ใบรายงานตัว สหวิทยาเขตโรงเรียนอนุบาล จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (แข่งวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62)
กิจกรรม คณิตศาสตร์ (ป.1) กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์ ห้องสอบที่ 1
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
1 อนุบาลศรีสะเกษ ศก.๑ เด็กชายวรัญญู ยุกต์วัฒนพงศ์      
      เด็กชายภูรวิชช์ วันทรวง      
2 อนุบาลศรีสะเกษ(EP) ศก.๑ เด็กหญิงจิราพร สุขโพธิ์      
      เด็กหญิงชญาดา เติมวินิจกุล      
3 อนุบาลวัดพระโต ศก.๑ เด็กหญิงชญาน์ทิพย์ อินตะนัย      
      เด็กหญิงนิดานุช พละศักดิ์      
4 อนุบาลกันทรารมย์ ศก.๑ เด็กหญิงดุจดรินทร์ เงาศรี      
      เด็กหญิงปวีณ์กานต์ พรมโชติ      
5 อนุบาลพยุห์ ศก.๑ เด็กหญิงขนิษฐา กัลยาบุตร      
      เด็กชายเทพศุภกรณ์ สีใส      
6 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ศก.๑ เด็กชายอนุพันธ์ ขันคำ      
      เด็กหญิงกัญญาพัชร สีหะวงษ์      
7 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) ศก.๑ เด็กชายรัตนภูมิ แก้วคูณ      
      เด็กชายจักรพรรดิ์ นารี      
8 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ศก.๑ เด็กหญิงสุพิชญนันทน์ ทิพย์รักษา      
      เด็กหญิงปัทมาภรณ์ อินธิมาตร์      
9 อนุบาลวังหิน ศก.๑      
           
10 ตะดอบวิทยา ศก.๑ เด็กชายแทนทัย ใยรัก      
      เด็กชายธนโชติ ดวงจันทร์      
11 บ้านหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กหญิงประพาภรณ์ บุตรโสภา      
           
12 บ้านหนองหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กหญิงชนม์นิภา คงพุท      
      เด็กหญิงฐิตารีย์ เจริญสุข      
13 บ้านร่องสะอาด ศก.๑ เด็กชายชานุวัฒน์ ดวงไชย      
      เด็กชายธนวัตร เจริญศรี      
14 บ้านโนนคูณ ศก.๑ เด็กหญิงนิชาภัทร สมบูรณ์      
      เด็กหญิงวรรณิกา วุฒิยา      
15 บ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ ศก.๑ เด็กชายธนาธร ธนที      
      เด็กชายพัฒนชัย แสงเดช      
16 บ้านคูบ ศก.๑ เด็กหญิงณัฐนรี กันภัย      
      เด็กชายธันวา นิลผาย      
17 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ศก.๑ เด็กชายตรัยคูณ ทรการ      
      เด็กหญิงอัญญาดา นามแสน      
 
กิจกรรม คณิตศาสตร์ (ป.1) กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
18 อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศก.๒ เด็กหญิงภคมน จิรมหาศาล      
      เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ศรีหะจันทร์      
19 อนุบาลราษีไศล ศก.๒ เด็กหญิงสุธาทิพย์ สิงห์นุช      
      เด็กหญิงณัฐชยากานต์ มะลิงาม      
20 อนุบาลห้วยทับทัน ศก.๒ เด็กชายแทนไทย ลิขิตวรกุล      
      เด็กชายปุณณวิทย์ จึงเจริญ      
21 อนุบาลบึงบูรพ์(เปาะมิตรภาพที่ ๒๐๓) ศก.๒ เด็กชายธันวา สีหม่น      
      เด็กหญิงกัญญพัชร แทนนรินนอก      
22 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ศก.๒ เด็กชายกตัญญู ผุยดี      
      เด็กหญิงสุนิสา ศรดี      
23 อนุบาลศิลาลาด ศก.๒ เด็กชายวชิรวิทย์ อ่อนน้อม      
      เด็กหญิงนิสรา มุขขันธ์      
24 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) ศก.๒ เด็กชายสุพชรนันท์ ชิตภักดิ์      
      เด็กหญิงณัชชา มะโนรัตน์      
25 บ้านหนองสะมอน ศก.๒ เด็กชายณเดชน์ ศรีธนะชาติ      
      เด็กชายภาสกร ศิริเลิศ      
26 บ้านหนองแปน ศก.๒ เด็กหญิงธนัชชา สุทธสนธิ์      
      เด็กชายปรัชญา แก่นสาร      
27 บ้านตาโกน ศก.๒ เด็กชายบุญทวี มีภาพ      
      เด็กชายวุฒิภัทร ไชยศรี      
28 บ้านแต้มะหลี่ ศก.๒ เด็กชายวัชรินทร์ นนทะวงษ์      
      เด็กชายณัฐวุฒิ ศรีวงษา      
29 บ้านค้อกำแพง ศก.๒ เด็กชายกชณัช เติบสูงเนิน      
      เด็กหญิงโยษิตา ระวังชนม์      
30 บ้านหาด(อสพป.๑๓) ศก.๒ เด็กชายศิวกร วรชินา      
      เด็กชายเทพนาคา จินดามาตย์      
31 จินดาวิทยาคาร ๒ (หนองศาลา) ศก.๒ เด็กชายเสฏฐวุฒิ งามแสง      
      เด็กชายสิทธิชัย กิเลน      
32 อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กชายไชยกร ชาญสิทธิวุฒิ      
      เด็กชายจิรพนธ์ จิตรสม      
33 IEP อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กหญิงปัณฑา อุ่มคำ      
      เด็กชายชิษณุพงศ์ มะลิพันธ์      
34 อนุบาลปรางค์กู่ ศก.๓ เด็กชายสรวิญช์ บุตรงาม      
      เด็กหญิงณัฐฐาณัณต์ ดอกรัก      
 
 
กิจกรรม คณิตศาสตร์ (ป.1) กลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
35 อนุบาลภูสิงห์ ศก.๓ เด็กชายธนรัชน์ คงสุขา      
      เด็กหญิงสใบทอง ปัญญาสิม      
36 อนุบาลไพรบึง ศก.๓ เด็กชายไชยพศ ชูเลิศ      
      เด็กหญิงกรรณิกา บุญร่วม      
37 บ้านละลม ศก.๓ เด็กชายณัฐพล พิมานแพง      
      เด็กหญิงณิชากานต์ กุลวงษ์      
38 บ้านหนองเชียงทูน ศก.๓ เด็กหญิงเพชรลดา ภิรมย์      
           
39 วัดเขียน ศก.๓ เด็กหญิงวรรณวิษา อินทรนุช      
      เด็กหญิงสุวิชาดา สมาธิ      
40 บ้านปราสาทเยอ ศก.๓ เด็กชายจักรกฤษณ์ สุนันท์      
      เด็กชายนรภัทร ไก่แก้ว      
41 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศก.๔ เด็กชายกรวิชญ์ ศรีสุภาพ      
      เด็กชายณฐภัทร โสดาโคตร      
42 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ (MSEP) ศก.๔ เด็กหญิงวรินธร ชูทรงเดช      
      เด็กหญิงยลรดา อินทร์โสม      
43 อนุบาลขุนหาญ(สิ) ศก.๔ เด็กชายนิชคุณ คำสาร      
      เด็กชายรัชภูมิ พิลัย      
44 อนุบาลศรีรัตนะ ศก.๔ เด็กชายธีรภัทร กวางลา      
      เด็กหญิงพิชญารัตน์ ร่วมชื่น      
45 อนุบาลเบญจลักษ์ ศก.๔ เด็กชายประวันวิทย์ ศรีโชค      
      เด็กชายชีวธันย์ บัวบาน      
46 บ้านกระแชงใหญ่ ศก.๔ เด็กชายประสบชัย จรรยาเพศ      
      เด็กชายธีรภัทร อารีย์      
47 บ้านศรีแก้ว ศก.๔ เด็กหญิงจุฑามณี วะภา      
      เด็กหญิงฐิติกานต์ ปักปิ่น      
48 บ้านสำโรงเกียรติ ศก.๔ เด็กหญิงพรรณิภาร์ โสลา      
      เด็กชายณัฐยศ นิลทอง      
49 บ้านคำสะอาด ศก.๔ เด็กชายวิทวัส พันธ์คำภา      
      เด็กชายญาณพัฒน์ สุวรรณ์วงษ์      
50 บ้านโพธิ์กระสังข์ ศก.๔ เด็กหญิงวารินรัตน์ งอนสวรรค์      
      เด็กชายธนพล สุขชาติ