ใบรายงานตัว สหวิทยาเขตโรงเรียนอนุบาล จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (แข่งวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62)
กิจกรรม การโยนรับบอล (อ1-2) กลุ่มสาระ ปฐมวัย ห้องสอบที่ 1
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
1 อนุบาลศรีสะเกษ ศก.๑ เด็กชายฐาปนพงษ์ เสนสม      
      เด็กชายชนาเมธ ถึงดี      
2 อนุบาลศรีสะเกษ(EP) ศก.๑ เด็กชายกีรติกร สิงห์ภักดี      
      เด็กชายชวาลภพ โนนน้อย      
3 อนุบาลวัดพระโต ศก.๑ เด็กชายธนุศักดิ์ โลนุช      
      เด็กชายณัฐนนท์ ไชยบรรณ์      
4 อนุบาลกันทรารมย์ ศก.๑ เด็กชายกิตติศักดิ์ อัมภรัตน์      
      เด็กชายปฏิพัทธ์ บุญศักดิ์      
5 อนุบาลพยุห์ ศก.๑ เด็กชายชนาสิน เวียงจันทร์      
      เด็กชายคาวี วรเวก      
6 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ศก.๑ เด็กชายณัชคุณ ผาสุจิตร์      
      เด็กชายสรวิชญ์ สารรักษ์      
7 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) ศก.๑ เด็กชายภูรินทร์ สีแก้ว      
      เด็กชายอนาวิน ไวยวรรณ์      
8 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ศก.๑ เด็กชายสิรกร วงค์แสง      
      เด็กชายภานุวัฒน์ ทิพย์รักษา      
9 อนุบาลวังหิน ศก.๑ เด็กชายรัชชานนท์ สุวรรณหาร      
      เด็กหญิงสุภาพร ดวนใหญ่      
10 ตะดอบวิทยา ศก.๑ เด็กชายดนัยวัฒน์ พรมศรี      
      เด็กชายธรรมรัตน์ สุขส่ง      
11 บ้านหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กชายสกรินทร์ คุณวิเศษ      
      เด็กชายพชรกฤต สืบวงค์      
12 บ้านหนองหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กชายธนดล ศิริเนตร      
      เด็กชายณัฐภพ จันทร์ถา      
13 บ้านร่องสะอาด ศก.๑ เด็กชายภาณุพงศ์ สุภาพสุนทร      
      เด็กชายชนะชัย โสดามุข      
14 บ้านโนนคูณ ศก.๑ เด็กชายบุญรอด สมนึก      
      เด็กหญิงปรารถนา โลนุชิต      
15 บ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ ศก.๑ เด็กชายธีรภัทร นารี      
      เด็กชายศาสตราวุท พัฒนชิต      
16 บ้านคูบ ศก.๑ เด็กชายภัทรชัย อำทะวงษ์      
      เด็กชายธีรวัฒน์ ทองดี      
17 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ศก.๑ เด็กชายอนุวัฒน์ สมหมาย      
      เด็กชายการัญญภาส กำหลง      
 
กิจกรรม การโยนรับบอล (อ1-2) กลุ่มสาระ ปฐมวัย
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
18 อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศก.๒ เด็กชายศักรินทร์ จุไล่      
      เด็กชายอรรถพล อินทะยาตร์      
19 อนุบาลราษีไศล ศก.๒ เด็กชายจิรทีปต์ ลาน้ำคำ      
      เด็กชายภาณุวิชญ์ หฤทัยถาวร      
20 อนุบาลห้วยทับทัน ศก.๒ เด็กชายสิทธิกร วันดี      
      เด็กชายอภิวิชญ์ แหวนเงิน      
21 อนุบาลบึงบูรพ์(เปาะมิตรภาพที่ ๒๐๓) ศก.๒ เด็กชายธีรเทพ พรหมคุณ      
      เด็กชายณัฐวุฒิ พรหมทา      
22 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ศก.๒ เด็กหญิงพอเพียง แสนทวีสุข      
      เด็กหญิงกมลทิพย์ กาลจักร์      
23 อนุบาลศิลาลาด ศก.๒ เด็กชายทินพัฒน์ แสงบุรมย์      
      เด็กชายกฤติพงศ์ บุญตะนัย      
24 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) ศก.๒ เด็กชายณรงค์ชัย อุ่นเวียง      
      เด็กชายทศวรรษ โพธิ์ขาว      
25 บ้านหนองสะมอน ศก.๒ เด็กชายสุชาติ สุขสวัสดิ์      
      เด็กชายนันทพบ หาผล      
26 บ้านหนองแปน ศก.๒ เด็กชายศุภวิทญ์ พานิช      
      เด็กชายนภวัตร เจริญสมพร      
27 บ้านตาโกน ศก.๒ เด็กชายกฤษฎา พินิจสอน      
      เด็กชายศิริพจน์ นนธิจันทร์      
28 บ้านแต้มะหลี่ ศก.๒ เด็กชายจักรภัทร ขันกสิกรรม      
      เด็กชายคุณากร กมล      
29 บ้านค้อกำแพง ศก.๒ เด็กชายปัณณธร ดวงมณี      
      เด็กหญิงเพ็ญพิชา บุตรราช      
30 บ้านหาด(อสพป.๑๓) ศก.๒ เด็กหญิงสศิริยา คงแรง      
      เด็กชายคุณานนท์ พรหมทา      
31 จินดาวิทยาคาร ๒ (หนองศาลา) ศก.๒ เด็กชายชิษณุพงศ์ ทาราบุตร      
      เด็กชายอัศวิน คำเมือง      
32 อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กชายสรวัฒน์ เสดา      
      เด็กชายภูริภัทร กำเนิดกาลืม      
33 IEP อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กหญิงญาณิศา ทานะเวช      
      เด็กชายพรเทพ จิริรัมย์      
34 อนุบาลปรางค์กู่ ศก.๓ เด็กหญิงณัฏฐวดี เตชะ      
      เด็กชายอัครพล พองยอด      
 
 
กิจกรรม การโยนรับบอล (อ1-2) กลุ่มสาระ ปฐมวัย
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
35 อนุบาลภูสิงห์ ศก.๓ เด็กชายศุภกฤษฎิ์ นันทะบุตร      
      เด็กชายปิยะ. สำโรงแสง      
36 อนุบาลไพรบึง ศก.๓ เด็กชายศิรวิชญ์ ดวงเขียว      
      เด็กชายสุโรจน์ ทะวี      
37 บ้านละลม ศก.๓ เด็กชายชยพล ธรรมกิจ      
      เด็กชายเกษมสันต์ กำเนิด      
38 บ้านหนองเชียงทูน ศก.๓      
           
39 วัดเขียน ศก.๓ เด็กชายธีรนันท์ เวียงดินดำ      
      เด็กชายอามีน โสตศิริ      
40 บ้านปราสาทเยอ ศก.๓ เด็กชายชาญชัย ต้นเกตู      
      เด็กหญิงประภาพร โยธี      
41 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศก.๔ เด็กชายอิสสริยะ แท่นศิลา      
      เด็กชายชยพล ชิดดี      
42 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ (MSEP) ศก.๔ เด็กหญิงฉันทนิษฐ์ พันธ์ยงค์      
      เด็กหญิงกัญญานัฐ กุนรา      
43 อนุบาลขุนหาญ(สิ) ศก.๔ เด็กชายวรวิทย์ โพธิสาร      
      เด็กชายจิรพัชร กาฬเนตร      
44 อนุบาลศรีรัตนะ ศก.๔ เด็กชายภูมิภัทร ห่อทรัพย์      
      เด็กชายจิรภัทร ห่อทรัพย์      
45 อนุบาลเบญจลักษ์ ศก.๔ เด็กหญิงพิชชานันท์ ไชยขันตรี      
      เด็กชายธนโชติ กล้าหาญ      
46 บ้านกระแชงใหญ่ ศก.๔ เด็กชายอัครพล ศิริชนะ      
      เด็กหญิงเมธาวี จันทร์ประทัด      
47 บ้านศรีแก้ว ศก.๔ เด็กชายจีรศักดิ์ ขันแก้ว      
      เด็กชายภูริษ วะภา      
48 บ้านสำโรงเกียรติ ศก.๔ เด็กชายวทัญญู พานจันทร์      
      เด็กหญิงศุภจิรา กิจอัครบวร      
49 บ้านคำสะอาด ศก.๔ เด็กชายนภัสกร บุญล้น      
      เด็กชายนันทวัฒน์ สายคำ      
50 บ้านโพธิ์กระสังข์ ศก.๔ เด็กชายสุทธิพงศ์ จิตรโสม      
      เด็กชายพัชรพล ญาณศิริ