ใบรายงานตัว สหวิทยาเขตโรงเรียนอนุบาล จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (แข่งวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62)
กิจกรรม กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย (อ1-2) กลุ่มสาระ ปฐมวัย ห้องสอบที่ 1
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
1 อนุบาลศรีสะเกษ ศก.๑ เด็กชายชลธิศ เดชชัย      
      เด็กหญิงกวินทิพย์ ทองบุตร      
2 อนุบาลศรีสะเกษ(EP) ศก.๑ เด็กหญิงพิชามญชุ์ นางาม      
      เด็กชายกฤตกร สายสงค์      
3 อนุบาลวัดพระโต ศก.๑ เด็กชายวชิรวิชญ์ นาสารีย์      
      เด็กหญิงจารุพิชญา ศรีธาตุ      
4 อนุบาลกันทรารมย์ ศก.๑ เด็กชายนันทพัทธ์ งามนัก      
      เด็กหญิงภิพิชชญาณันท์ มาลัย      
5 อนุบาลพยุห์ ศก.๑ เด็กหญิงศุภสุตา อภัยศิลา      
      เด็กหญิงพิชญาภา อุ่นทรวง      
6 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ศก.๑ เด็กหญิงสุทธิกานต์ คีรีวงษ์      
      เด็กหญิงสุพรรษา คำนึง      
7 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) ศก.๑      
           
8 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ศก.๑ เด็กหญิงนนวตรา ค่ำคูณ      
      เด็กหญิงอนันตญา ศรีชัย      
9 อนุบาลวังหิน ศก.๑      
           
10 ตะดอบวิทยา ศก.๑      
           
11 บ้านหญ้าปล้อง ศก.๑      
           
12 บ้านหนองหญ้าปล้อง ศก.๑      
           
13 บ้านร่องสะอาด ศก.๑      
           
14 บ้านโนนคูณ ศก.๑ เด็กชายวรินทร ชัยรัตน์      
      เด็กชายพรรณกร ทองอินทร์      
15 บ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ ศก.๑      
           
16 บ้านคูบ ศก.๑ เด็กหญิงพสกร จันทร์ถา      
      เด็กหญิงแพรวา สิงส์ซอม      
17 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ศก.๑ เด็กหญิงฐิตินันท์ แก้วโดด      
      เด็กชายชลากร อ้อมแก้ว      
 
กิจกรรม กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย (อ1-2) กลุ่มสาระ ปฐมวัย
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
18 อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศก.๒ เด็กชายปัณณวิชญ์ สำราญ      
      เด็กชายศุภวิชญ์ สายแสน      
19 อนุบาลราษีไศล ศก.๒ เด็กหญิงณัทฐนันท์ กตะศิลา      
      เด็กชายธารากร ตรองจิตต์      
20 อนุบาลห้วยทับทัน ศก.๒ เด็กหญิงปรียวิชญา สง่างาม      
      เด็กหญิงธิดารัตน์ อินทร์แก้ว      
21 อนุบาลบึงบูรพ์(เปาะมิตรภาพที่ ๒๐๓) ศก.๒ เด็กหญิงภัทราวดี พรหมทา      
      เด็กชายธนธรณ์ วงศ์จอม      
22 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ศก.๒ เด็กชายธนโชติ มะเดื่อ      
      เด็กหญิงพิมพ์พิชญา เกษศิริ      
23 อนุบาลศิลาลาด ศก.๒ เด็กชายวัชรพล แสงอี่ง้อง      
      เด็กชายพัชรวัฒน์ ไชยงาม      
24 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) ศก.๒ เด็กหญิงวรัญญา วดีศิริศักดิ์      
      เด็กชายธนชล หินสูงเนิน      
25 บ้านหนองสะมอน ศก.๒ เด็กหญิงหงส์ฟ้า แสนสุด      
      เด็กชายสิรภพ จันทร์แจ้ง      
26 บ้านหนองแปน ศก.๒      
           
27 บ้านตาโกน ศก.๒      
           
28 บ้านแต้มะหลี่ ศก.๒ เด็กหญิงปุญยนุช พัทธเสมา      
      เด็กชายธนากร ธรรมวัตร      
29 บ้านค้อกำแพง ศก.๒ เด็กชายจิรศักดิ์ พรหมพิลา      
      เด็กชายพัชรพล แสงคำ      
30 บ้านหาด(อสพป.๑๓) ศก.๒      
           
31 จินดาวิทยาคาร ๒ (หนองศาลา) ศก.๒      
           
32 อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กหญิงญาณิศา ศรีมุม      
      เด็กชายปัญญกร โมรินทร์      
33 IEP อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กหญิงศิรภัสสร คำศรี      
      เด็กหญิงพลอยชมพู เพ็ชรไทย      
34 อนุบาลปรางค์กู่ ศก.๓ เด็กชายธนภัทร บัวเขียว      
      เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ พงษ์สีดา      
 
 
กิจกรรม กิจกรรมบ้านวิทยาศาสตร์น้อย (อ1-2) กลุ่มสาระ ปฐมวัย
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
35 อนุบาลภูสิงห์ ศก.๓ เด็กหญิงวราภรณ์ ทองจันทร์      
      เด็กชายธีรศักดิ์ ทองจันทร์      
36 อนุบาลไพรบึง ศก.๓ เด็กหญิงเอมมิกา พิมพ์สระเกษ      
      เด็กหญิงอนิติญา บุญร่วม      
37 บ้านละลม ศก.๓ เด็กหญิงหทัยชนก วรรณฤทธิ์      
      เด็กหญิงกชพร เพชรงา      
38 บ้านหนองเชียงทูน ศก.๓      
           
39 วัดเขียน ศก.๓ เด็กหญิงกัญญาพัชร มาลาพัด      
      เด็กหญิงวิรัชโยมล ลิ้มสวัสดิ์      
40 บ้านปราสาทเยอ ศก.๓      
           
41 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศก.๔ เด็กหญิงณัฐฐารัตน์ จันทแสน      
      เด็กหญิงฐิติกาญจน์ ม่วงทอง      
42 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ (MSEP) ศก.๔ เด็กชายวิรุณทิพย์ หอมนาน      
      เด็กหญิงศิวดาติ์ ชาลี      
43 อนุบาลขุนหาญ(สิ) ศก.๔ เด็กหญิงเศรษฐสินี สุดศรี      
      เด็กชายพัชรวัฒน์ มงคลธนากิต      
44 อนุบาลศรีรัตนะ ศก.๔      
           
45 อนุบาลเบญจลักษ์ ศก.๔ เด็กหญิงพัตรพิมล พลหาญ      
      เด็กหญิงปุณยาพร วงษ์สุทา      
46 บ้านกระแชงใหญ่ ศก.๔ เด็กหญิงสุวรรณษา รพีภัทร      
      เด็กชายชนาธร นามวงษ์      
47 บ้านศรีแก้ว ศก.๔      
           
48 บ้านสำโรงเกียรติ ศก.๔ เด็กหญิงชัชชญา วงค์รักษา      
      เด็กชายธนโชติ บุญคง      
49 บ้านคำสะอาด ศก.๔ เด็กหญิงพิชญา สีเดือน      
      เด็กหญิงประวีณา ซุมซุย      
50 บ้านโพธิ์กระสังข์ ศก.๔ เด็กชายธนรรณพ เทพศิริ      
      เด็กหญิงปุณยาพร วันนุบล