ใบรายงานตัว สหวิทยาเขตโรงเรียนอนุบาล จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (แข่งวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62)
กิจกรรม คณิตศาสตร์ (ป.4) กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ ห้องสอบที่ 1
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
1 อนุบาลศรีสะเกษ ศก.๑ เด็กหญิงจารุรินทร์ สัจจะวรรณคุณ      
      เด็กชายปัญกร จินตนะกุล      
2 อนุบาลศรีสะเกษ(EP) ศก.๑ เด็กชายศุภเดช เลขาวิวัชกุล      
      เด็กหญิงกฤตพร เสมอพิทักษ์      
3 อนุบาลวัดพระโต ศก.๑ เด็กชายเริงชัย ทาลุมพุก      
      เด็กชายณกฤต จันทรัตน์      
4 อนุบาลกันทรารมย์ ศก.๑ เด็กชายสุรวิชญ์ โสดา      
      เด็กหญิงศุภิสรา ไชยดรุณ      
5 อนุบาลพยุห์ ศก.๑ เด็กชายภานุพงศ์ ประชาราษฎร์      
           
6 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ศก.๑ เด็กหญิงกัญญาภัทร ลำเจียก      
      เด็กหญิงวริสรา สีหะวงษ์      
7 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) ศก.๑ เด็กชายรัตชานนท์ จันทจร      
      เด็กชายพิพัฒน์พงษ์ สุโคตร      
8 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ศก.๑ เด็กหญิงปาลิตา ใสเนตร      
      เด็กหญิงกฤติยาณัฐ วงค์แสง      
9 อนุบาลวังหิน ศก.๑ เด็กหญิงสุวรรณา วังอุดมวุฒิ      
      เด็กหญิงสิรินทรา สมจันทร์      
10 ตะดอบวิทยา ศก.๑ เด็กหญิงอังคณา สาลีนนท์      
      เด็กหญิงรัตนา สารีนนท์      
11 บ้านหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กหญิงวรพา โคตรพันธ์      
      เด็กหญิงอาริษา เจริญศรี      
12 บ้านหนองหญ้าปล้อง ศก.๑      
           
13 บ้านร่องสะอาด ศก.๑ เด็กชายณัฐดนัย โสดามุข      
      เด็กชายธนากร ศรวิชัย      
14 บ้านโนนคูณ ศก.๑ เด็กชายกันตพัฒน์ คำแท่ง      
      เด็กหญิงรัตมณี บุณถนัด      
15 บ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ ศก.๑ เด็กหญิงณัฐกฤตา พาจุน      
      เด็กหญิงปรางทิพย์ แสงเดช      
16 บ้านคูบ ศก.๑ เด็กชายศุภกิจ สิงห์ซอม      
      เด็กชายสุริยา จันทจิตร      
17 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ศก.๑ เด็กหญิงสุภัทรา ทองมาก      
      เด็กหญิงศุภากร นาถมทอง      
 
กิจกรรม คณิตศาสตร์ (ป.4) กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
18 อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศก.๒ เด็กหญิงขวัญชนก เมืองจันทร์      
      เด็กหญิงวิสสุตา สาระทา      
19 อนุบาลราษีไศล ศก.๒ เด็กชายกษณ โพธิ์งาม      
      เด็กหญิงปภาดา สาลีวัน      
20 อนุบาลห้วยทับทัน ศก.๒ เด็กหญิงนิศมา กุลพัฒน์      
      เด็กชายพงษ์พล ลุนภูงา      
21 อนุบาลบึงบูรพ์(เปาะมิตรภาพที่ ๒๐๓) ศก.๒ เด็กหญิงรวิพร คำเพราะ      
      ด็กชายเกรียงศักดิ์ บุญปัญญา      
22 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ศก.๒ เด็กหญิงศิรินทิรา เกษศิริ      
      เด็กหญิงจิดาภา เพ็งพันธ์      
23 อนุบาลศิลาลาด ศก.๒ เด็กชายราเมศวร์ บัวศรี      
      เด็กหญิงปาลินี พรมลี      
24 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) ศก.๒ เด็กชายวัฒนากร โสจันทร์      
      เด็กหญิงไอริศา แสงอรุณ      
25 บ้านหนองสะมอน ศก.๒ เด็กหญิงเมธาวินี ทองแม้น      
           
26 บ้านหนองแปน ศก.๒ เด็กหญิงจิรฐา วิชาธรรม      
      เด็กชายบุญเลิศ เหล็กกล้า      
27 บ้านตาโกน ศก.๒ เด็กชายณัชพล สะมาร์      
      เด็กชายสิทธิพงษ์ บุดดี      
28 บ้านแต้มะหลี่ ศก.๒ เด็กชายพงษ์พิพัฒน์ กองไทย      
      เด็กหญิงกัญญาพัธร พรสง่า      
29 บ้านค้อกำแพง ศก.๒ เด็กหญิงกนกรัตน์ คำฉิม      
      เด็กหญิงกนกรัตน์ คำฉิม      
30 บ้านหาด(อสพป.๑๓) ศก.๒ เด็กชายพีรพัฒน์ จินาวัลย์      
      เด็กหญิงกัญญาณัฐ สายแสง      
31 จินดาวิทยาคาร ๒ (หนองศาลา) ศก.๒ เด็กหญิงมณฑาทิพย์ ธุสาวัน      
      เด็กหญิงนริศรา โพธิวัฒน์      
32 อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กหญิงชญาณ์นันท์ ธนโชติเดชากาญจน์      
      เด็กชายภูริวัฒน์ พุทธวงศ์      
33 IEP อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กชายดิลกพัฒน์ มากนวล      
      เด็กชายวชิรวิชญ์ ประจญ      
34 อนุบาลปรางค์กู่ ศก.๓ เด็กชายปรมินทร์ ประมวล      
      เด็กชายพงศกร หล้าคำ      
 
 
กิจกรรม คณิตศาสตร์ (ป.4) กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
35 อนุบาลภูสิงห์ ศก.๓ เด็กชายเพทาย ผ่านพินิจ      
      เด็กชายสิทธิโชค น้ำคำ      
36 อนุบาลไพรบึง ศก.๓ เด็กชายชิษณุ ธิอามาตย์      
      เด็กหญิงอนัญญา บุญร่วม      
37 บ้านละลม ศก.๓ เด็กชายศิลปชัย ปินใจ      
      เด็กชายปัญญวัต สุทธาระชีวะศาสตร์      
38 บ้านหนองเชียงทูน ศก.๓ เด็กหญิงชนัญชิดา หงษ์เจือ      
      เด็กหญิงรัตติกาล ขาวสะอาด      
39 วัดเขียน ศก.๓ เด็กหญิงณัฐณภัทร คำศรีพล      
      เด็กหญิงศศินัดดา ชัยกุลบัณฑิต      
40 บ้านปราสาทเยอ ศก.๓ เด็กชายชาติชาย โยธี      
      เด็กหญิงอภิชญา โยธี      
41 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศก.๔ เด็กหญิงกมลนัทธ์ เสมียนรัมย์      
      เด็กชายณัฐปคัลภ์ ตาบุดดา      
42 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ (MSEP) ศก.๔ เด็กชายณัฐสิทธิ์ แพทย์เพียร      
      เด็กหญิงตรีทิพณัฐฐ์ นิมิตรไชยาพงศ์      
43 อนุบาลขุนหาญ(สิ) ศก.๔ เด็กชายพรวิษณุ เทียมจิตร      
      เด็กชายอธิเทพ ม่วงมนตรี      
44 อนุบาลศรีรัตนะ ศก.๔ เด็กชายทักษ์ดนัย ชนะนา      
      เด็กชายศรณัทน์ บุญสุข      
45 อนุบาลเบญจลักษ์ ศก.๔ เด็กชายจิรายุ พัดทาบ      
      เด็กชายเกริกฤทธิ์ แก้วนพคุณ      
46 บ้านกระแชงใหญ่ ศก.๔ เด็กหญิงไพลิน ศิริชนะ      
      เด็กหญิงอิสรีย์ พะวา      
47 บ้านศรีแก้ว ศก.๔ เด็กหญิงมัญฑิตา บานแย้ม      
      เด็กหญิงสิริกัญญา วะภา      
48 บ้านสำโรงเกียรติ ศก.๔ เด็กชายชนสรณ์ แสนเรียน      
      เด็กชายกวิน ชิณวงศ์      
49 บ้านคำสะอาด ศก.๔ เด็กชายชาญณรงค์ ธงศรี      
           
50 บ้านโพธิ์กระสังข์ ศก.๔ เด็กชายธนภัทร เชื้อหมอ      
      เด็กชายสุธินันท์ ในทอง