ใบรายงานตัว สหวิทยาเขตโรงเรียนอนุบาล จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (แข่งวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62)
กิจกรรม คณิตศาสตร์ (ป.3) กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ ห้องสอบที่ 1
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
1 อนุบาลศรีสะเกษ ศก.๑ เด็กชายชรัชวิช เลขาวิวัชกุล      
      เด็กชายภูมิพัฒน์ กมล      
2 อนุบาลศรีสะเกษ(EP) ศก.๑ เด็กชายชิษณุพงษ์ ทวีสุขศิริ      
      เด็กหญิงขวัญชนก สรรณ์ไตรภพ      
3 อนุบาลวัดพระโต ศก.๑ เด็กหญิงธยาณี คำโต      
      เด็กหญิงดลฤทัย มีทอง      
4 อนุบาลกันทรารมย์ ศก.๑ เด็กชายธนกฤต เวียงคำ      
      เด็กหญิงกัญญาณัฏฐ์ วงศ์เจริญ      
5 อนุบาลพยุห์ ศก.๑ เด็กหญิง เมธปิยา ขอบเขตต์      
      เด็กหญิงรัตนาภรณ์ มะยุรา      
6 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ศก.๑ เด็กหญิงอรกมล สีหะวงษ์      
      เด็กหญิงธมนวรรณ บุญนิรันดร์      
7 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) ศก.๑ เด็กชายวรวัช สีดาโคตร      
      เด็กชายสันติภาพ พวงบุตร      
8 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ศก.๑ เด็กหญิงพิมพ์ชนก พงษ์เกษ      
      เด็กหญิงวิภาวณี ใจทน      
9 อนุบาลวังหิน ศก.๑ เด็กหญิงณัฎฐ์ธิดาภรณ์ วันลิโก      
           
10 ตะดอบวิทยา ศก.๑ เด็กหญิงอรสา บุตรโคตร      
      เด็กหญิงขวัญชนก สิงหันต์      
11 บ้านหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กหญิงมัณฑนา เกษหอม      
      เด็กชายณัฐพงศ์ ทนุกิจ      
12 บ้านหนองหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กชายนักรบ บักราน      
      เด็กหญิงณัชชา เจริญศรี      
13 บ้านร่องสะอาด ศก.๑ เด็กหญิงสุทธิดา ชิณสีดา      
      เด็กหญิงอภิสราภรณ์ ประสงค์ทรัพย์      
14 บ้านโนนคูณ ศก.๑ เด็กชายอานนท์ เนื้อทอง      
      เด็กหญิงนิตยา ช่วยค้ำชู      
15 บ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ ศก.๑ เด็กชายกิตติศักดิ์ สายบุดี      
      เด็กหญิงนันทศร ไชยราช      
16 บ้านคูบ ศก.๑ เด็กชายธีรพงศ์ สีทน      
      เด็กชายศรัณย์ พันธ์มา      
17 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ศก.๑ เด็กหญิงดวงกมล บุญปลูก      
      เด็กหญิงกนกอร กันยา      
 
กิจกรรม คณิตศาสตร์ (ป.3) กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
18 อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศก.๒ เด็กชายกิตติธัช บุญเฉลียว      
      เด็กหญิงรชาพรรณ ธนกิตติยานุกูล      
19 อนุบาลราษีไศล ศก.๒ เด็กชายวีรภัทร กตะศิลา      
      เด็กหญิงธนัญญา โคตรเจริญ      
20 อนุบาลห้วยทับทัน ศก.๒ เด็กหญิงธัญชนก ถิ่นสุข      
      เด็กหญิงสุกัญญา ทะวะบุตร      
21 อนุบาลบึงบูรพ์(เปาะมิตรภาพที่ ๒๐๓) ศก.๒ เด็กชายวิษณุ คำดี      
      เด็กชายศุภกร สายทอง      
22 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ศก.๒ เด็กชายปัญญาศิริ พิมพ์ทองหลาง      
      เด็กหญิงกัลยา กาลจักร์      
23 อนุบาลศิลาลาด ศก.๒ เด็กชายณิชคุณ สายุต      
      เด็กชายธนากร อรรคบุตร      
24 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) ศก.๒ เด็กหญิงพิชชานันท์ นิยมรัมย์      
      เด็กหญิงเรืองแก้ว พรหมศิริ      
25 บ้านหนองสะมอน ศก.๒ เด็กหญิงโชติกา ยอดสาย      
      เด็กหญิงณปภัช ลิขิตถาวรชัย      
26 บ้านหนองแปน ศก.๒      
           
27 บ้านตาโกน ศก.๒ เด็กหญิงอาภากร มีพรเจริญกิจ      
      เด็กหญิงปรียานุช โพธิ์ศรี      
28 บ้านแต้มะหลี่ ศก.๒ เด็กหญิงสุทัศนีย์ ทองสุทธิ์      
      เด็กชายธีรพัฒน์ แก้วพิลา      
29 บ้านค้อกำแพง ศก.๒ เด็กหญิงดารารัตน์ โรจน์แจ้ง      
      เด็กหญิงสุภัสสรา พงญาติ      
30 บ้านหาด(อสพป.๑๓) ศก.๒ เด็กชายณัฐพงศ์ สาระติ      
      เด็กชายสุริยัน ธงไชย      
31 จินดาวิทยาคาร ๒ (หนองศาลา) ศก.๒ เด็กชายอิทธิพัทธ์ นนทะวงษ์      
      เด็กหญิงฐิตาพร พรมขัน      
32 อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กชายดวงเฉลิม พงษ์สุระ      
      เด็กชายชวิน สุรนรากุล      
33 IEP อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กชายปรัชญวัฒน์ ธรรมพร      
      เด็กชายพงศภัค ใจหวัง      
34 อนุบาลปรางค์กู่ ศก.๓ เด็กหญิงวสุนันท์ ปัญญา      
      เด็กชายวชิรวิชญ์ ศรวิมล      
 
 
กิจกรรม คณิตศาสตร์ (ป.3) กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
35 อนุบาลภูสิงห์ ศก.๓ เด็กชายนภรัตน์ นิลเนตร      
      เด็กหญิงจิรภัทร คงสุขา      
36 อนุบาลไพรบึง ศก.๓ เด็กชายคชภัค วันเพ็ง      
      เด็กหญิงวราลี ไพรบึง      
37 บ้านละลม ศก.๓ เด็กหญิงชนิกานต์ สันดอน      
      เด็กหญิงศรุตา นาคำรอด      
38 บ้านหนองเชียงทูน ศก.๓ เด็กชายกฤษฎากรณ์ ลาฤทธิ์      
      เด็กหญิงชนิกานต์ รัตนวัน      
39 วัดเขียน ศก.๓ เด็กหญิงชุติกาญจน์ ถาโงกโป้      
      เด็กหญิงพีรญา คำผง      
40 บ้านปราสาทเยอ ศก.๓ เด็กชายพัสกร ยอดจักร์      
      เด็กหญิงขวัญจิรา ประอาง      
41 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศก.๔ เด็กชายปุณยวัจน์ อ่อนทรวง      
      เด็กหญิงสิยาพัฐ เหล่าพงศ์เจริญ      
42 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ (MSEP) ศก.๔ เด็กชายพศิน แก้วจาระนัย      
      เด็กชายสุเชาว์ อัมภรัตน์      
43 อนุบาลขุนหาญ(สิ) ศก.๔ เด็กชายเทพสุริยา นารี      
      เด็กหญิงปัญญาพร วงไชยยา      
44 อนุบาลศรีรัตนะ ศก.๔ เด็กหญิงพิศลักษณ์ ร่วมชื่น      
      เด็กหญิงภัทรวดี คาดีวี      
45 อนุบาลเบญจลักษ์ ศก.๔ เด็กชายธนศักดิ์ ประสานพันธ์      
      เด็กชายไวยกร แก้วแดง      
46 บ้านกระแชงใหญ่ ศก.๔ เด็กชายปริญญาวัตร ดาวไสย์      
      เด็กชายเอกพล ชัยสนอง      
47 บ้านศรีแก้ว ศก.๔ เด็กหญิงรัทรินทร์ ลีลาศ      
      เด็กหญิงศิริกานดา เครือพันธ์      
48 บ้านสำโรงเกียรติ ศก.๔ เด็กชายกิตติภพ แก่นพรหมมา      
      เด็กชายสุรเชษฏ์ เทียมทัน      
49 บ้านคำสะอาด ศก.๔ เด็กหญิงปุณยาพร สุขชาติ      
           
50 บ้านโพธิ์กระสังข์ ศก.๔ เด็กชายพีรภาส โพธิสาร      
      เด็กหญิงวิรยา โพธิสาร