ใบรายงานตัว สหวิทยาเขตโรงเรียนอนุบาล จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (แข่งวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62)
กิจกรรม วิทยาศาสตร์ (ป.4) กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ ห้องสอบที่ 1
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
1 อนุบาลศรีสะเกษ ศก.๑ เด็กหญิงวรัชญา ทองเบ้า      
      เด็กชายปัณณวิชญ์ กองสะดี      
2 อนุบาลศรีสะเกษ(EP) ศก.๑ เด็กชายพชรภณ พริ้งเพราะ      
      เด็กหญิงณฐมน ทองเครือ      
3 อนุบาลวัดพระโต ศก.๑ เด็กหญิงบุญยนุช วิชาศิลป์      
      เด็กหญิงกุลจิรา สิงห์โคตร      
4 อนุบาลกันทรารมย์ ศก.๑ เด็กหญิงดวงกมล ชิณวงค์      
      เด็กหญิงปุณณดา โพธิ์พุ่ม      
5 อนุบาลพยุห์ ศก.๑ เด็กหญิงปริยากร สะอาด      
      เด็กหญิงกัณฐมณี เกษี      
6 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ศก.๑ เด็กชายวัชรพงษ์ จิตน้อย      
      เด็กชายธีร์ธวัช แก้วกล้า      
7 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) ศก.๑ เด็กหญิงพรรณปพร พุดกลิ่น      
      เด็กหญิงอาริสา สุรเสน      
8 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ศก.๑ เด็กหญิงจิรนันท์ มีศรี      
      เด็กชายวงศกร พรมตา      
9 อนุบาลวังหิน ศก.๑ เด็กหญิงจิราวิไล ทองพูล      
      เด็กหญิงณิชา ศรีวิชัย      
10 ตะดอบวิทยา ศก.๑ เด็กชายธรณ์เทพ หนุสรณ์      
      เด็กหญิงอัจฉราภรณ์ เชยนาม      
11 บ้านหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กชายบริรักษ์ วิเศษศรี      
      เด็กหญิงวารุณี พบสมัย      
12 บ้านหนองหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กหญิงณัฐธิดา ปัดป้อง      
      เด็กชายทวีศักดิ์ ศิรินัย      
13 บ้านร่องสะอาด ศก.๑ เด็กชายคณิศร โกยทา      
      เด็กหญิงศุภรัตน์ ยันตะบุตร      
14 บ้านโนนคูณ ศก.๑ เด็กชายปฎิพล จันทริศิลป์      
      เด็กหญิงธิดาทิพย์ บุตรแผงชัย      
15 บ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ ศก.๑ เด็กหญิงเกษมณี ศรีรัตน์      
      เด็กหญิงกีรติ เลิศศรี      
16 บ้านคูบ ศก.๑ เด็กชายวัฒนา แก้ววงษา      
      เด็กหญิงณัฐนิช ธนะวงค์      
17 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ศก.๑ เด็กหญิงอภิรดี ดวนใหญ่      
      เด็กหญิงฟ้านำพร กันยา      
 
กิจกรรม วิทยาศาสตร์ (ป.4) กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
18 อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศก.๒ เด็กหญิงสุนทราภรณ์ สอนไชญาติ      
      เด็กหญิงญาณาธิป จิตรธร      
19 อนุบาลราษีไศล ศก.๒ เด็กหญิงสุกฤตาพัทธ์ อสิพงษ์      
      เด็กชายราเชนทร์ ค้ำคูณ      
20 อนุบาลห้วยทับทัน ศก.๒ เด็กชายปรเมศวร์ ปามุทา      
      เด็กหญิงปาริตา เพิ่มผล      
21 อนุบาลบึงบูรพ์(เปาะมิตรภาพที่ ๒๐๓) ศก.๒ เด็กชายธีรภัทร วงศ์ทอง      
      เด็กหญิงกมลชนก จินาวัน      
22 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ศก.๒ เด็กหญิงศกุลตลา บุตะคาม      
      เด็กหญิงอัญชลี เกิดสุข      
23 อนุบาลศิลาลาด ศก.๒ เด็กหญิงชลดา ศรีคำ      
      เด็กหญิงนภัสรดา ภูมาตนา      
24 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) ศก.๒ เด็กหญิงธัญชนก มะโนรัตน์      
      เด็กหญิงอนงค์วรรณ สมพงษ์      
25 บ้านหนองสะมอน ศก.๒ เด็กหญิงเรือนทอง เชื้อทอง      
           
26 บ้านหนองแปน ศก.๒ เด็กหญิงภัทรนันท์ สาบุตร      
      เด็กหญิงธัญชนก นิ่มนวล      
27 บ้านตาโกน ศก.๒ เด็กหญิงกาญจนาพร พิมพะธรรม      
      เด็กหญิงนพกรณ์ สุดเพราะ      
28 บ้านแต้มะหลี่ ศก.๒ เด็กชายเอกนรินทร์ คุณศรี      
      เด็กหญิงอลิศรา นิลวัน      
29 บ้านค้อกำแพง ศก.๒ เด็กชายอัยสุวรรณ ชูกำแพง      
      เด็กหญิงศุภิสรา บุญฑน      
30 บ้านหาด(อสพป.๑๓) ศก.๒ เด็กชายธนกฤต วงศ์จอม      
      เด็กหญิงจารุวรรณ บุตรจันทร์      
31 จินดาวิทยาคาร ๒ (หนองศาลา) ศก.๒ เด็กชายอภินันท์ พรพันธ์      
      เด็กหญิงนภกมล พิกุล      
32 อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กชายธนพนธ์ วันชม      
      เด็กชายธนกร ธนภาคย์      
33 IEP อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กหญิงสชิรญาณี มีประเสริฐ      
      เด็กหญิงภูริชญา ทรงกรด      
34 อนุบาลปรางค์กู่ ศก.๓ เด็กหญิงวรรณิภา วิเศษพงษ์      
      เด็กหญิงฐานิสา ยมศรีเคน      
 
 
กิจกรรม วิทยาศาสตร์ (ป.4) กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
35 อนุบาลภูสิงห์ ศก.๓ เด็กชายศิรภัทร โวทวี      
      เด็กชายจิรโสภณ ศรีลาทอง      
36 อนุบาลไพรบึง ศก.๓ เด็กหญิงธีรธาฎา บุญถวิล      
      เด็กหญิงเพ็ญศิริ วันทะวงษ์      
37 บ้านละลม ศก.๓ เด็กชายชูวิทย์ สุกระวัน      
      เด็กชายพัฒนพงษ์ พรมจักร์      
38 บ้านหนองเชียงทูน ศก.๓ เด็กชายวงศกร ผลเพิ่ม      
           
39 วัดเขียน ศก.๓ เด็กหญิงชุติกานต์ บุญจูง      
      เด็กหญิงภัสรา เงาศรี      
40 บ้านปราสาทเยอ ศก.๓ เด็กชายธัญญาธร บุนนารี      
           
41 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศก.๔ เด็กหญิงณัฐชยา โชติวิวัฒนา      
      เด็กหญิงสรวิศา ศรีวงษา      
42 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ (MSEP) ศก.๔ เด็กชายรุจธร แสนกล้า      
      เด็กหญิงณปภัช เจริญรักษ์      
43 อนุบาลขุนหาญ(สิ) ศก.๔ เด็กหญิงชญานิศ สุเมธิวิทย์      
      เด็กหญิงพิชชา บำรุงราษฎร์      
44 อนุบาลศรีรัตนะ ศก.๔ เด็กหญิงณิชชา แก้วพรม      
      เด็กหญิงชนาภา ทองเพิ่ม      
45 อนุบาลเบญจลักษ์ ศก.๔ เด็กชายเอกราช วงศ์ใหญ่      
      เด็กหญิงสิริภัทร ขวัญยืน      
46 บ้านกระแชงใหญ่ ศก.๔ เด็กหญิงวรรณพร ม่วงศรี      
      เด็กชายณัฎฐกรณ์ แก้วมุูล      
47 บ้านศรีแก้ว ศก.๔ เด็กหญิงภคพร ยอดแสง      
      เด็กหญิงณัฐกานต์ จรเด็จ      
48 บ้านสำโรงเกียรติ ศก.๔ เด็กชายศิลา ทินรัมย์      
      เด็กชายวัชรพงศ์ เบ็ญมาศ      
49 บ้านคำสะอาด ศก.๔ เด็กหญิงฉวีวรรณ วรหสังค์      
           
50 บ้านโพธิ์กระสังข์ ศก.๔ เด็กหญิงทวิปิยา ทิพรส      
      เด็กหญิงอันธิกา โพธิ์กระสังข์