ใบรายงานตัว สหวิทยาเขตโรงเรียนอนุบาล จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (แข่งวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62)
กิจกรรม คณิตศาสตร์ (ป.2) กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ ห้องสอบที่ 1
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
1 อนุบาลศรีสะเกษ ศก.๑ เด็กหญิงจิณัฐตา ศรีฐาน      
      เด็กชายอนาวินทร์ คำล้าน      
2 อนุบาลศรีสะเกษ(EP) ศก.๑ เด็กชายปัณณวิชญ์ กาเมือง      
      เด็กหญิงแพรวประภัสสร ศรีนาม      
3 อนุบาลวัดพระโต ศก.๑ เด็กชายณชพล พูลทา      
      เด็กหญิงสุวพิชญ์ ประเสริฐศรี      
4 อนุบาลกันทรารมย์ ศก.๑ เด็กหญิงกัญญาณัฐ ตุนา      
      เด็กหญิงวชิรญา บุญสร้อย      
5 อนุบาลพยุห์ ศก.๑ เด็กหญิงชุติมา พุทธาศรี      
      เด็กชายธนวัต วงษ์ป้อง      
6 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ศก.๑ เด็กหญิงปรรณภัค สุราวุธ      
      เด็กชายสมพล พิณทอง      
7 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) ศก.๑ เด็กหญิงอธิชนันท์ วิชาชัย      
      เด็กหญิงอุคริสา จันทง      
8 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ศก.๑ เด็กชายภูวณัฏฐ์ ภาเภา      
      เด็กหญิงศิลป์ศุภา ชาภักดี      
9 อนุบาลวังหิน ศก.๑ เด็กชายธนภัทร งามแสง      
           
10 ตะดอบวิทยา ศก.๑ เด็กหญิงเบญญทิพย์ บัวแก้ว      
      เด็กชายณัฐภัทร ศิรินทร์      
11 บ้านหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กชายธนกฤต พันขาว      
           
12 บ้านหนองหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กชายปุณณพัฒน์ ทวีสุข      
      เด็กหญิงธิดาพร บุญูชู      
13 บ้านร่องสะอาด ศก.๑ เด็กหญิงประริสา โสดามุข      
      เด็กชายอาชวิน มีลาภ      
14 บ้านโนนคูณ ศก.๑ เด็กหญิงนฤมล แก้วคำ      
      เด็กหญิงวนิดา วิทศิริ      
15 บ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ ศก.๑ เด็กหญิงนาราภัทร เรียงผล      
      เด็กหญิงนารีรัตน์ สังสำฤทธิ์      
16 บ้านคูบ ศก.๑ เด็กหญิงนิภาดา สิงห์ซอม      
      เด็กชายปัณณวัฒน์ ศรีรักษา      
17 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ศก.๑ เด็กหญิงนภัสวรรณ สุริเตอร์      
      เด็กหญิงณิชาพร บัวจันทร์      
 
กิจกรรม คณิตศาสตร์ (ป.2) กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
18 อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศก.๒ เด็กชายวชากร ปชาคุณานนท์      
      เด็กหญิงพัชรนันท์ จรัสดำรงนิตย์      
19 อนุบาลราษีไศล ศก.๒ เด็กชายติณณภพ ชูลิขิต      
      เด็กชายวัชรพงษ์ เสื้อก้านคำ      
20 อนุบาลห้วยทับทัน ศก.๒ เด็กชายพุฒิพงศ์ เจนพิทักษ์คุณ      
      เด็กหญิงอารยา บริบูรณ์      
21 อนุบาลบึงบูรพ์(เปาะมิตรภาพที่ ๒๐๓) ศก.๒ เด็กชายปวีนวัช บุญหล้า      
      เด็กชายธวัชชัย จันทร์ประกอบ      
22 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ศก.๒ เด็กหญิงปพิชญา เกษศิริ      
      เด็กหญิงกุลนาถ บุญยอ      
23 อนุบาลศิลาลาด ศก.๒ เด็กชายธรรมรัตน์ อรรคบุตร      
      เด็กหญิงจิระภา ยั่งยืน      
24 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) ศก.๒ เด็กชายวิทยา ราชสีมา      
      เด็กชายนครินทร์ โคตามี      
25 บ้านหนองสะมอน ศก.๒ เด็กชายญาณวัฒน์ ยอดศร      
      เด็กชายศุภกฤต วงษ์เจริญ      
26 บ้านหนองแปน ศก.๒ เด็กชายฉัตรดนัย มะวัน      
      เด็กหญิงสุวรรณรัตน์ อาสนะ      
27 บ้านตาโกน ศก.๒ เด็กหญิงญาณิศา ปัญญาคม      
      เด็กชายจิรวัฒน์ ไชยสนาม      
28 บ้านแต้มะหลี่ ศก.๒ เด็กชายมุนินทร นนทวงษ์      
      เด็กหญิงสุจิรา ศรีภูมาตร      
29 บ้านค้อกำแพง ศก.๒ เด็กชายวัชรพงษ์ ทุมมากุล      
      เด็กชายศตวรรษ ชูกำแพง      
30 บ้านหาด(อสพป.๑๓) ศก.๒ เด็กชายปุญญพัฒน์ พุ่มเกิด      
      เด็กชายอภิวิชญ์ สอนตะคุ      
31 จินดาวิทยาคาร ๒ (หนองศาลา) ศก.๒ เด็กชายณัฐกร จงกลาง      
           
32 อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กชายปพนสรรค์ วิเชียร      
      เด็กหญิงญาณกวี ศรีไชยปัญหา      
33 IEP อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กชายจิตติพัฒน์ แสงจันทร์      
      เด็กชายรชต สัมพันธ์ประเสริฐ      
34 อนุบาลปรางค์กู่ ศก.๓ เด็กชายณัฐเศรษฐ์ บุญรอง      
      เด็กหญิงธนพร ตันกันยา      
 
 
กิจกรรม คณิตศาสตร์ (ป.2) กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
35 อนุบาลภูสิงห์ ศก.๓ เด็กหญิงนภัสสร คำภาคต      
      เด็กชายณัฐกิตติ์ บุตะเคียน      
36 อนุบาลไพรบึง ศก.๓ เด็กชายนรินทร พิลัย      
      เด็กชายกฤตวิทย์ คำเหลือ      
37 บ้านละลม ศก.๓ เด็กหญิงปัณฑิตา โคตะมา      
      เด็กหญิงขวัญพิชชา คำขาว      
38 บ้านหนองเชียงทูน ศก.๓ เด็กชายพัทธพล แสนสุข      
      เด็กชายพิพัฒน์ เกษกุล      
39 วัดเขียน ศก.๓ เด็กหญิงจันทิวาภร บุญกู่      
      เด็กชายสุรชัย ขัติยะ      
40 บ้านปราสาทเยอ ศก.๓ เด็กหญิงดวงใจ โยธี      
      เด็กชายพงศกร โตพะนะ      
41 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศก.๔ เด็กชายนรภัทร เตียวสิริไชยไพศาล      
      เด็กชายพชร วงศ์วัฒนสิน      
42 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ (MSEP) ศก.๔ เด็กชายอภิภู สมบัติศิริเกษ      
      เด็กหญิงขวัญฤทัย เริงนิรันดร์      
43 อนุบาลขุนหาญ(สิ) ศก.๔ เด็กหญิงอรจิรา อนุพันธ์      
      เด็กชายภัทรดนัย พันธ์หนองโพน      
44 อนุบาลศรีรัตนะ ศก.๔ เด็กหญิงกัญญารัตน์ กองวงค์      
      เด็กชายธนากร สาแก้ว      
45 อนุบาลเบญจลักษ์ ศก.๔ เด็กหญิงณัฏฐณิชา บูรพา      
      เด็กหญิงจิรภัทร เทินสะเกษ      
46 บ้านกระแชงใหญ่ ศก.๔ เด็กหญิงภาวิณี เพ็งกลั่น      
      เด็กหญิงพิมลพรรณ ยอดสิงห์      
47 บ้านศรีแก้ว ศก.๔ เด็กหญิงสุภัสรา จันทาทอง      
      เด็กหญิงธัญรดา บุญรอด      
48 บ้านสำโรงเกียรติ ศก.๔ เด็กหญิงจันทร์กระจ่างฟ้า นันทะสิงห์      
      เด็กหญิงสิรัญญา แสงทอง      
49 บ้านคำสะอาด ศก.๔ เด็กหญิงศรัญญา อาจหาญ      
      เด็กหญิงเกษศรินทร์ เสนคำสอน      
50 บ้านโพธิ์กระสังข์ ศก.๔ เด็กชายอนันตชัย สะอาด      
      เด็กชายวัชรากร ระงับภัย