ใบรายงานตัว สหวิทยาเขตโรงเรียนอนุบาล จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (แข่งวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62)
กิจกรรม ภาษาอังกฤษ (ป.6) กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที่ 1
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
1 อนุบาลศรีสะเกษ ศก.๑ เด็กชายก้องกิดากร นพแสง      
      เด็กชายรัชกฤช ทิพย์คุณ      
2 อนุบาลศรีสะเกษ(EP) ศก.๑ เด็กหญิงณัฐภัทร สุมาลุย์      
      เด็กหญิงชาลิสา สมานรัตน์      
3 อนุบาลวัดพระโต ศก.๑ เด็กหญิงพิชยดา เขียวแพร      
      เด็กหญิงฐิติมา สรเดช      
4 อนุบาลกันทรารมย์ ศก.๑ เด็กหญิงสุริยาฉาย เพชรรินทร์      
      เด็กชายธราเทพ เพียซุย      
5 อนุบาลพยุห์ ศก.๑ เด็กหญิงณิชชา ศิรินัย      
      เด็กหญิงกัญญารัตน์ จิรังดา      
6 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ศก.๑ เด็กหญิงศิริโญติกานต์ ก่อแก้ว      
      เด็กหญิงพรรณทิภา พรมสมัย      
7 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) ศก.๑ เด็กชายอนันตพงษ์ ไชยพิมพ์      
      เด็กหญิงพรชนก กลางเมือง      
8 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ศก.๑ เด็กชายติณณภพ ขันทองคำ      
      เด็กหญิงจิรัชญา พรหมบุตร      
9 อนุบาลวังหิน ศก.๑      
           
10 ตะดอบวิทยา ศก.๑ เด็กชายภูมิ ปัญญาแก้ว      
      เด็กชายพีรภัทร มูลจิตร      
11 บ้านหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กชายธนวรรธน์ ปัญจา      
      เด็กชายภาวัช ยาศรี      
12 บ้านหนองหญ้าปล้อง ศก.๑      
           
13 บ้านร่องสะอาด ศก.๑ เด็กชายรุ่งฟ้า บาดทอง      
      เด็กชายพีรภัทธ สาลีที      
14 บ้านโนนคูณ ศก.๑ เด็กหญิงศศิรัตน์ ใจสัตย์      
      เด็กหญิงรัชนียา ปลายสวน      
15 บ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ ศก.๑ เด็กหญิงอัจฉริยา วรบุญญา      
      เด็กชายณัฐพล พวงอินทร์      
16 บ้านคูบ ศก.๑ เด็กหญิงชุติกาญจน์ พิบูลพงษ์      
      เด็กหญิงอุไรวรรณ บุญพยัคฆ์      
17 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ศก.๑ เด็กหญิงจิดาภา ทรการ      
      เด็กหญิงศศิประภา สว่างภพ      
 
กิจกรรม ภาษาอังกฤษ (ป.6) กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
18 อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศก.๒ เด็กหญิงฐิติชญาน์ แถวนาชุม      
      เด็กหญิงศิริราช ดีภักดิ์      
19 อนุบาลราษีไศล ศก.๒ เด็กชายปภังกร ใจภักดี      
      เด็กชายปวริษร์ ประทุมศรี      
20 อนุบาลห้วยทับทัน ศก.๒ เด็กหญิงอริศรา อินทร์พรหม      
      เด็กหญิงธิติกานต์ อุมาลี      
21 อนุบาลบึงบูรพ์(เปาะมิตรภาพที่ ๒๐๓) ศก.๒ เด็กชายสรวิชญ์ รัตรสาร      
      เด็กหญิงวิชญาพร บุญเย็น      
22 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ศก.๒ เด็กหญิงกชพร เพ็งพันธ์      
      เด็กหญิงพิมพ์ชนก การะเกษ      
23 อนุบาลศิลาลาด ศก.๒ เด็กหญิงสุรภา ทองสุข      
      เด็กหญิงนันธิดา คะตา      
24 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) ศก.๒ เด็กชายธวัลรัตน์ บริสุทธิ์      
      เด็กชายทักษิณ มะเดื่อ      
25 บ้านหนองสะมอน ศก.๒ เด็กชายภูชิชย์ สีสัน      
      เด็กชายกันต์กวี ชัยน่วม      
26 บ้านหนองแปน ศก.๒ เด็กชายชโยดม มีอุดร      
      เด็กหญิงจุฑามณี ศรีจักร์      
27 บ้านตาโกน ศก.๒ เด็กชายโชคชัย บัวไข      
      เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ศีลธรรม      
28 บ้านแต้มะหลี่ ศก.๒ เด็กหญิงจิดาภา ธรรมวัตร      
      เด็กชายปฐมพร อาจทำ      
29 บ้านค้อกำแพง ศก.๒ เด็กหญิงบุหงา เรืองศรี      
      เด็กหญิงธนัญชนก สว่างจิตร์      
30 บ้านหาด(อสพป.๑๓) ศก.๒ เด็กหญิงเตือนใจ สีวะสา      
      เด็กหญิงนิยตา มาศรี      
31 จินดาวิทยาคาร ๒ (หนองศาลา) ศก.๒ เด็กหญิงธิมาพร ทองบ่อ      
      เด็กชายสิทธิชัย รัตนวัน      
32 อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กหญิงวรรจชนก แป้นจันทร์      
      เด็กหญิงพอฤทัย ปัญญาสุวรรณกุล      
33 IEP อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กหญิงศิโรรัตน์ ชูวังวัด      
      เด็กหญิงณัฎฐภัสสร พลภักดี      
34 อนุบาลปรางค์กู่ ศก.๓ เด็กหญิงสุธาทิพ สุจริตประภากร      
      เด็กหญิงพรสุภัค พลแสน      
 
 
กิจกรรม ภาษาอังกฤษ (ป.6) กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
35 อนุบาลภูสิงห์ ศก.๓ เด็กหญิงดลพร วงชัย      
      เด็กหญิงธัญจิรา แท่นศิลา      
36 อนุบาลไพรบึง ศก.๓ เด็กชายศักรินทร์ บุญร่วม      
      เด็กหญิงอัญชิสา บุญร่วม      
37 บ้านละลม ศก.๓ เด็กหญิงพิมพ์ลดา ธรรมกิจ      
      เด็กหญิงขวัญธิชา เพชรงา      
38 บ้านหนองเชียงทูน ศก.๓ เด็กหญิงนัฐธิกานต์ ศรีเอี่ยมจันทร์      
      เด็กหญิงขวัญชนก ปุเรสา      
39 วัดเขียน ศก.๓ เด็กชายชัยชาญ ทองมนต์      
      เด็กชายสุริยา สินคำ      
40 บ้านปราสาทเยอ ศก.๓ เด็กหญิงปาริชาติ ต้นนาจาน      
      เด็กชายราชวัตร บุทธนา      
41 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศก.๔ เด็กชายชญานนท์ สมพร      
      เด็กหญิงพิมพ์วิภา โกศล      
42 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ (MSEP) ศก.๔ เด็กชายฐฐิพงษ์ แซ่อุย      
      เด็กชายนนทพัทธ์ อันทรสุขศรี      
43 อนุบาลขุนหาญ(สิ) ศก.๔ เด็กชายณฐพงศ์ คำโท      
      เด็กหญิงกตัญณุตา ธัญญารักษ์      
44 อนุบาลศรีรัตนะ ศก.๔ เด็กหญิงปริยาภัทร สมหวัง      
      เด็กหญิงพัณณิตา คชแพทย์      
45 อนุบาลเบญจลักษ์ ศก.๔ เด็กชายศิริพงษ์ พันธ์สวัสดิ์      
      เด็กชายธวัชชัย ทองเจริญ      
46 บ้านกระแชงใหญ่ ศก.๔ เด็กหญิงวิลาวัลย์ มิลธรณ์      
      เด็กหญิงชลิตา สุชาติ      
47 บ้านศรีแก้ว ศก.๔ เด็กหญิงนงนภสร แสงเหลือง      
      เด็กหญิงรุจิรา วรเชษฐ      
48 บ้านสำโรงเกียรติ ศก.๔ เด็กหญิงเที่ยงตะวัน นันทะสิงห์      
      เด็กหญิงลักษมี ศรีมงคล      
49 บ้านคำสะอาด ศก.๔      
           
50 บ้านโพธิ์กระสังข์ ศก.๔ เด็กหญิงพาฝัน โพธิ์กระสังข์      
      เด็กหญิงฐิติชญา โพธิสาร