ใบรายงานตัว สหวิทยาเขตโรงเรียนอนุบาล จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (แข่งวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62)
กิจกรรม วิทยาศาสตร์ (ป.2) กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ ห้องสอบที่ 1
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
1 อนุบาลศรีสะเกษ ศก.๑ เด็กชายเด็กหญิงปภาวี จำรูญอิสระกุล      
      เด็กชายเด็กหญิงธัญชนก ประพาฬ      
2 อนุบาลศรีสะเกษ(EP) ศก.๑ เด็กชายเกื้อ เรืองเกียรติกุล      
      เด็กหญิงธัญญพร จรัสดำรงค์วัฒน์      
3 อนุบาลวัดพระโต ศก.๑ เด็กชายพีรวิชญ์ ดวงคำ      
      เด็กชายพงษ์ปกรณ์ เขตสกุล      
4 อนุบาลกันทรารมย์ ศก.๑ เด็กหญิงจุฑามาศ สิทธิศร      
      เด็กหญิงศุฑาทิตย์ สายวงศ์      
5 อนุบาลพยุห์ ศก.๑ เด็กชายพีรพัฒน์ ผลอินทร์      
      เด็กหญิงอรพรรณ แสงแดง      
6 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ศก.๑ เด็กชายจิรายุ พิมโคตร      
      เด็กหญิงลักษิกา บุษบงค์      
7 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) ศก.๑ เด็กหญิงกวินธิดา ไชยคุณ      
      เด็กชายพิทวัส บรรลุ      
8 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ศก.๑ เด็กหญิงพิชญ์สินี ทิพย์รักษา      
      เด็กหญิงประภาพร สุขศรี      
9 อนุบาลวังหิน ศก.๑ เด็กหญิงสุภาวิดา ดวนใหญ่      
           
10 ตะดอบวิทยา ศก.๑ เด็กชายสรนันทร์ สุขส่ง      
      เด็กหญิงพรประภา ธรรมอุต      
11 บ้านหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กหญิงณัฐวัลย์ โพธิ์ศรี      
           
12 บ้านหนองหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กชายกัณตณัฐ สุระเสน      
      เด็กหญิงรุ่งวรินทร์ เทพแพง      
13 บ้านร่องสะอาด ศก.๑ เด็กหญิงนิภาพร จวงจันทร์      
      เด็กชายกิตติธร ศรีรักษา      
14 บ้านโนนคูณ ศก.๑ เด็กหญิงณัฐฐาพร นามโคตร      
      เด็กชายธราเทพ ร่วมสุข      
15 บ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ ศก.๑ เด็กหญิงกัญญารัตน์ แสงตา      
      เด็กชายพนา ด้วงทอง      
16 บ้านคูบ ศก.๑ เด็กชายวีรภัทร เหลียวสูง      
      เด็กหญิงคณิศร คำเพราะ      
17 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ศก.๑ เด็กชายวรวิทย์ สง่างาม      
      เด็กหญิงดารินทร์ นามโคตร      
 
กิจกรรม วิทยาศาสตร์ (ป.2) กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
18 อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศก.๒ เด็กชายธนวุฒิ ตันทวุทธ      
      เด็กชายพัทรพล สาระทา      
19 อนุบาลราษีไศล ศก.๒ เด็กหญิงชญานิษฐ์ ลาลุน      
      เด็กหญิงกวินธิดา กว้างนอก      
20 อนุบาลห้วยทับทัน ศก.๒ เด็กหญิงศิริกุล สุกใส      
      เด็กชายจักรเพชร ทาสี      
21 อนุบาลบึงบูรพ์(เปาะมิตรภาพที่ ๒๐๓) ศก.๒ เด็กหญิงวรินทร์นุช ยอดดอนไพร      
      เด็กหญิงอภิชญา สงผัด      
22 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ศก.๒ เด็กหญิงจิราภรณ์ แก้วสารภู      
      เด็กชายมงคลชัย มาลัยทอง      
23 อนุบาลศิลาลาด ศก.๒ เด็กหญิงศุภัทรา แดงบุญเรือง      
      เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สมพร      
24 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) ศก.๒ เด็กชายวชิรวิทย์ สอนจันดา      
      เด็กหญิงอชิรญาณ์ วงค์คำจันทร์      
25 บ้านหนองสะมอน ศก.๒ เด็กหญิงพิไลวรรณ สารพันธ์      
      เด็กชายสงกรานต์ คำพิพัฒน์      
26 บ้านหนองแปน ศก.๒ เด็กชายวัชชกรณ์ ระบายสี      
      เด็กหญิงพิชญา โสพัฒน์      
27 บ้านตาโกน ศก.๒ เด็กหญิงเวธกา สมพงษ์      
      เด็กหญิงน้ำริน พุ่มไม้      
28 บ้านแต้มะหลี่ ศก.๒ เด็กชายชนะชัย ศรีคำ      
      เด็กชายพิชิตชัย บุตรศรี      
29 บ้านค้อกำแพง ศก.๒ เด็กหญิงไอลดา เกษอินทร์      
      เด็กชายอนุวัต วรครุธ      
30 บ้านหาด(อสพป.๑๓) ศก.๒ เด็กชายปิยวัฒน์ บุญปัญญา      
      เด็กชายติณรัตน์ บุญเรือง      
31 จินดาวิทยาคาร ๒ (หนองศาลา) ศก.๒ เด็กชายศุภณัฐ เอนชัย      
           
32 อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กชายภูมิพัฒน์ ธนกรไพโรจน์      
      เด็กชายฐานิกร ศรีระษา      
33 IEP อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กหญิงกวินธิดา จันทรสาขา      
      เด็กหญิงกมลภัทร เสถียรสิริวิวัฒน์      
34 อนุบาลปรางค์กู่ ศก.๓ เด็กชายทองทัช แสงชมภู      
      เด็กชายธันวา เสียงใส      
 
 
กิจกรรม วิทยาศาสตร์ (ป.2) กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
35 อนุบาลภูสิงห์ ศก.๓ เด็กชายพงศกร เศษรักษา      
      เด็กชายณรงค์ชัย ขยันสลุง      
36 อนุบาลไพรบึง ศก.๓ เด็กหญิงเกษกนก ตวนบุตร      
      เด็กหญิงชุดาภา โคกสูงนิธิศักดิ์      
37 บ้านละลม ศก.๓ เด็กหญิงฐิตาภรณ์ วงษ์เจริญ      
      เด็กชายจักรณัฏฐ แหวนเพชร      
38 บ้านหนองเชียงทูน ศก.๓ เด็กหญิงเปรมสุดา รัตนวัน      
      เด็กหญิงกัญญาวีร์ ขาวสะอาด      
39 วัดเขียน ศก.๓ เด็กหญิงเขมินทรา บุตสุวรรณ      
      เด็กหญิงศิรประภา ปรือปรัง      
40 บ้านปราสาทเยอ ศก.๓ เด็กชายณัฏฐกิตติ์ สายดวง      
      เด็กชายอมรินทร์ สรายทอง      
41 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศก.๔ เด็กหญิงธรรมสรณ์ ขำผา      
      เด็กชายกิติพัฒน์ แสนทวีสุข      
42 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ (MSEP) ศก.๔ เด็กชายสิรวิชญ์ สุวะจันทร์      
      เด็กหญิงกัญญาพัชณ์ แสงกล้า      
43 อนุบาลขุนหาญ(สิ) ศก.๔ เด็กหญิงพลอยปภัส พรมพล      
      เด็กหญิงนิชดา ลันดา      
44 อนุบาลศรีรัตนะ ศก.๔ เด็กหญิงปาระวี หอมทรง      
      เด็กหญิงสุพิชชา เกษี      
45 อนุบาลเบญจลักษ์ ศก.๔ เด็กชายกฤตวิทย์ สุพิษ      
      เด็กชายอดิสรณ์ ศรีโส      
46 บ้านกระแชงใหญ่ ศก.๔      
           
47 บ้านศรีแก้ว ศก.๔ เด็กหญิงรัญชนา คำโท      
      เด็กหญิงฉัตรแก้ว ดวงเด่น      
48 บ้านสำโรงเกียรติ ศก.๔ เด็กชายชาญชัย คอระอุด      
      เด็กหญิงจินต์จุฑา บุญพรหม      
49 บ้านคำสะอาด ศก.๔ เด็กหญิงปัทมา เสาะแสวง      
      เด็กหญิงสุภวรรณ ทองมันปู      
50 บ้านโพธิ์กระสังข์ ศก.๔ เด็กชายชานน ปัญญา      
      เด็กชายเสกสรร งอนสวัน