้า สุขกระโทก      
30 บ้านหาด(อสพป.๑๓) ศก.๒ เด็กชายจิรภัทร ประทุมวัน      
      เด็กหญิงอภิสรา พรมมา      
31 จินดาวิทยาคาร ๒ (หนองศาลา) ศก.๒ เด็กชายคณัสนันท์ จิตรมั่น      
      เด็กชายอภินันท์ มูลอ่อน      
32 อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กชายสิทธิศักดิ์ เทศขันธ์      
      เด็กหญิงพิชฌานันท์ อุราเลิศ      
33 IEP อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กชายกีรติกร ชาญสิทธิวุฒิ      
      เด็กหญิงพิมพ์ลภัทร ชาวงษ์      
34 อนุบาลปรางค์กู่ ศก.๓ เด็กหญิงกนิษฐา คำเสียง      
      เด็กหญิงวิลาวรรณ พรหมลิ      
 
 
กิจกรรม วิทยาศาสตร์ (ป.5) กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
35 อนุบาลภูสิงห์ ศก.๓ เด็กหญิงขวัญจิรา ปราบสกุล      
      เด็กหญิงญาณิศา ชาติวงศ์      
36 อนุบาลไพรบึง ศก.๓ เด็กหญิงนันทิชา สุขเครือ      
      เด็กหญิงพันทิพา ชาติชัยภูมิ      
37 บ้านละลม ศก.๓ เด็กหญิงกมลวรรณ เสาศิริ      
      เด็กหญิงธาระดา ดาระหงษ์      
38 บ้านหนองเชียงทูน ศก.๓ เด็กชายธนภัทร ไม่เศร้า      
      เด็กหญิงจรรชิมา จันทร      
39 วัดเขียน ศก.๓ เด็กหญิงธัญธิกาณต์ ทองมนต์      
      เด็กหญิงเกศรินทร์ อินทนนท์      
40 บ้านปราสาทเยอ ศก.๓ เด็กหญิงปรายฟ้า อ่อนลา      
      เด็กหญิงสิราวรรณ พุ่มพันธ์      
41 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศก.๔ เด็กชายอนาวิล รินวงษ์      
      เด็กหญิงณัฐพร บุตตะวงศ์      
42 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ (MSEP) ศก.๔ เด็กหญิงเพลงรักเกล้า รอดคำทุย      
      เด็กชายติณภพ ทีงาม      
43 อนุบาลขุนหาญ(สิ) ศก.๔ เด็กหญิงอำไพ ชนะมาร      
      เด็กชายจักรพล รัศมี      
44 อนุบาลศรีรัตนะ ศก.๔ เด็กหญิงภัทรวดี ตั้งทวีเกียรติ      
      เด็กหญิงวิมลมณี ศรีอ่อน      
45 อนุบาลเบญจลักษ์ ศก.๔ เด็กหญิงอนุทัย แก้วนาทม      
      เด็กหญิงกนกนุช แก้วพวง      
46 บ้านกระแชงใหญ่ ศก.๔ เด็กหญิงจรัสแสง กาสา      
      เด็กชายสุวินัย ชัยสนอง      
47 บ้านศรีแก้ว ศก.๔ เด็กหญิงธนภรณ์ ยองใย      
      เด็กหญิงภัทริยา นันทสิงห์      
48 บ้านสำโรงเกียรติ ศก.๔ เด็กชายธนัช จันทร์จำเริญ      
      เด็กชายกิตติโชค น้ำกรอง      
49 บ้านคำสะอาด ศก.๔ เด็กหญิงพิชชานันท์ จันทะไพร      
      เด็กชายสิรดนัย ศรีคำภา      
50 บ้านโพธิ์กระสังข์ ศก.๔ เด็กหญิงอริสรา โพธิสาร      
      เด็กชายปรวิทย์ เทาศิริ