ใบรายงานตัว สหวิทยาเขตโรงเรียนอนุบาล จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (แข่งวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62)
กิจกรรม วิทยาศาสตร์ (ป.3) กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ ห้องสอบที่ 1
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
1 อนุบาลศรีสะเกษ ศก.๑ เด็กชายพงษ์ภัทร แซ่จึง      
      เด็กชายธนภัทร ธรณ์ธันยทรัพย์      
2 อนุบาลศรีสะเกษ(EP) ศก.๑ เด็กหญิงวรนิษฐา จันทะเสน      
      เด็กชายตฤณ ธีรลีกุล      
3 อนุบาลวัดพระโต ศก.๑ เด็กชายธนภัทร วรรณสิงห์      
      เด็กหญิงภูริชญา ศิริกร      
4 อนุบาลกันทรารมย์ ศก.๑ เด็กชายอังคกูล อินทา      
      เด็กหญิงธัญวรัตม์ สิงห์นาค      
5 อนุบาลพยุห์ ศก.๑ เด็กหญิงสุพรรษา รอดโพธิ์ทอง      
      เด็กชายสิรธีร์ ลันดา      
6 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ศก.๑ เด็กหญิงอรอิศรา พาชะไน      
      เด็กหญิงพิมพ์ชนก คำวงศ์ษา      
7 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) ศก.๑ เด็กชายสุทธิพงษ์ ไชยพิมพ์      
      เด็กหญิงชนากานต์ บุญเกิ่ง      
8 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ศก.๑ เด็กหญิงวิกาญดา วงค์แสง      
      เด็กหญิงกนิษฐา นภาโชติ      
9 อนุบาลวังหิน ศก.๑ เด็กชายสุรเดช สรงแก้ว      
           
10 ตะดอบวิทยา ศก.๑ เด็กหญิงอรยา พรรณา      
      เด็กหญิงศศิกานต์ สุขส่ง      
11 บ้านหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กหญิงบุญญิสา ปัจจะโส      
      เด็กชายอัครเดช ยศศิริ      
12 บ้านหนองหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กชายศตายุ ชาวพงษ์      
      เด็กชายศักดิ์สิทธิ์ เต่าทอง      
13 บ้านร่องสะอาด ศก.๑ เด็กชายวิศิษฐ์ ศรีรักษา      
      เด็กชายอนันธการณ์ ล่ำสัน      
14 บ้านโนนคูณ ศก.๑ เด็กชายวัชรพงศ์ เนื้อทอง      
      เด็กชายทวีชัย ชัยรัตน์      
15 บ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ ศก.๑ เด็กหญิงกานต์ธิดา แสงรัมย์      
      เด็กหญิงดวงตะวัน แซ่ลิ้ม      
16 บ้านคูบ ศก.๑ เด็กหญิงกาญจนา สิงห์ซอม      
      เด็กหญิงนิชาดา แพรม้วน      
17 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ศก.๑ เด็กชายวรากร อิสาน      
      เด็กหญิงภัทรวดี สวัสดี      
 
กิจกรรม วิทยาศาสตร์ (ป.3) กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
18 อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศก.๒ เด็กหญิงณิชาพัชร์ อินทนิ      
      เด็กชายวีระวุฒิ สุจริต      
19 อนุบาลราษีไศล ศก.๒ เด็กหญิงจุฑามาศ เข็มรถ      
      เด็กหญิงปรียาลักษณ์ รักษาธรรม      
20 อนุบาลห้วยทับทัน ศก.๒ เด็กชายศรายุทธ นิลทัย      
      เด็กชายปุญญาพัฒน์ แสนรู้      
21 อนุบาลบึงบูรพ์(เปาะมิตรภาพที่ ๒๐๓) ศก.๒ เด็กชายเป็นไท ไชยบำรุง      
      เด็กหญิงเบญญาภา นนท์ศิลา      
22 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ศก.๒ เด็กชายจตุรพร ปลัดศรีช่วย      
      เด็กหญิงศรีสุดา พันธ์งาม      
23 อนุบาลศิลาลาด ศก.๒ เด็กชายปัญญา สอนวิชา      
      เด็กชายธนโชติ นิยม      
24 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) ศก.๒ เด็กชายฉัตรชัย ก้านเกษ      
      เด็กชายฉันธิ หนองบัว      
25 บ้านหนองสะมอน ศก.๒ เด็กหญิงเกวลิน จันทร์แจ้ง      
      เด็กหญิงกาญจนา โสดา      
26 บ้านหนองแปน ศก.๒ เด็กชายภัทรพล งามแสง      
      เด็กชายณัฐพงษ์ ขันธะวิชัย      
27 บ้านตาโกน ศก.๒ เด็กหญิงศิริรัตน์ บุญทวี      
      เด็กหญิงนภัสรา ภักดี      
28 บ้านแต้มะหลี่ ศก.๒ เด็กชายนพเก้า กลั่นสาร      
      เด็กหญิงบุหงา คำภีระ      
29 บ้านค้อกำแพง ศก.๒ เด็กหญิงณิชา เอมชอุ่ม      
      เด็กหญิงธัชพักตร์ศรณ์ ทาจันทร์      
30 บ้านหาด(อสพป.๑๓) ศก.๒ เด็กหญิงสิริวัลลภา บุญปัญญา      
      เด็กหญิงญาณิศา พรหมคุณ      
31 จินดาวิทยาคาร ๒ (หนองศาลา) ศก.๒ เด็กหญิงอริศรา พงษ์เพชร      
      เด็กชายธนพล พลยางนอก      
32 อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กชายณัชชานนท์ ธรรมทอง      
      เด็กชายฉัตรชัยมงคล วรรณวงค์      
33 IEP อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กหญิงลภัสยุพา เรืองทา      
      เด็กหญิงเมทิกา แซ่โล้ว      
34 อนุบาลปรางค์กู่ ศก.๓ เด็กหญิงสุริวิภา แก้วละมุล      
      เด็กชายฉัตรเมธี อสิพงษ์      
 
 
กิจกรรม วิทยาศาสตร์ (ป.3) กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
35 อนุบาลภูสิงห์ ศก.๓ เด็กหญิงขวัญจิรา โสดา      
      เด็กหญิงสุรีรัตน์ ทองจันทร์      
36 อนุบาลไพรบึง ศก.๓ เด็กหญิงพรพรรณ แซ่ลิ้ม      
      เด็กหญิงปัทฑ์มพร สมปัญญา      
37 บ้านละลม ศก.๓ เด็กชายธนกฤต หวายนำ      
      เด็กชายพุทธคุณ ศิลา      
38 บ้านหนองเชียงทูน ศก.๓ เด็กหญิงเมธาวี สีตะวัน      
      เด็กหญิงรัตติมากร ผิวนวล      
39 วัดเขียน ศก.๓ เด็กชายธนากรณ์ แก่นเกษ      
      เด็กชายเจษฎา บุญกู่      
40 บ้านปราสาทเยอ ศก.๓ เด็กชายเดชสิทธิ์ ทองศรี      
      เด็กชายชลธกาญจน์ บุญโย      
41 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศก.๔ เด็กชายปณิธาน มุทิตาสกุล      
      เด็กหญิงนันทิชา ปูพะมูล      
42 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ (MSEP) ศก.๔ เด็กหญิงนาฬิกา พรหมทา      
      เด็กชายณฐกร บุญกองชาติ      
43 อนุบาลขุนหาญ(สิ) ศก.๔ เด็กหญิงเมธาพร เมธเมาลี      
      เด็กชายคุณานนต์ ไพรบึง      
44 อนุบาลศรีรัตนะ ศก.๔ เด็กหญิงชนัญชิดา แสงเพชร      
      เด็กหญิงแก้วมณี บังเกิด      
45 อนุบาลเบญจลักษ์ ศก.๔ เด็กชายพชรพล แสนมนตรี      
      เด็กชายชนสิษฎ์ ใจทอง      
46 บ้านกระแชงใหญ่ ศก.๔      
           
47 บ้านศรีแก้ว ศก.๔ เด็กหญิงไอยดา ยะลา      
      เด็กหญิงนิชานันท์ อบอุ่น      
48 บ้านสำโรงเกียรติ ศก.๔ เด็กหญิงสุพัชญา ลี้ลับ      
      เด็กหญิงปลื้มปรีดา ดีโสม      
49 บ้านคำสะอาด ศก.๔      
           
50 บ้านโพธิ์กระสังข์ ศก.๔ เด็กชายณัฐนันท์ โพธิสาร      
      เด็กชายกรวิชญ์ จันทะสนธ์