ใบรายงานตัว สหวิทยาเขตโรงเรียนอนุบาล จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (แข่งวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62)
กิจกรรม การวาดภาพด้วยสีเทียน (อ1-2) กลุ่มสาระ ปฐมวัย ห้องสอบที่ 1
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
1 อนุบาลศรีสะเกษ ศก.๑ เด็กหญิงจิตตาภา ทองกลม      
      เด็กชายทินภัทร คำโสภา      
2 อนุบาลศรีสะเกษ(EP) ศก.๑ เด็กชายเดชภูมิ กุศลเพิ่มสุข      
      เด็กหญิงปิยะดา ป้องกัน      
3 อนุบาลวัดพระโต ศก.๑ เด็กหญิงรสา บุญประสม      
      เด็กหญิงสุพิชชา ปราณีตพลกรัง      
4 อนุบาลกันทรารมย์ ศก.๑ เด็กหญิงนิภารัตน์ โสลุน      
      เด็กหญิงกนกอร ศรเพชร      
5 อนุบาลพยุห์ ศก.๑ เด็กหญิงปรีชญา คำสี      
      เด็กหญิงเปี่ยมรัก ยิ่งยงชัย      
6 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ศก.๑ เด็กหญิงปัณฑิตา พานิถม      
      เด็กชายธนพล ทองอินทร์      
7 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) ศก.๑ เด็กชายธนากร จันดี      
      เด็กชายจิรายุ สารภาพ      
8 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ศก.๑ เด็กหญิงพิมพิกา บุตรศรี      
      เด็กหญิงวรรนิสา เลื่อมล้ำ      
9 อนุบาลวังหิน ศก.๑ เด็กชายภูริช สุภาพ      
      เด็กหญิงศกลรัตน์ ถ้ำทอง      
10 ตะดอบวิทยา ศก.๑ เด็กหญิงกุณธิดา ขันทิพย์      
      เด็กหญิงชนิดาภา ขันทิพย์      
11 บ้านหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กชายสายชล เอกศิริ      
      เด็กชายกัณตินันท์ คำแก้ว      
12 บ้านหนองหญ้าปล้อง ศก.๑      
           
13 บ้านร่องสะอาด ศก.๑ เด็กชายชิษณุพงศ์ คำผง      
      เด็กชายพิชิตชัย เวียงจันทร์      
14 บ้านโนนคูณ ศก.๑ เด็กชายอภิวัฒน์ สายจันทร์      
      เด็กหญิงธัญญาภรณ์ แจ่มใสย      
15 บ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ ศก.๑ เด็กหญิงสุพัตรา ชัยชนะ      
      เด็กชายอภิวัฒ สิงซอม      
16 บ้านคูบ ศก.๑ เด็กหญิงณิรนุช เหลียวสูง      
      เด็กหญิงภัทรวดี สิงห์ซอม      
17 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ศก.๑ เด็กชายรัชพล ยวนชื่น      
      เด็กหญิงฐิติมา บัวตา      
 
กิจกรรม การวาดภาพด้วยสีเทียน (อ1-2) กลุ่มสาระ ปฐมวัย
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
18 อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศก.๒ เด็กหญิงศรัณญา แถมโนนสูง      
      เด็กหญิงรัชณีภรณ์ วงษ์ษา      
19 อนุบาลราษีไศล ศก.๒ เด็กหญิงสุธิดา งามศิริ      
      เด็กหญิงกวินธิดา พันธุชาติ      
20 อนุบาลห้วยทับทัน ศก.๒ เด็กชายธรรมนูญ ผลาอุบัติ      
      เด็กหญิงกัญญานัฐ จันทร์หอม      
21 อนุบาลบึงบูรพ์(เปาะมิตรภาพที่ ๒๐๓) ศก.๒ เด็กหญิงปรรณภัส มีบุญ      
      เด็กหญิงปิยศิริ พรหมคุณ      
22 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ศก.๒ เด็กหญิงณญาดา ประสมทอง      
      เด็กหญิงมินธิตา พันธ์แก่น      
23 อนุบาลศิลาลาด ศก.๒ เด็กหญิงณัฐนิชา คำแสง      
      เด็กหญิงสุมิตรา วิรุณพันธ์      
24 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) ศก.๒ เด็กหญิงพิมพ์นิภา บัวพันธ์      
      เด็กหญิงศรีวรรณ สัมโย      
25 บ้านหนองสะมอน ศก.๒ เด็กหญิงหงษ์ฟ้า แสนสุด      
      เด็กชายชนะชัย มลศิลป์      
26 บ้านหนองแปน ศก.๒ เด็กชายอดิศร แขมคำ      
      เด็กชายโชคอนันต์ จันดำ      
27 บ้านตาโกน ศก.๒ เด็กหญิงศรุดา ทองมี      
      เด็กชายพรพิพัฒน์ ศีลธรรม      
28 บ้านแต้มะหลี่ ศก.๒ เด็กชายปกรณ์ โสภนา      
      เด็กหญิงเอมมิกา กมล      
29 บ้านค้อกำแพง ศก.๒ เด็กหญิงเครือวัลย์ สุนทรวงษ์      
      เด็กหญิงเพ็ญนภา ไกรยา      
30 บ้านหาด(อสพป.๑๓) ศก.๒ เด็กชายธนากรณ์ ศรีนนท์      
      เด็กหญิงพิชญธิดา เบญจมาศ      
31 จินดาวิทยาคาร ๒ (หนองศาลา) ศก.๒ เด็กชายบูรพา จิบทอง      
      เด็กหญิงธนัญญา สำเนียงนวล      
32 อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กหญิงชญาดา จินดาวงศ์      
      เด็กหญิงพิณทิพย์ ศิริวงศ์      
33 IEP อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กหญิงคุณัญญา บุตรวงษ์      
      เด็กหญิงบุญญธิดา สุทธิพันธ์      
34 อนุบาลปรางค์กู่ ศก.๓ เด็กชายอชิระ ดวงลี      
      เด็กหญิงฐานพัฒน์ พานิช      
 
 
กิจกรรม การวาดภาพด้วยสีเทียน (อ1-2) กลุ่มสาระ ปฐมวัย
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
35 อนุบาลภูสิงห์ ศก.๓ เด็กชายศิวานนท์ จันทร์เขียว      
      เด็กหญิงพลอยนภัส ธิตะโพธิ์      
36 อนุบาลไพรบึง ศก.๓ เด็กชายชนาภัทร ไพรบึง      
      เด็กชายสถาพร แหวนเพชร      
37 บ้านละลม ศก.๓ เด็กชายอติเทพ บานชื่น      
      เด็กหญิงชนิภา คงเงิน      
38 บ้านหนองเชียงทูน ศก.๓ เด็กหญิงสิริกาญจน์ บุญประสพ      
      เด็กหญิงพิชญธิดา ทองแดง      
39 วัดเขียน ศก.๓ เด็กหญิงชญานุตม์ คนหลัก      
      เด็กชายภูมินทร์ ภูกระโทก      
40 บ้านปราสาทเยอ ศก.๓ เด็กหญิงสุวิชาดา มาพร      
      เด็กหญิงเบณจภัทร โยธี      
41 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศก.๔ เด็กหญิงอุไรพร สีสาย      
      เด็กหญิงชนิสรา แซมสีม่วง      
42 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ (MSEP) ศก.๔ เด็กหญิงสิริกร พัฒนะผล      
      เด็กชายธนโชติ พิมอักษร      
43 อนุบาลขุนหาญ(สิ) ศก.๔ เด็กหญิงรัญสญา สุทธิบากสกุล      
      เด็กหญิงพิชญาภัค ผิวอ่อน      
44 อนุบาลศรีรัตนะ ศก.๔ เด็กชายภูมินทร์ หอมทรง      
      เด็กหญิงอรทัย ไปยะโพธิศรี      
45 อนุบาลเบญจลักษ์ ศก.๔ เด็กหญิงศศิพัชร์ คำโสภา      
      เด็กหญิงโศธิดา คณานิตย์      
46 บ้านกระแชงใหญ่ ศก.๔ เด็กชายพรณภัส ครองชัย      
      เด็กหญิงเกศกัญญา นามมงคลชัย      
47 บ้านศรีแก้ว ศก.๔ เด็กชายปรีชา สมฤทธิ์      
      เด็กชายชลธาร พะนะสุข      
48 บ้านสำโรงเกียรติ ศก.๔ เด็กชายชาญชัย ลีลัน      
      เด็กหญิงมนัสวี เทพนอก      
49 บ้านคำสะอาด ศก.๔ เด็กหญิงชัญญานุช วงค์ศรี      
      เด็กหญิงณัฐชา วันสุทะ      
50 บ้านโพธิ์กระสังข์ ศก.๔ เด็กชายนันทนัช โพธิสาร      
      เด็กชายจิรายุวัฒน์ เรืองคำ