ใบรายงานตัว สหวิทยาเขตโรงเรียนอนุบาล จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (แข่งวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62)
กิจกรรม วิทยาศาสตร์ (ป.1) กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์ ห้องสอบที่ 1
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
1 อนุบาลศรีสะเกษ ศก.๑ เด็กชายชวัลวิทย์ ลำดวน      
      เด็กหญิงชญานิศ สุ่มมาตย์      
2 อนุบาลศรีสะเกษ(EP) ศก.๑ เด็กหญิงอรณิชชา เนตรน้อย      
      เด็กหญิงณิชกานต์ ศรีพานิช      
3 อนุบาลวัดพระโต ศก.๑ เด็กชายนพพล รินทร      
      เด็กหญิงเกษศรินทร์ ดาทอง      
4 อนุบาลกันทรารมย์ ศก.๑ เด็กชายกนกพล บุญรินทร์      
      เด็กหญิงปราณปรียา ศรีโพนทอง      
5 อนุบาลพยุห์ ศก.๑ เด็กชายภวินทร์ จวงจันทร์      
      เด็กหญิงอุษา สุตะคาน      
6 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ศก.๑ เด็กหญิงอารดา ห้วยจันทร์      
      เด็กหญิงปัณชญา บุติพันธ์คา      
7 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) ศก.๑ เด็กชายธีระพงษ์ เนยไชย      
      เด็กหญิงพริมมาดา นพดล      
8 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ศก.๑ เด็กชายธรประกาย ชอบมาก      
      เด็กหญิงบุญยานุช ขันธ์ชัย      
9 อนุบาลวังหิน ศก.๑      
           
10 ตะดอบวิทยา ศก.๑ เด็กหญิงกรรณิการ์ บุญจันทร์      
      เด็กหญิงจรัสแสง บุญโสม      
11 บ้านหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กหญิงศุภกานต์ ศุภเลิศ      
           
12 บ้านหนองหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กชายชาติชาย ตามบุญ      
      เด็กหญิงสิริยุพา สิมณี      
13 บ้านร่องสะอาด ศก.๑ เด็กชายวิชิตชัย ไทยยงยศ      
      เด็กชายระพีพัฒน์ ธรรมทวี      
14 บ้านโนนคูณ ศก.๑ เด็กหญิงปานระพี ขำทอง      
      เด็กหญิงรัตนกานต์ ประทุม      
15 บ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ ศก.๑ เด็กหญิงรวินันท์ พับเพลิง      
      เด็กชายพัฒนชัย แสงเดช      
16 บ้านคูบ ศก.๑ เด็กหญิงนันทิตา สิงห์ซอม      
      เด็กชายกฤษฎา โยธาพันธ์      
17 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ศก.๑ เด็กหญิงรัตนาภรณ์ ไชยเพ็ง      
      เด็กหญิงกัญญวรา ดวนใหญ่      
 
กิจกรรม วิทยาศาสตร์ (ป.1) กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
18 อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศก.๒ เด็กหญิงสุพิชญา สองบุญ      
      เด็กชายภูมิธเนศ พันธ์ขาว      
19 อนุบาลราษีไศล ศก.๒ เด็กชายณัฐวัฒน์ เกษร      
      เด็กหญิงภานิชชา แก้วพวง      
20 อนุบาลห้วยทับทัน ศก.๒ เด็กหญิงถนอมพร ทองแสน      
      เด็กชายพิชิตชัย กระสังข์      
21 อนุบาลบึงบูรพ์(เปาะมิตรภาพที่ ๒๐๓) ศก.๒ เด็กชายธนาธิป มาสีแก้ว      
      เด็กชายยิ่งยศ คำหอม      
22 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ศก.๒ เด็กหญิงอภิรมย์ฤดี จันทรพร      
      เด็กหญิงสิริวิภา อนาโน      
23 อนุบาลศิลาลาด ศก.๒ เด็กหญิงไหมแก้ว พัฒจักร      
      เด็กหญิงชลดา สุภาพ      
24 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) ศก.๒ เด็กหญิงสุมลลักษณ์ โสพิศ      
      เด็กหญิงหทัยชนก ภักดิ์ดี      
25 บ้านหนองสะมอน ศก.๒ เด็กหญิงปุณฑริกา ชาญศรี      
      เด็กหญิงกรวรรณ สมทอง      
26 บ้านหนองแปน ศก.๒      
           
27 บ้านตาโกน ศก.๒ เด็กชายยุทธพล หอมกรุ่น      
      เด็กชายปรเมษฐ์ บุญครอบ      
28 บ้านแต้มะหลี่ ศก.๒ เด็กชายจิตรวัฒน์ ทองย่อย      
      เด็กหญิงจุฑาธิป กมล      
29 บ้านค้อกำแพง ศก.๒ เด็กหญิงเพชรลดา ขอสืบ      
      เด็กหญิงภัทรวรรณ สังข์วาลย์      
30 บ้านหาด(อสพป.๑๓) ศก.๒ เด็กชายชิณเทพย์ พรหมทา      
      เด็กหญิงสิริยากร สีเสมอ      
31 จินดาวิทยาคาร ๒ (หนองศาลา) ศก.๒ เด็กหญิงอริศรา พรพันธ์      
      เด็กชายวัฒนากรณ์ กันยา      
32 อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กชายวุฒิกร ตาอุดม      
      เด็กหญิงปริญา จารุกุลธนดล      
33 IEP อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กหญิงปัณณพร กันทอง      
      เด็กหญิงฐิติชญา ยืนยงชาติ      
34 อนุบาลปรางค์กู่ ศก.๓ เด็กชายภัทรกร เติมใจ      
      เด็กหญิงจิรัชญา ศรีชมพู      
 
 
กิจกรรม วิทยาศาสตร์ (ป.1) กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
35 อนุบาลภูสิงห์ ศก.๓ เด็กหญิงสุพิชชา รัตนวัน      
      เด็กหญิงณัฐรินีย์ แสนสิงห์      
36 อนุบาลไพรบึง ศก.๓ เด็กหญิงนันทิชา ถาวรประเสริฐ      
      เด็กหญิงธัญญารัตน์ บุญร่วม      
37 บ้านละลม ศก.๓ เด็กหญิงนุชลี พงษ์ชาติ      
      เด็กหญิงอธิชานันท์ อสิพงษ์      
38 บ้านหนองเชียงทูน ศก.๓      
           
39 วัดเขียน ศก.๓ เด็กหญิงวรินยุพา ศิริชาติ      
      เด็กหญิงกัญญาพัชร คำสิงห์      
40 บ้านปราสาทเยอ ศก.๓ เด็กหญิงนันทิชา ศรีมะณี      
      เด็กหญิงวรทยา โยธี      
41 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศก.๔ เด็กชายสรวิชญ์ ล่องลอย      
      เด็กหญิงแพรวา หนูพัฒน์      
42 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ (MSEP) ศก.๔ เด็กหญิงขัตติยา วงศ์เสน่ห์      
      เด็กหญิงชัชชญา ไชยสัตย์      
43 อนุบาลขุนหาญ(สิ) ศก.๔ เด็กหญิงกชกร เครือสีดา      
      เด็กหญิงธัญญภัสร์ เป็งปอ      
44 อนุบาลศรีรัตนะ ศก.๔ เด็กหญิงพรชนก เทียมดง      
      เด็กหญิงนภัสกร คูณทรัพย์      
45 อนุบาลเบญจลักษ์ ศก.๔ เด็กหญิงเขมรักษ์ เสนะ      
      เด็กหญิงโยเกิร์ต วงศ์ใหญ่      
46 บ้านกระแชงใหญ่ ศก.๔ เด็กชายธนกร สีดาทอง      
      เด็กชายสุธิวัส หาริชัย      
47 บ้านศรีแก้ว ศก.๔ เด็กชายทีรวัตร หนูเปีย      
      เด็กชายพัชรพงษ์ ไชยวิเศษ      
48 บ้านสำโรงเกียรติ ศก.๔ เด็กหญิงสิรินทรา บุญชัย      
      เด็กหญิงธัญภรณ์ น้ำนวล      
49 บ้านคำสะอาด ศก.๔ เด็กชายอาธินันท์ บานแย้ม      
      เด็กหญิงอริสา แสงสกุล      
50 บ้านโพธิ์กระสังข์ ศก.๔ เด็กชายธีรพงษ์ โสมงามสุวรรณ      
      เด็กหญิงภัทรภร วงศ์สุริย์