ใบรายงานตัว สหวิทยาเขตโรงเรียนอนุบาล จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (แข่งวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62)
กิจกรรม สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ (อ1-2) กลุ่มสาระ ปฐมวัย ห้องสอบที่ 1
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
1 อนุบาลศรีสะเกษ ศก.๑ เด็กหญิงพิชญทัฬห์ ปั้นนาค      
      เด็กหญิงอาทิตยา บุญส่ง      
2 อนุบาลศรีสะเกษ(EP) ศก.๑ เด็กชายศาสตราวุฒิ อุ่นทรัพย์      
      เด็กหญิงอชิรญา นิยมพันธ์      
3 อนุบาลวัดพระโต ศก.๑ เด็กหญิงวิทาดา พึ่งตา      
      เด็กหญิงปังปอนด์ อุมาธร      
4 อนุบาลกันทรารมย์ ศก.๑ เด็กหญิงกนกพร เครือไชย      
      เด็กหญิงธันยชนก พิมพ์พันธ์      
5 อนุบาลพยุห์ ศก.๑ เด็กหญิงวิชญาพร สุขแจ่ม      
      เด็กชายภัชรพล สีเหลือง      
6 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ศก.๑ เด็กหญิงกัญจน์พร บุษบงค์      
      เด็กหญิงนริศรา เพ็งพิทักษ์      
7 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) ศก.๑ เด็กชายณัฎณภัทร ยศม้าว      
      เด็กหญิงกนกวรรณ สะอาด      
8 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ศก.๑ เด็กหญิงวัลลภา แสงสิงห์      
      เด็กหญิงอัจฉรา แสงสิงห์      
9 อนุบาลวังหิน ศก.๑ เด็กชายพีรัชชัย บุญสะอาด      
      เด็กหญิงสุภาพร ศรีโพนดวน      
10 ตะดอบวิทยา ศก.๑ เด็กหญิงธันยา เรือนทะยา      
      เด็กหญิงรวิพร ศรีกลางเมือง      
11 บ้านหญ้าปล้อง ศก.๑      
           
12 บ้านหนองหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กหญิงกวินธิดา โสดา      
      เด็กหญิงวรรณวิษา นามวิชา      
13 บ้านร่องสะอาด ศก.๑ เด็กหญิงกานต์พิชชา นามวิชา      
      เด็กหญิงกิตติมา จันทร์เกษ      
14 บ้านโนนคูณ ศก.๑ เด็กหญิงวรัญญาผิวหอม      
      เด็กหญิงทิฆัมพร ยอดทอง      
15 บ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ ศก.๑ เด็กหญิงกัลยรัตน์ ภูดวงดาด      
      เด็กหญิงชญาดา วงษ์คำ      
16 บ้านคูบ ศก.๑ เด็กหญิงกชกร ศรีรักษา      
      เด็กหญิงสัตตบงกช สิงห์ซอม      
17 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ศก.๑ เด็กหญิงธัญวรัตน์ ใสกระจ่าง      
      เด็กหญิงนันทนา บุญคง      
 
กิจกรรม สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ (อ1-2) กลุ่มสาระ ปฐมวัย
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
18 อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศก.๒ เด็กหญิงกมลชนก มะนู      
      เด็กชายตนุภัทร ทองเชื้อ      
19 อนุบาลราษีไศล ศก.๒ เด็กหญิงอมราพร สมพร      
      เด็กหญิงพัชรา กมล      
20 อนุบาลห้วยทับทัน ศก.๒ เด็กหญิงกรรณิกา กานอก      
      เด็กหญิงกิตติวรา ไชยพันธ์      
21 อนุบาลบึงบูรพ์(เปาะมิตรภาพที่ ๒๐๓) ศก.๒ เด็กหญิงศุลีพร ภาคูณ      
      เด็กหญิงณิชาภัทท์ รัตน์วงศ์      
22 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ศก.๒ เด็กหญิงชาลิสา หงส์ศิริ      
      เด็กหญิงธัญพร สุทธหลวง      
23 อนุบาลศิลาลาด ศก.๒ เด็กหญิงธิดา ศรีหล้า      
      เด็กหญิงณัฐลักษณ์ นาห่อม      
24 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) ศก.๒ เด็กหญิงปุญญิศา วิเชียร      
      เด็กหญิงสุพิทยา มโนรัตน์      
25 บ้านหนองสะมอน ศก.๒ เด็กชายโชติพัฒน์ ศรีจันทร์      
      เด็กหญิงศิรประภา มูลพันธ์      
26 บ้านหนองแปน ศก.๒ เด็กหญิงจิรัญชา สุทนต์      
      เด็กหญิงสิริญยา น้อยหิรัญ      
27 บ้านตาโกน ศก.๒ เด็กหญิงกุลนัฐ แก้วสะอาด      
      เด็กหญิงขวัญแข เหลาคำ      
28 บ้านแต้มะหลี่ ศก.๒ เด็กหญิงปวริศา แก้วโกฎ      
      เด็กหญิงรัตตินันท์ ศรีภูมาตย์      
29 บ้านค้อกำแพง ศก.๒ เด็กหญิงชโรธร แสงแก้ว      
      เด็กหญิงอรณิชา โยธิคาร์      
30 บ้านหาด(อสพป.๑๓) ศก.๒ เด็กชายกิตติพศ ทบเทิบ      
      เด็กหญิงวรัญญา ศรีมี      
31 จินดาวิทยาคาร ๒ (หนองศาลา) ศก.๒ เด็กหญิงธิดาวรรณ จีนนอก      
      เด็กหญิงพัฒน์ณิชา แก้วคำ      
32 อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กหญิงตรีทิพยพิภา เป้งทอง      
      เด็กชายพัชรพงษ์ ทองทิพย์      
33 IEP อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กหญิงเบญจมาพร วสุอังกูล      
      เด็กชายอนันตโชติ ศิลาภา      
34 อนุบาลปรางค์กู่ ศก.๓ เด็กชายชัยวัฒน์ แก้วนรินทร์      
      เด็กหญิงจรรยวรรธน์ เสนาะล้ำ      
 
 
กิจกรรม สร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะกระดาษ (อ1-2) กลุ่มสาระ ปฐมวัย
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
35 อนุบาลภูสิงห์ ศก.๓ เด็กหญิงอภิญญา คำศรี      
      เด็กหญิงธนัชชา ไชยศรีษะ      
36 อนุบาลไพรบึง ศก.๓ เด็กหญิงชญานันท์ คำเหลี่ยม      
      เด็กหญิงพิมลภัทร สุภาพ      
37 บ้านละลม ศก.๓ เด็กหญิงพิมชนก อินทนู      
      เด็กหญิงรัตนากร เฉียบแหลม      
38 บ้านหนองเชียงทูน ศก.๓      
           
39 วัดเขียน ศก.๓ เด็กชายวายุ ทองศิริ      
      เด็กชายณัฐนันท์ ไชยกิติพงษ์เดโช      
40 บ้านปราสาทเยอ ศก.๓ เด็กหญิงมนรดา ประจัญบาล      
      เด็กชายณภัทร ภู่เพ็ชร      
41 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศก.๔ เด็กหญิงณิชกานต์ มั่นชาติ      
      เด็กหญิงศศิธร ไชยพิมูล      
42 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ (MSEP) ศก.๔ เด็กหญิงวิลาสินี เหนี่ยวพันธ์      
      เด็กหญิงธีรา ไพบูลย์สวัสดิ์      
43 อนุบาลขุนหาญ(สิ) ศก.๔ เด็กหญิงนิชนันท์ มีวงษ์      
      เด็กหญิงปัณฑารีย์ กุลเกษ      
44 อนุบาลศรีรัตนะ ศก.๔ เด็กชายภูตะวัน ตาอุดม      
      เด็กหญิงอนันตญา สีตา      
45 อนุบาลเบญจลักษ์ ศก.๔ เด็กหญิงชุติกาญจน์ ทุมทอง      
      เด็กหญิงธมลวรรณ จันทร์หอม      
46 บ้านกระแชงใหญ่ ศก.๔ เด็กหญิงปาณิสรา พรมจร      
      เด็กหญิงกาญจนา อุปชิต      
47 บ้านศรีแก้ว ศก.๔ เด็กหญิงภูริชญา สมนิยาม      
      เด็กหญิงนิยุดา ยวนพันธ์      
48 บ้านสำโรงเกียรติ ศก.๔ เด็กหญิงธัญรัตน์ นิลทอง      
      เด็กหญิงญานิกา เหิมมา      
49 บ้านคำสะอาด ศก.๔ เด็กชายวรพล วงษ์แก้ว      
      เด็กหญิงปรมาภรณ์ สุระศร      
50 บ้านโพธิ์กระสังข์ ศก.๔ เด็กหญิงนันทมุนี มนตรี      
      เด็กหญิงญาณิศา นามพรม