ใบรายงานตัว สหวิทยาเขตโรงเรียนอนุบาล จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (แข่งวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62)
กิจกรรม กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน (อ1-2) กลุ่มสาระ ปฐมวัย ห้องสอบที่ 1
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
1 อนุบาลศรีสะเกษ ศก.๑ เด็กหญิงสิรภัทร สุวรรณ์      
      เด็กหญิงกัญญ์ณัชชา ศรีแก้ว      
2 อนุบาลศรีสะเกษ(EP) ศก.๑ เด็กหญิงณิชาพร วิลาพันธ์      
      เด็กหญิงณฤดี สุภาพ      
3 อนุบาลวัดพระโต ศก.๑ เด็กชายธนากร จำปาใด      
      เด็กหญิงพิชนีนารถ นาครินทร์      
4 อนุบาลกันทรารมย์ ศก.๑ เด็กชายวรายุทธ กันภัย      
      เด็กหญิงอนัญพร พรมเสนา      
5 อนุบาลพยุห์ ศก.๑ เด็กชายชนาธัญ มะโนธรรม      
      เด็กหญิงนริศรา ไชยสิทธิ์      
6 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ศก.๑ เด็กหญิงพรรณิตา แพงดี      
      เด็กหญิงอรศิริ บุติพันคา      
7 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) ศก.๑ เด็กชายเอกอนันต์ สายสิม      
      เด็กหญิงวนัชพร นารี      
8 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ศก.๑ เด็กชายยุทธพงศ์ จันโท      
      เด็กหญิงรัตติกาล บันเล็งลอย      
9 อนุบาลวังหิน ศก.๑      
           
10 ตะดอบวิทยา ศก.๑ เด็กหญิงปลายฟ้า อดใจ      
      เด็กชายนพรัตน์ สุระสิงห์      
11 บ้านหญ้าปล้อง ศก.๑      
           
12 บ้านหนองหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กชายชัชวาลย์ ศรีรักษา      
      เด็กหญิงนภัทรพรรณ วงศ์ษา      
13 บ้านร่องสะอาด ศก.๑ เด็กหญิงจิรัชญา ปานคำ      
      เด็กชายเอกพินิจ คำชัยภูมิ      
14 บ้านโนนคูณ ศก.๑ เด็กชายเจริญทรัพย์ แก้วคำ      
      เด็กชายศถบดี นามโคตร      
15 บ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ ศก.๑ เด็กหญิงศศินันท์ ทวี      
      เด็กชายธีรภัทร พิมเกษ      
16 บ้านคูบ ศก.๑ เด็กชายเทพพิทักษ์ อาสหาว      
      เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ สิงห์ซอม      
17 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ศก.๑ เด็กชายสุรวุฒิ จันทะเสน      
      เด็กหญิงอารยา ดวนใหญ่      
 
กิจกรรม กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน (อ1-2) กลุ่มสาระ ปฐมวัย
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
18 อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศก.๒ เด็กหญิงอัญชลี ลาภเงินเฉลิม      
      เด็กชายสรวิชญ์ ฤาชา      
19 อนุบาลราษีไศล ศก.๒ เด็กหญิงสุพิชญา จันทร์พันธ์      
      เด็กหญิงตะวิษา ติละบาล      
20 อนุบาลห้วยทับทัน ศก.๒ เด็กหญิงมติมนต์ ผาธรรม      
      เด็กหญิงอชิรดา วงษ์เจริญ      
21 อนุบาลบึงบูรพ์(เปาะมิตรภาพที่ ๒๐๓) ศก.๒ เด็กชายธนกฤต ไชยสุวรรณ      
      เด็กหญิงวรรณภา มีบุญ      
22 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ศก.๒ เด็กชายวันมีชัย พันธ์งาม      
      เด็กหญิงธัญพิชชา จวงสังข์      
23 อนุบาลศิลาลาด ศก.๒ เด็กชายแดนไทย แก้วพรม      
      เด็กหญิงนันทมาลี บุญตะนัย      
24 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) ศก.๒ เด็กหญิงสุชานันท์ สัมพันธ์วงศ์      
      เด็กชายกิตติชัย ก้านเกษ      
25 บ้านหนองสะมอน ศก.๒ เด็กหญิงเจวาลิน บุญเลิศ      
      เด็กชายชาติชาย เจริญศิลป์      
26 บ้านหนองแปน ศก.๒ เด็กชายวรวัฒน์ บัวส่อง      
      เด็กหญิงอภิชญา ศรีจักร์      
27 บ้านตาโกน ศก.๒ เด็กหญิงกัญญาพัชร สิมตะมะ      
      เด็กหญิงธิดารัตน์ ขวัญยืน      
28 บ้านแต้มะหลี่ ศก.๒ เด็กหญิงขนิษฐา พลพงษ์      
      เด็กชายปยุต สีแก้ว      
29 บ้านค้อกำแพง ศก.๒ เด็กชายกฤษณะ มะเดื่อ      
      เด็กชายธนพัต ปรางค์สุข      
30 บ้านหาด(อสพป.๑๓) ศก.๒ เด็กชายธนาธรณ์ พงษ์ทอง      
      เด็กชายรฐนนท์ บุญปัญญา      
31 จินดาวิทยาคาร ๒ (หนองศาลา) ศก.๒      
           
32 อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กหญิงกัลย์สุดา ระงับภัย      
      เด็กหญิงศุภนุช ชวดพงษ์      
33 IEP อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กชายอภิรักษ์ สาระชาติ      
      เด็กหญิงบัณฑิตา โคตรดี      
34 อนุบาลปรางค์กู่ ศก.๓ เด็กชายปรีชัยวัฒน์ สอนพูด      
      เด็กหญิงกชกร แหวนวงษ์      
 
 
กิจกรรม กิจกรรมปั้นดินน้ำมัน (อ1-2) กลุ่มสาระ ปฐมวัย
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
35 อนุบาลภูสิงห์ ศก.๓ เด็กชายจิรโชติ เทาศิริ      
      เด็กหญิงกัลรญา ผุยอุทา      
36 อนุบาลไพรบึง ศก.๓ เด็กหญิงสุวิภา ธรรมสา      
      เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญร่วม      
37 บ้านละลม ศก.๓ เด็กชายธีระศักดิ์ คำขาว      
      เด็กหญิงฐิติชญา แสงโคตร      
38 บ้านหนองเชียงทูน ศก.๓ เด็กหญิงน้ำฝน ไชยวัน      
      เด็กชายรพีภัทร ยารัตแสง      
39 วัดเขียน ศก.๓ เด็กหญิงณัชสิปางค์ เจริญ      
      เด็กหญิงพิมพ์ธิดา จังอินทร์      
40 บ้านปราสาทเยอ ศก.๓ เด็กชายปฏิพล อินทร์เพ็ง      
      เด็กชายสรวิชญ์ โยธี      
41 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศก.๔ เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ คมไสย์      
      เด็กหญิงกัลชลิกา เหลาสิงห์      
42 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ (MSEP) ศก.๔ เด็กชายพรพิพัฒน์ ทำทวี      
      เด็กชายปณวรรธ ไชยโคตร      
43 อนุบาลขุนหาญ(สิ) ศก.๔ เด็กชายนิธิดล ศรีมงคล      
      เด็กหญิงศุอนงค์ รากวงศ์      
44 อนุบาลศรีรัตนะ ศก.๔ เด็กหญิงสุธินันท์ ลือชา      
      เด็กหญิงพัชจิรา การกระสัง      
45 อนุบาลเบญจลักษ์ ศก.๔ เด็กหญิงภัทราวดี จุลแดง      
      เด็กหญิงปาริฉัตร สิงห์ทอง      
46 บ้านกระแชงใหญ่ ศก.๔ เด็กหญิงณัฐณิชา จามะรีย์      
      เด็กหญิงอภิญญา ทองคำ      
47 บ้านศรีแก้ว ศก.๔      
           
48 บ้านสำโรงเกียรติ ศก.๔ เด็กชายณรัฐกรณ์ แสงมงกฎ      
      เด็กหญิงจุฑามาศ บุญสุวรรณ      
49 บ้านคำสะอาด ศก.๔ เด็กหญิงเบญญาพร พวงจำปา      
      เด็กหญิงอิมทิรา จันทร      
50 บ้านโพธิ์กระสังข์ ศก.๔ เด็กชายกิตติศักดิ์ จอมหงษ์      
      เด็กหญิงรินรดา งอนสวรรค์