ใบรายงานตัว สหวิทยาเขตโรงเรียนอนุบาล จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (แข่งวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62)
กิจกรรม การเล่านิทานประกอบท่าทาง (อ1-2) กลุ่มสาระ ปฐมวัย ห้องสอบที่ 1
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
1 อนุบาลศรีสะเกษ ศก.๑ เด็กหญิงนัทธ์หทัย ผิวดี      
           
2 อนุบาลศรีสะเกษ(EP) ศก.๑ เด็กหญิงพชิรา ถาวรยุติการต์      
           
3 อนุบาลวัดพระโต ศก.๑ เด็กชายทศพล ศรีไชย      
           
4 อนุบาลกันทรารมย์ ศก.๑ เด็กหญิงพรรษกร ไชยดรุณ      
           
5 อนุบาลพยุห์ ศก.๑ เด็กหญิงกัลยากรณ์ พุ่มไม้      
           
6 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ศก.๑ เด็กหญิงศรุดา นามวงศ์      
           
7 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) ศก.๑ เด็กหญิงณัฐวรา พงษ์สุระ      
           
8 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ศก.๑ เด็กหญิงวิมลศิริ อุ่นเรือน      
           
9 อนุบาลวังหิน ศก.๑ เด็กหญิงเบญจพร เรืองสมานวงศ์      
           
10 ตะดอบวิทยา ศก.๑ เด็กหญิงนิรุชา เพชรตะกั่ว      
           
11 บ้านหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กหญิงพิชญา เพ็งรุ่ง      
           
12 บ้านหนองหญ้าปล้อง ศก.๑      
           
13 บ้านร่องสะอาด ศก.๑ เด็กหญิงกุลณดา คำศรี      
           
14 บ้านโนนคูณ ศก.๑ เด็กหญิงณิชาภา บุญคาร      
           
15 บ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ ศก.๑ เด็กหญิงรัชยา สารภาพ      
           
16 บ้านคูบ ศก.๑ เด็กหญิงณัฐนรี ไชยรัตน์      
           
17 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ศก.๑ เด็กหญิงสกุลตลา กิ่งสกุล      
           
 
กิจกรรม การเล่านิทานประกอบท่าทาง (อ1-2) กลุ่มสาระ ปฐมวัย
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
18 อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศก.๒ เด็กหญิงกมลภรณ์ สุขอ้วน      
           
19 อนุบาลราษีไศล ศก.๒ เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์ ยุวจิตรากุล      
           
20 อนุบาลห้วยทับทัน ศก.๒ เด็กหญิงปรียวิชญา สง่างาม      
           
21 อนุบาลบึงบูรพ์(เปาะมิตรภาพที่ ๒๐๓) ศก.๒ เด็กชายธนธรณ์ วงศ์จอม      
           
22 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ศก.๒ เด็กหญิงณิชนันท์ ประจักษ์จิต      
           
23 อนุบาลศิลาลาด ศก.๒ เด็กหญิงณัฐลักษณ์ นาห่อม      
           
24 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) ศก.๒ เด็กหญิงวรัญญา วดีศิริศักดิ์      
           
25 บ้านหนองสะมอน ศก.๒ เด็กหญิงยลธิดา แลเพลิน      
           
26 บ้านหนองแปน ศก.๒ เด็กหญิงจิรัญชา สุทนต์      
           
27 บ้านตาโกน ศก.๒ เด็กหญิงณัฐธิกานต์ ภักดีกำจร      
           
28 บ้านแต้มะหลี่ ศก.๒ เด็กหญิงวิมลสิริ วิรุณพันธ์      
           
29 บ้านค้อกำแพง ศก.๒ เด็กหญิงธิดาพร วรครุธ      
           
30 บ้านหาด(อสพป.๑๓) ศก.๒ เด็กหญิงศุภาพร ถูกพันธ์      
           
31 จินดาวิทยาคาร ๒ (หนองศาลา) ศก.๒      
           
32 อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กหญิงกฤติญาภรณ์ ศรีโมรา      
           
33 IEP อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กหญิงปนัสยา อุ่มคำ      
           
34 อนุบาลปรางค์กู่ ศก.๓ เด็กหญิงณัชชนม์ จันทรชิต      
           
 
 
กิจกรรม การเล่านิทานประกอบท่าทาง (อ1-2) กลุ่มสาระ ปฐมวัย
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
35 อนุบาลภูสิงห์ ศก.๓ เด็กหญิงวราภรณ์ ทองจันทร์      
           
36 อนุบาลไพรบึง ศก.๓ เด็กชายบุญฤทธิ์ เวทนาม      
           
37 บ้านละลม ศก.๓ เด็กชายเปรมศักดิ์ ลำดับ      
           
38 บ้านหนองเชียงทูน ศก.๓ เด็กหญิงญาณิดา ทองแสน      
           
39 วัดเขียน ศก.๓ เด็กหญิงธัญญกรณ์ วิเศษนคร      
           
40 บ้านปราสาทเยอ ศก.๓      
           
41 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศก.๔ เด็กหญิงณิชนันท์ พลงาม      
           
42 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ (MSEP) ศก.๔ เด็กหญิงภัทรินทร์ ปะโสติยัง      
           
43 อนุบาลขุนหาญ(สิ) ศก.๔ เด็กหญิงธนัชชา สายทอง      
           
44 อนุบาลศรีรัตนะ ศก.๔ เด็กหญิงใบบุญ อาจหาญ      
           
45 อนุบาลเบญจลักษ์ ศก.๔ เด็กหญิงธัญณัฐ ทองหล่อ      
           
46 บ้านกระแชงใหญ่ ศก.๔ เด็กหญิงปุณยนุช จามะรีย์      
           
47 บ้านศรีแก้ว ศก.๔      
           
48 บ้านสำโรงเกียรติ ศก.๔ เด็กหญิงพิชญาภา โชคนัติ      
           
49 บ้านคำสะอาด ศก.๔ เด็กหญิงณัฐชานันท์ บุญเกลี้ยง      
           
50 บ้านโพธิ์กระสังข์ ศก.๔ เด็กชายวีรภัทร์ พานจันทร์