ใบรายงานตัว สหวิทยาเขตโรงเรียนอนุบาล จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (แข่งวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62)
กิจกรรม กิจกรรมบล็อกสร้างสรรค์ (อ1-2) กลุ่มสาระ ปฐมวัย ห้องสอบที่ 1
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
1 อนุบาลศรีสะเกษ ศก.๑ เด็กหญิงปมณฑ์ภัสส์ เสนาง      
      เด็กหญิงพิชญาภา จันล่องคำ      
2 อนุบาลศรีสะเกษ(EP) ศก.๑ เด็กชายนันทวัฒน์ ภูดีปิยสวัสดิ์      
      เด็กชายวรมัณธร์ พร้อมพันธุ์      
3 อนุบาลวัดพระโต ศก.๑ เด็กชายกิตติภูมิ แก้วแสน      
      เด็กหญิงนงนภัส สังขาว      
4 อนุบาลกันทรารมย์ ศก.๑ เด็กหญิงปิ่นสุดา รอดทอง      
      เด็กหญิงสุธิดา ภูมลี      
5 อนุบาลพยุห์ ศก.๑ เด็กชายทตพงศ์ จันมนตรี      
      เด็กชายวรินธร นมัสการ      
6 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ศก.๑ เด็กชายพิชุญตน์ มณู      
      เด็กหญิงพิมพ์สิริ จันเทศ      
7 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) ศก.๑ เด็กชายภาณุวิชญ์ สายสิงห์      
      เด็กหญิงกวินทิพย์ สิงห์ใจมา      
8 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ศก.๑ เด็กชายชัยกูล อยู่เล็ก      
      เด็กหญิงสุกัลญา มนตรี      
9 อนุบาลวังหิน ศก.๑ เด็กหญิงกัญญาวีร์ บัวเกตุ      
      เด็กหญิงกิตติกา จันทะเสน      
10 ตะดอบวิทยา ศก.๑ เด็กชายนิธิพล ขันตี      
      เด็กชายณัชฤทธิ์ เพียวิเศษ      
11 บ้านหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กหญิงสลินทิพย์ ศีรษะ      
      เด็กหญิงปริตรา ศรีโนนม่วง      
12 บ้านหนองหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กชายอิทธิพัทธ์ เบ็ญจะ      
      เด็กหญิงกัญญาพัชร รัตน์ประกรณ์      
13 บ้านร่องสะอาด ศก.๑ เด็กชายกษิดิศ พิมพัก      
      เด็กชายณัฐพล สีกะชา      
14 บ้านโนนคูณ ศก.๑ เด็กชายณัฐนันท์ ไชยรัตน์      
      เด็กชายกฤษดา ศิริมาลา      
15 บ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ ศก.๑ เด็กชายชินวัตร ทองศรี      
      เด็กชายอภิชาติ ศรีรัตน์      
16 บ้านคูบ ศก.๑ เด็กชายเทวฤทธิ์ กิ่งสุข      
      เด็กชายศุภกฤต กอยฟอง      
17 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ศก.๑ เด็กชายปริญญา ศิริมานพ      
      เด็กหญิงสุพิชชา บุญหล้า      
 
กิจกรรม กิจกรรมบล็อกสร้างสรรค์ (อ1-2) กลุ่มสาระ ปฐมวัย
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
18 อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศก.๒ เด็กหญิงกมลพรรณ สุขอ้วน      
      เด็กหญิงนิชาภัทร คำภักดี      
19 อนุบาลราษีไศล ศก.๒ เด็กชายนเรนฤทธิ์ จำปาพันธ์      
      เด็กหญิงภัควลัญชญ์ บูรณประภาพันธ์      
20 อนุบาลห้วยทับทัน ศก.๒ เด็กชายศุภกฤต สามไชย      
      เด็กชายธนบดี แก้วใสย์      
21 อนุบาลบึงบูรพ์(เปาะมิตรภาพที่ ๒๐๓) ศก.๒ เด็กชายไกรวิชญ์ ขาเรรัมย์      
      เด็กชายรชฏ ศรีสังข์      
22 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ศก.๒ เด็กหญิงวนิดา ศรชัย      
      เด็กหญิงวิมลเฑียร เบ้าศรี      
23 อนุบาลศิลาลาด ศก.๒ เด็กชายชาญณรงค์ พัฒจักร      
      เด็กชายณเดว์ภพ นวรัตนากร      
24 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) ศก.๒ เด็กหญิงอัจฉริยา ดวงมณี      
      เด็กหญิงกัลยากานต์ ภูทองทา      
25 บ้านหนองสะมอน ศก.๒ เด็กชายอภิรักษ์ ภูดรม่วง      
      เด็กหญิงอรชิสา รัตนะวัน      
26 บ้านหนองแปน ศก.๒ เด็กชายธวัชชัย ทองสุทธิ์      
      เด็กชายธนวัฒ ชำนิกุล      
27 บ้านตาโกน ศก.๒ เด็กชายณัฐวุฒิ เคหาไสย      
      เด็กชายกฤตลักษณ์ สิมตะมะ      
28 บ้านแต้มะหลี่ ศก.๒ เด็กชายเพ็ชรแท้ เทพธวัช      
      เด็กหญิงปัญญดา ศรีคำ      
29 บ้านค้อกำแพง ศก.๒ เด็กชายชัยภัทร อ่ำชีลอง      
      เด็กชายอภิวัชร์ ต้นทอง      
30 บ้านหาด(อสพป.๑๓) ศก.๒ เด็กชายรพีพัฒน์ ปุนตุง      
      เด็กชายวุฒิชัย พรหมทา      
31 จินดาวิทยาคาร ๒ (หนองศาลา) ศก.๒ เด็กหญิงจิรัชยา บุญอินทร์      
      เด็กหญิงกัญญารัตน์ สุทาบุญ      
32 อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กหญิงเกตสุดา จันครา      
      เด็กหญิงปุณณดา ไชยนะ      
33 IEP อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กชายพัชรพล ทองมั่น      
      เด็กชายศุภฤกษ์ มงคล      
34 อนุบาลปรางค์กู่ ศก.๓ เด็กชายฉัตรมงคล อสิพงษ์      
      เด็กชายพลพสุ ศรีบาง      
 
 
กิจกรรม กิจกรรมบล็อกสร้างสรรค์ (อ1-2) กลุ่มสาระ ปฐมวัย
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
35 อนุบาลภูสิงห์ ศก.๓ เด็กชายปรีชาพล สายแก้ว      
      เด็กชายเจตภานุ แพงมาก      
36 อนุบาลไพรบึง ศก.๓ เด็กชายมนัสกร ศิลาวรรณ      
      เด็กหญิงสิริรัตน์ บุญร่วม      
37 บ้านละลม ศก.๓ เด็กชายพิรสิทธิ์ จารึกดี      
      เด็กชายภูมิพัฒน์ อินทร์ดี      
38 บ้านหนองเชียงทูน ศก.๓ เด็กชายวรชิต สีตะวัน      
      เด็กชายภูดิส แก้วสว่าง      
39 วัดเขียน ศก.๓ เด็กชายธีรวัฒน์ วันอุบล      
      เด็กชายสิรภัทร วรรณา      
40 บ้านปราสาทเยอ ศก.๓ เด็กหญิงสุพิชญาณ์ ศรีราตรี      
      เด็กหญิงฐิติกานต์ หอมหวญ      
41 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศก.๔ เด็กชายชุติพงศ์ แดงสี      
      เด็กหญิงปรียาวดี คำศรี      
42 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ (MSEP) ศก.๔ เด็กชายณัฏฐชัย อรุณรัมย์      
      เด็กชายโชติวัต ศรีมะณี      
43 อนุบาลขุนหาญ(สิ) ศก.๔ เด็กชายกฤติภูมิ สอนคำเสน      
      เด็กชายธกร เมธเมาลี      
44 อนุบาลศรีรัตนะ ศก.๔ เด็กหญิงชนัญธิดา ทองพูล      
      เด็กหญิงปุญญิศา ละมูล      
45 อนุบาลเบญจลักษ์ ศก.๔ เด็กชายรัชชานนท์ ไชยขันตรี      
      เด็กหญิงณัฐธิดา บูรพา      
46 บ้านกระแชงใหญ่ ศก.๔ เด็กหญิงอภิญญา ปีเปสต์      
      เด็กชายอุดมทรัพย์ โพธิ์ทอง      
47 บ้านศรีแก้ว ศก.๔ เด็กหญิงวิชญาภรณ์ สีดา      
      เด็กชายปิยพัทธ์ อบอุ่น      
48 บ้านสำโรงเกียรติ ศก.๔ เด็กหญิงณิชชา เมฆลอยลม      
      เด็กชายชิษณุพงศ์ แสวง      
49 บ้านคำสะอาด ศก.๔ เด็กหญิงคนัสนันท์ สุทธาคง      
      เด็กหญิงกนกภรณ์ แสงสกุล      
50 บ้านโพธิ์กระสังข์ ศก.๔ เด็กชายวชิรวิทย์ วงพินิจ      
      เด็กชายยงชิน วรรณทอง