ใบรายงานตัว สหวิทยาเขตโรงเรียนอนุบาล จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (แข่งวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62)
กิจกรรม คณิตศาสตร์ (ป.6) กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ ห้องสอบที่ 1
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
1 อนุบาลศรีสะเกษ ศก.๑ เด็กหญิงชาคริยา วุฒิยาสาร      
      เด็กหญิงณัชชา ดาวเรือง      
2 อนุบาลศรีสะเกษ(EP) ศก.๑ เด็กชายยศวิชญ์ วัฒนกุญชร      
      เด็กหญิงญาณิศา วรกิตสิทธิสาธร      
3 อนุบาลวัดพระโต ศก.๑ เด็กชายณัฐศิษย์ นวมงคล      
      เด็กหญิงคนัสนันท์ มนัสเกียรติกุล      
4 อนุบาลกันทรารมย์ ศก.๑ เด็กชายวรรัตน์ พงษ์เกษ      
      เด็กหญิงภัทรหทัย ฉัตรวิไล      
5 อนุบาลพยุห์ ศก.๑ เด็กหญิงศิริวรรณ มิ่งขวัญ      
      เด็กชายอนุภาพ แสงแดง      
6 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ศก.๑ เด็กชายปภาวิน โกการัตน์      
      เด็กหญิงพุทธรักษา บุญโสดากร      
7 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) ศก.๑ เด็กชายธนากร เสาร์เวียง      
      เด็กชายวัชระ เหลืองทอง      
8 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ศก.๑ เด็กหญิงศิริประภา มหาวัน      
      เด็กหญิงยุพารัตน์ วงค์แสง      
9 อนุบาลวังหิน ศก.๑ เด็กชายกิตติพันธ์ ถ้ำทอง      
      เด็กชายสุรชาติ สรงแก้ว      
10 ตะดอบวิทยา ศก.๑ เด็กชายประกร สยามเยี่ยม      
      เด็กหญิงปาริฉัตร จันทร์บุญมา      
11 บ้านหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กชายสุนทร ศุภเลิศ      
      เด็กหญิงอรอนงค์ พิทักษา      
12 บ้านหนองหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กชาย      
           
13 บ้านร่องสะอาด ศก.๑ เด็กชายสุเมทร์ ธรรมรส      
      เด็กชายณัฐภูมิ พิมมะไฟ      
14 บ้านโนนคูณ ศก.๑ เด็กหญิงธัญญรัตน์ สาวาปี      
      เด็กชายพีระพัฒน์ ผลาเลิศ      
15 บ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ ศก.๑ เด็กหญิงอาริยา สิงห์ซอม      
      เด็กหญิงวิภาวรรณ จวงจันทร์      
16 บ้านคูบ ศก.๑ เด็กชายชัชนันท์ นันทา      
      เด็กชายธนภัทร โมฆรัตน์      
17 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ศก.๑ เด็กหญิงโชติมณี สวัสดี      
      เด็กชายภูวิศ ดวนใหญ่      
 
กิจกรรม คณิตศาสตร์ (ป.6) กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
18 อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศก.๒ เด็กหญิงปราณิศา พิลัย      
      เด็กหญิงพิชญา ปราศจาก      
19 อนุบาลราษีไศล ศก.๒ เด็กหญิงเมธาวดี ชูลิขิต      
      เด็กหญิงแพรวา วงสวัสดิ์      
20 อนุบาลห้วยทับทัน ศก.๒ เด็กหญิงกมลนุช ฤสิงห์      
      เด็กชายภาคิน เจนพิทักษ์คุณ      
21 อนุบาลบึงบูรพ์(เปาะมิตรภาพที่ ๒๐๓) ศก.๒ เด็กหญิงพนัชกร ปุลา      
      เด็กหญิงมุทิตา คำดี      
22 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ศก.๒ เด็กชายนราทร นันทรินทร์      
      เด็กหญิงปฏิมาพันธ์ พันธ์ขาว      
23 อนุบาลศิลาลาด ศก.๒ เด็กชายศุภราช จันทร์รอด      
      เด็กชายวิชชากร พรรษา      
24 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) ศก.๒ เด็กชายทวีศักดิ์ พรหมทา      
      เด็กหญิงนิตยา ศรีหะจันทร์      
25 บ้านหนองสะมอน ศก.๒ เด็กชายเตระวิทย์ ศรีจันทร์      
      เด็กหญิงฉายศิริ แสงนาทอน      
26 บ้านหนองแปน ศก.๒ เด็กหญิงศศิวิมล เลขลบ      
      เด็กชายนฤพนธ์ หอมดี      
27 บ้านตาโกน ศก.๒ เด็กชายธนภัทร พิมพะธรรม      
           
28 บ้านแต้มะหลี่ ศก.๒ เด็กชายณัฐวุฒิ โพธิ์งาม      
      เด็กชายจตุพร ละคร      
29 บ้านค้อกำแพง ศก.๒ เด็กหญิงเบญญทิพย์ ทองจันดา      
      เด็กชายบัญชา เสาศิริ      
30 บ้านหาด(อสพป.๑๓) ศก.๒ เด็กชายพิพัฒน์พล บุตรศรี      
      เด็กชายยศธร พรหมทา      
31 จินดาวิทยาคาร ๒ (หนองศาลา) ศก.๒ เด็กชายศิริราช พลยางนอก      
      เด็กชายพงศกร มณีบุตร      
32 อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กชายภากร โสภา      
      เด็กหญิงณัฐพร ตองอบ      
33 IEP อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กชายกีระติชนน์ ประดับศรี      
      เด็กหญิงธนพร ประภาสัย      
34 อนุบาลปรางค์กู่ ศก.๓ เด็กชายณัฐพงษ์ เพ็งแจ่ม      
      เด็กชายเมธา อสิพงษ์      
 
 
กิจกรรม คณิตศาสตร์ (ป.6) กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
35 อนุบาลภูสิงห์ ศก.๓ เด็กหญิงกาญจนรัตน์ ทองแก้ว      
      เด็กชายทิวากร หมื่นสอน      
36 อนุบาลไพรบึง ศก.๓ เด็กหญิงศุภาพิชญ เบ้าทอง      
      เด็กหญิงปาริฉัตร กลำเงิน      
37 บ้านละลม ศก.๓ เด็กหญิงอักษิกา แหวนเพชร      
      เด็กชายชยุตรา ดับสันเที๊ยะ      
38 บ้านหนองเชียงทูน ศก.๓ เด็กหญิงจีระนันท์ ผ่านพินิจ      
      เด็กหญิงจิราวรรณ จวงสังข์      
39 วัดเขียน ศก.๓ เด็กชายเดชาวัต ปรือปรัง      
      เด็กหญิงปรัญญา จันตัน      
40 บ้านปราสาทเยอ ศก.๓ เด็กหญิงบุรัสกร ครกกระโทก      
      เด็กหญิงปิยวรรณ ประทุม      
41 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศก.๔ เด็กชายโยธิน มาลีวรรณ      
      เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ ถุงทรัพย์      
42 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ (MSEP) ศก.๔ เด็กชายสิรวิชญ์ เหล่าพงศ์เจริญ      
      เด็กชายฉันทิต จันทะวงษ์      
43 อนุบาลขุนหาญ(สิ) ศก.๔ เด็กชายภาสกร เอื้อธนาคม      
      เด็กชายชัยพร เมธเมาลี      
44 อนุบาลศรีรัตนะ ศก.๔ เด็กชายคณิศร จันทร์โสภา      
      เด็กชายณฐวรรธน์ จึงเรืองสิทธิ์      
45 อนุบาลเบญจลักษ์ ศก.๔ เด็กหญิงกรรณิกา สิงห์ทอง      
      เด็กหญิงปราญชลี พิมพ์ไชย      
46 บ้านกระแชงใหญ่ ศก.๔ เด็กชายณัฐวรา คูณแก้ว      
      เด็กชายสุกนต์ธี เสนใส      
47 บ้านศรีแก้ว ศก.๔ เด็กหญิงปวริศา เกษาชาติ      
      เด็กหญิงกุลนิดา รินทอง      
48 บ้านสำโรงเกียรติ ศก.๔ เด็กหญิงวริศรา นิลภา      
      เด็กหญิงปานชนก พรมน้ำ      
49 บ้านคำสะอาด ศก.๔ เด็กชายภานุวัฒน์ บุญศิริ      
      เด็กชายธวัชชัย โพธิ์ไพร      
50 บ้านโพธิ์กระสังข์ ศก.๔ เด็กหญิงชดานัน วงศ์สามารถ      
      เด็กหญิงชุติกาญจน์ ระงับภัย