ใบรายงานตัว สหวิทยาเขตโรงเรียนอนุบาล จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (แข่งวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62)
กิจกรรม คณิตศาสตร์ (ป.5) กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ ห้องสอบที่ 1
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
1 อนุบาลศรีสะเกษ ศก.๑ เด็กชายสิรดนัย ลิมปิโชติพงษ์      
      เด็กหญิงกัญญาพัชร์ สีหะวงษ์      
2 อนุบาลศรีสะเกษ(EP) ศก.๑ เด็กชายอนรรฆ ติยวรนันท์      
      เด็กชายคุณาสิน นิตยวัน      
3 อนุบาลวัดพระโต ศก.๑ เด็กชายธนพงศ์ พาที      
      เด็กชายฤทธิกร สุขประเสริฐ      
4 อนุบาลกันทรารมย์ ศก.๑ เด็กชายอนพัทย์ บัวงาม      
      เด็กหญิงพนิดา การะเกษ      
5 อนุบาลพยุห์ ศก.๑ เด็กชายวชิรวิชญ์ แสงทอง      
      เด็กหญิงวิรัลยุพา มีบุญ      
6 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ศก.๑ เด็กหญิงธัญพร มีศิลป      
      เด็กหญิงรติกานต์ บุษบงก์      
7 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) ศก.๑ เด็กชายวิรัลพัชร พิมศร      
      เด็กชายธนากร รุจิโภชน์      
8 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ศก.๑ เด็กหญิงพัชราภา พงษ์เกษ      
      เด็กชายณัฐภัทร จันทะโคตร      
9 อนุบาลวังหิน ศก.๑ เด็กหญิงสุทธิลักษณ์ สมจันทร์      
      เด็กหญิงอาทิตยา สามงามพุ่ม      
10 ตะดอบวิทยา ศก.๑ เด็กหญิงปิยภัทร สุขส่ง      
      เด็กหญิงธิดาพร ชัยมาตร์      
11 บ้านหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กชายนิติภูมิ สาระแสน      
      เด็กชายนฤตปรียา การะพันธ์      
12 บ้านหนองหญ้าปล้อง ศก.๑      
           
13 บ้านร่องสะอาด ศก.๑ เด็กหญิงกฤษติยา หนองม่วง      
      เด็กชายศุภทัศน์ แก้วสนิท      
14 บ้านโนนคูณ ศก.๑ เด็กหญิงปภาวิดา คำทา      
      เด็กหญิงไอยรา เจริญผล      
15 บ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ ศก.๑ เด็กชายจิรภัทร ศิริยาน      
      เด็กชายธีรกร พิมเขต      
16 บ้านคูบ ศก.๑ เด็กหญิงพิชชาพร ปัจโส      
      เด็กหญิงปาลิดา พันธ์มะลี      
17 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ศก.๑ เด็กหญิงอโนทัย วิจารณ์      
      เด็กชายศุภณัฐ สู้สงคราม      
 
กิจกรรม คณิตศาสตร์ (ป.5) กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
18 อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศก.๒ เด็กชายณัฐเมศร์ ชัยบรรจงวัฒน์      
      เด็กชายเพชรแท้ ป้องกัน      
19 อนุบาลราษีไศล ศก.๒ เด็กหญิงกุลปรียา นามฤทธิ์      
      เด็กหญิงณัฎฐณิชา ธรรมพันธ์      
20 อนุบาลห้วยทับทัน ศก.๒ เด็กชายอดิศักดิ์ จันทร์หอม      
      เด็กชายอริญชัย บุญท่วม      
21 อนุบาลบึงบูรพ์(เปาะมิตรภาพที่ ๒๐๓) ศก.๒ เด็กหญิงจิรชยา ลือขจร      
      เด็กหญิงกมลพรรณ คร่ำดี      
22 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ศก.๒ เด็กชายนรภัทร มะโนรัตน์      
      เด็กหญิงปิยะพร ศิริวงศ์      
23 อนุบาลศิลาลาด ศก.๒ เด็กชายกิตติกวิน วิลัย      
      เด็กหญิงมณีกานต์ ขจรมา      
24 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) ศก.๒ เด็กชายฐิติวัฒน์ คำผาง      
      เด็กชายภูวกฤต พุทธรักษา      
25 บ้านหนองสะมอน ศก.๒ เด็กชายปรานต์ ศรีธนะชาติ      
      เด็กชายเพชรภูมิ เหล็กกล้า      
26 บ้านหนองแปน ศก.๒ เด็กหญิงปาริตา ทองศรีจักร์      
      เด็กชายสิริชัย สามะอารี      
27 บ้านตาโกน ศก.๒ เด็กชายพีรพัฒน์ ลายน้ำเงิน      
      เด็กหญิงสุภัทรา สังสม      
28 บ้านแต้มะหลี่ ศก.๒ เด็กชายธนพนธ์ สุนนท์นาม      
      เด็กชายคุณากร พรมยะมาตย์      
29 บ้านค้อกำแพง ศก.๒ เด็กหญิงวารินทร์รัตน์ วงนาอินทร์      
      เด็กหญิงปณิตา ไชยนิตย์      
30 บ้านหาด(อสพป.๑๓) ศก.๒ เด็กชายชโนดม ปลอดรอด      
      เด็กชายภัทรินทร์ บุญเย็น      
31 จินดาวิทยาคาร ๒ (หนองศาลา) ศก.๒ เด็กหญิงวิภาดา รัตนวัน      
      เด็กชายกฤษดา กตะศิลา      
32 อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กหญิงกัญญาพัชร แสงลอย      
      เด็กหญิงพิชชาพร พรสุวรรณ      
33 IEP อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กชายวรมน สุรพัฒน์      
      เด็กชายพิรพัฒน์ รุ่งพัฒนาชัยกุล      
34 อนุบาลปรางค์กู่ ศก.๓ เด็กหญิงอัญชนิกา แซ่โต๋      
      เด็กชายกิตติพัส สีสัน      
 
 
กิจกรรม คณิตศาสตร์ (ป.5) กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
35 อนุบาลภูสิงห์ ศก.๓ เด็กหญิงสิทธิดา ศิริโยธา      
      เด็กหญิงโสภิดา ธรรมพร      
36 อนุบาลไพรบึง ศก.๓ เด็กหญิงวิชญาดา สุภาพ      
      เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศรีจำปา      
37 บ้านละลม ศก.๓ เด็กหญิงจิตรามณี ทองทิพที      
      เด็กหญิงสุพิชฌาย์ นิลแก้ว      
38 บ้านหนองเชียงทูน ศก.๓ เด็กชายอดิศร สีตะวัน      
      เด็กชายณัฐกร บุญช่วย      
39 วัดเขียน ศก.๓ เด็กหญิงกรนิศ ทองมนต์      
      เด็กหญิงกานต์รวี เทพบุรี      
40 บ้านปราสาทเยอ ศก.๓ เด็กชายจิรายุ โยธี      
      เด็กชายธนกฤต นุจัตุรัส      
41 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศก.๔ เด็กชายนพรุจ บริสุทธิ์โชติพงศ์      
      เด็กชายวีรากร ฝอยทอง      
42 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ (MSEP) ศก.๔ เด็กหญิงปวีณ์ทิพ แพทย์เพียร      
      เด็กหญิงเนตรศิริ อมรโรจน์วรวุฒิ      
43 อนุบาลขุนหาญ(สิ) ศก.๔ เด็กชายอติวัณณ์ ตั้งจิตวิริยะกูล      
      เด็กชายนวพล อินวันนา      
44 อนุบาลศรีรัตนะ ศก.๔ เด็กชายอนุวัฒน์ จิตกล้า      
      เด็กหญิงมณีรัตนา สารคาม      
45 อนุบาลเบญจลักษ์ ศก.๔ เด็กชายปฏิพล ไชยขันตรี      
      เด็กหญิงมนัญญา สินไชย      
46 บ้านกระแชงใหญ่ ศก.๔ เด็กหญิงวรรณิดา จามะรีย์      
      เด็กหญิงขวัญฤทัย รัตนเสร็จ      
47 บ้านศรีแก้ว ศก.๔ เด็กชายธนกร นิลเพชร      
      เด็กชายธนากร เบ็ญมาศ      
48 บ้านสำโรงเกียรติ ศก.๔ เด็กชายเมธี ศรีวงค์      
      เด็กชายสถาปนา คำมี      
49 บ้านคำสะอาด ศก.๔ เด็กชายวัชรพล ถวิลไพร      
      เด็กหญิงกัลยา วงษ์คูณ      
50 บ้านโพธิ์กระสังข์ ศก.๔ เด็กหญิงอัสรีย์ญา มังคละ      
      เด็กชายศดานนท์ วันเพ็ญ