ใบรายงานตัว สหวิทยาเขตโรงเรียนอนุบาล จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (แข่งวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62)
กิจกรรม กิจกรรมเกมการศึกษา (อ1-2) กลุ่มสาระ ปฐมวัย ห้องสอบที่ 1
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
1 อนุบาลศรีสะเกษ ศก.๑ เด็กหญิงสิริอาภา วงค์ละคร      
      เด็กหญิงปุณฎา เมืองไทย      
2 อนุบาลศรีสะเกษ(EP) ศก.๑ เด็กชายปัณณฑัต ศัพทานนท์      
      เด็กหญิงณิชกานต์ จิริวิภากร      
3 อนุบาลวัดพระโต ศก.๑ เด็กหญิงภัทรภร สมมุติ      
      เด็กหญิงศศิพิมล แสงมาศ      
4 อนุบาลกันทรารมย์ ศก.๑ เด็กชายสถิตคุณ อักษร      
      เด็กหญิงณัฏฐณิชา ทองอ่อน      
5 อนุบาลพยุห์ ศก.๑ เด็กชายปัญญากร บุญรักษา      
      เด็กหญิงปิยกันยา จิรังดา      
6 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ศก.๑ เด็กชายธนากร เกษแก้ว      
      เด็กชายกิตติคุณ เงาปัดชา      
7 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) ศก.๑ เด็กชายไชยอนันต์ ยงเยื้องพันธ์      
      เด็กชายสรวิศ เพชราเวช      
8 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ศก.๑ เด็กชายชลภัทร วงค์แสง      
      เด็กชายอธินันต์ วงค์แสง      
9 อนุบาลวังหิน ศก.๑      
           
10 ตะดอบวิทยา ศก.๑ เด็กชายอาทิวราห์ แสงจันทร์      
      เด็กชายโชติวัฒน์ ทองเสงี่ยม      
11 บ้านหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กชายสกุลวัฒน์ วังคะวิง      
      เด็กหญิงจารีรัตน์ กลิ่นอุบล      
12 บ้านหนองหญ้าปล้อง ศก.๑      
           
13 บ้านร่องสะอาด ศก.๑ เด็กชายศิวกรณ์ เหล่าแค      
      เด็กหญิงจุติณัฎฐ์ ณรงค์ศักดิ์      
14 บ้านโนนคูณ ศก.๑ เด็กหญิงรุ่งทิพย์ คำแก้ว      
      เด็กหญิงชลิตา พุ่มเป็ง      
15 บ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ ศก.๑ เด็กชายวชิรธร คำศร      
      เด็กหญิงไอยวริญท์ ไพเราะ      
16 บ้านคูบ ศก.๑ เด็กหญิงสุภิญญา บุญรัตน์      
      เด็กหญิงพุทธิชา สิงห์ซอม      
17 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ศก.๑ เด็กชายอนันตกร บุญปลูก      
      เด็กหญิงฟาริดา ใสกระจ่าง      
 
กิจกรรม กิจกรรมเกมการศึกษา (อ1-2) กลุ่มสาระ ปฐมวัย
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
18 อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศก.๒ เด็กหญิงณฐมนกาญจน์ วันดี      
      เด็กหญิงวลีญา เพชรนิล      
19 อนุบาลราษีไศล ศก.๒ เด็กชายธารากร ตรองจิตต์      
      เด็กหญิงเนติมา บุดดี      
20 อนุบาลห้วยทับทัน ศก.๒ เด็กชายเกียรติพงศ์ พวงยอด      
      เด็กหญิงกานต์พิชชา ใสยเวช      
21 อนุบาลบึงบูรพ์(เปาะมิตรภาพที่ ๒๐๓) ศก.๒ เด็กหญิงฐิตาภา พลชุมแสง      
      เด็กชายภาณุวิชญ์ งามจิตต์      
22 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ศก.๒ เด็กชายวงศ์สกุล ชมภูเทพ      
      เด็กหญิงปอปราณฉัตร วงศ์วรรณา      
23 อนุบาลศิลาลาด ศก.๒ เด็กชายพิชชากร สมพร      
      เด็กชายธีรโชติ ชมสมบัติ      
24 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) ศก.๒ เด็กชายวรากร โสจันทร์      
      เด็กชายธนชล หินสูงเนิน      
25 บ้านหนองสะมอน ศก.๒ เด็กชายชาติชาย เจริญศิลป์      
      เด็กหญิงวารุณี ไชยบำรุง      
26 บ้านหนองแปน ศก.๒ เด็กชายศุภวิทญ์ พานิช      
      เด็กชายนภวัตร เจริญสมพร      
27 บ้านตาโกน ศก.๒ เด็กชายธัชชัย เหล่าแค      
      เด็กหญิงณัฐธิดา ชูรัตน์      
28 บ้านแต้มะหลี่ ศก.๒ เด็กชายูภูสิทธิ์ สมสุข      
      เด็กชายทินกร ลือชัย      
29 บ้านค้อกำแพง ศก.๒ เด็กหญิงจุฑามาส สีหวาด      
      เด็กหญิงชฎาพร ทดกลาง      
30 บ้านหาด(อสพป.๑๓) ศก.๒ เด็กหญิงมีคณา รักธง      
      เด็กหญิงชวิศา ราษี      
31 จินดาวิทยาคาร ๒ (หนองศาลา) ศก.๒ เด็กหญิงธนภรธ์ รัตนะวัน      
      เด็กชายสิรวิชญ์ รัตนะวัน      
32 อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กหญิงพิชญธิดา งามแสง      
      เด็กหญิงวนิษฐา สมบัติกำไร      
33 IEP อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กหญิงรมิตา ศศิพนมทอง      
      เด็กหญิงพิมพ์ชนก แก้วปัดชา      
34 อนุบาลปรางค์กู่ ศก.๓ เด็กหญิงยิ่งลักษณ์ พรหมลิ      
      เด็กหญิงมุนินทร์ สมพร      
 
 
กิจกรรม กิจกรรมเกมการศึกษา (อ1-2) กลุ่มสาระ ปฐมวัย
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
35 อนุบาลภูสิงห์ ศก.๓ เด็กชายธวัชชัย ชาญศิริ      
      เด็กชายกันตพัฒน์ เรืองภาสกร      
36 อนุบาลไพรบึง ศก.๓ เด็กชายกิตติกร สาระวัลย์      
      เด็กหญิงพิชญาภา บ่อแก้ว      
37 บ้านละลม ศก.๓ เด็กหญิงทิชา ชูเชื้อ      
      เด็กหญิงนานุชตาร์ การรักษา      
38 บ้านหนองเชียงทูน ศก.๓      
           
39 วัดเขียน ศก.๓ เด็กหญิงปุณณพิชชา จันทรชิต      
      เด็กชายธาวิน พงษ์ธนู      
40 บ้านปราสาทเยอ ศก.๓ เด็กหญิงศรัณรัชต์ สุภาพ      
      เด็กชายธันยวิชญ์ โยธี      
41 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศก.๔ เด็กหญิงกวินธิดา พร้อมพรม      
      เด็กหญิงภัทราวดี ธรรมสะละ      
42 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ (MSEP) ศก.๔ เด็กชายธฤษณุ หินเงิน      
      เด็กชายวชิรวิทย์ วิทยา      
43 อนุบาลขุนหาญ(สิ) ศก.๔ เด็กชายภทรชนก ทองมนต์      
      เด็กหญิงปาลิน ซื่อสัตย์      
44 อนุบาลศรีรัตนะ ศก.๔ เด็กชายภาสกร ยอยอด      
      เด็กชายพนม เผือกผ่อง      
45 อนุบาลเบญจลักษ์ ศก.๔ เด็กหญิงวิรตี สายพิน      
      เด็กหญิงกัลยากร ไชยนา      
46 บ้านกระแชงใหญ่ ศก.๔ เด็กหญิงวรัญญา คืนผล      
      เด็กชายกิตติดนัย จันทร์พรหม      
47 บ้านศรีแก้ว ศก.๔ เด็กหญิงชัญญานุช พาลี      
      เด็กหญิงปพิชญา วรจักร์      
48 บ้านสำโรงเกียรติ ศก.๔ เด็กหญิงนฤภรณ์ พืชสี      
      เด็กหญิงพิชชาพร คอระอุด      
49 บ้านคำสะอาด ศก.๔ เด็กหญิงปาริฉัตร วิมาลย์      
      เด็กชายนภัสสกร บุญล้น      
50 บ้านโพธิ์กระสังข์ ศก.๔ เด็กชายไกรวิชญ์ อภัยศิลา      
      เด็กชายพิทักษ์พงษ์ ทองแสง