ใบรายงานตัว สหวิทยาเขตโรงเรียนอนุบาล จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (แข่งวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62)
กิจกรรม ภาษาอังกฤษ (ป.5) กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที่ 1
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
1 อนุบาลศรีสะเกษ ศก.๑ เด็กหญิงกมลพรรณ ธุระพันธ์      
      เด็กหญิงปัญญาวีร์ เชาว์ศิริกุล      
2 อนุบาลศรีสะเกษ(EP) ศก.๑ เด็กชายชิษณุพงศ์ พงศ์ธารินสิริ      
      เด็กหญิงฉันทิศา ทองปัญญา      
3 อนุบาลวัดพระโต ศก.๑ เด็กหญิงศศิชา เงินจันทร์      
      เด็กหญิงมธุรดา เสนากุล      
4 อนุบาลกันทรารมย์ ศก.๑ เด็กชายกวินภพ ทิพย์รักษา      
      เด็กหญิงพุทธิตา ลิ้มสุวัฒน์      
5 อนุบาลพยุห์ ศก.๑ เด็กหญิงชนิภรณ์ อิ่มสะอาด      
      เด็กหญิงวิศัลย์ศยา มีบุญ      
6 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ศก.๑ เด็กหญิงศศิวิมล พิมพ์โครตร      
      เด็กหญิงพิชญาภา มณู      
7 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) ศก.๑ เด็กหญิงณัฏฐณันธร ยศม้าว      
      เด็กชายชุติพันธ์ สุขอินทร์      
8 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ศก.๑ เด็กหญิงปริยากร ทิพย์รักษา      
      เด็กหญิงปภาพินท์ บุญสุภา      
9 อนุบาลวังหิน ศก.๑      
           
10 ตะดอบวิทยา ศก.๑ เด็กชายพีรวิชณ์ อุตตะมัง      
      เด็กหญิงวีริยา โลหะ      
11 บ้านหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กชายธีรพัฒน์ ไชยวัฒน์      
      เด็กชายสุรศักดิ์ เขียนวงศ์      
12 บ้านหนองหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กหญิงกุลนันท์ สุตาวงศ์      
           
13 บ้านร่องสะอาด ศก.๑ เด็กชายธีระชัย ดวงไชย      
      เด็กหญิงอารีรัตน์ มีลาภ      
14 บ้านโนนคูณ ศก.๑ เด็กหญิงรัตนภรณ์ ประทุม      
      เด็กหญิงเชิญขวัญ แจ่มใส      
15 บ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ ศก.๑ เด็กชายธาวิน บุญยะเพ็ญ      
      เด็กหญิงณิชนันทน์ วงค์เศษ      
16 บ้านคูบ ศก.๑ เด็กชายณัฏฐกรณ์ อัมภรัตน์      
      เด็กหญิงสุทธิดา สอนสุภาพ      
17 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ศก.๑ เด็กหญิงณัฐวดี กิ่งสกุล      
      เด็กหญิงภัทราวดี สรนิกร      
 
กิจกรรม ภาษาอังกฤษ (ป.5) กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
18 อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศก.๒ เด็กหญิงณัฐณิชา คำภักดี      
      เด็กหญิงทิพย์ปภา บุตราช      
19 อนุบาลราษีไศล ศก.๒ เด็กชายปณชัย วรรณโครต      
      เด็กชายบารมี มรรคนา      
20 อนุบาลห้วยทับทัน ศก.๒ เด็กหญิงปภาวี เหล็กกล้า      
      เด็กหญิงกวินทิพย์ มงคล      
21 อนุบาลบึงบูรพ์(เปาะมิตรภาพที่ ๒๐๓) ศก.๒ เด็กหญิงพัชรา เอี่ยมสีทอง      
      เด็กหญิงศศิประภา ปาชา      
22 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ศก.๒ เด็กชายจีระศักดิ์ แกดสันเทียะ      
      เด็กชายเอกสิทธิ์ ปัสสาไสย      
23 อนุบาลศิลาลาด ศก.๒ เด็กหญิงณัฐริกา แดงบุญเรือง      
      เด็กหญิงธิดาเทพ บุญชม      
24 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) ศก.๒ เด็กหญิงปุณยวีร์ สร้อยชื่น      
      เด็กชายดณุพัฒน์ การัตน์      
25 บ้านหนองสะมอน ศก.๒ เด็กหญิงนันท์ฐิตา สมัญ      
      เด็กหญิงกนกวรรณ สิงห์ทอง      
26 บ้านหนองแปน ศก.๒      
           
27 บ้านตาโกน ศก.๒ เด็กชายศุทธวีร์ วัฒนเจริญรุ่ง      
      เด็กหญิงปาริฉัตร แก้วสะอาด      
28 บ้านแต้มะหลี่ ศก.๒ เด็กหญิงกานต์ธิดา ทองสุทธิ์      
      เด็กหญิงปรารถนา เชิดสูงเนิน      
29 บ้านค้อกำแพง ศก.๒ เด็กหญิงชุติมา ชุมชัย      
      เด็กหญิงปริษา บุญสอน      
30 บ้านหาด(อสพป.๑๓) ศก.๒ เด็กชายรณกร บุญปัญญา      
      เด็กชายเตชภณ สุขอยู่      
31 จินดาวิทยาคาร ๒ (หนองศาลา) ศก.๒ เด็กหญิงจันทิมา รัตนวัน      
           
32 อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กชายพุฒิพงศ์ ศรีลาชัยธนพัต      
      เด็กหญิงพรรณิภา โพธิ์อุดม      
33 IEP อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กหญิงพัชณฐา สินธู      
      เด็กหญิงชนิษฐา บูระพา      
34 อนุบาลปรางค์กู่ ศก.๓ เด็กหญิงปารณีย์ มณีเรืองสิน      
      เด็กหญิงอิสราภรณ์ โสริญาติ      
 
 
กิจกรรม ภาษาอังกฤษ (ป.5) กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
35 อนุบาลภูสิงห์ ศก.๓ เด็กหญิงธิดารัตน์ ทาประจิตร      
      เด็กหญิงปัฐมาวดี พรมยืน      
36 อนุบาลไพรบึง ศก.๓ เด็กหญิงสโรชา สุภาพ      
      เด็กหญิงวราภรณ์ มะโนชาติ      
37 บ้านละลม ศก.๓ เด็กหญิงศิรประภา สุขแจ้ง      
      เด็กหญิงสุทธิดา ดาระหงษ์      
38 บ้านหนองเชียงทูน ศก.๓      
           
39 วัดเขียน ศก.๓ เด็กหญิงพนิตนันท์ ศิริสำราญ      
      เด็กหญิงดรุณรัตน์ ผ่องขำ      
40 บ้านปราสาทเยอ ศก.๓ เด็กหญิงทรรศนีย์ โยธี      
      เด็กชายศิริพัฒน์ โยธี      
41 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศก.๔ เด็กหญิงพิมพ์พิชา วงษ์ใหญ์      
      เด็กหญิงปารีณา สุจริตภักดี      
42 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ (MSEP) ศก.๔ เด็กชายจิรัฐิติกาล พื้นผา      
      เด็กชายจิรโชค อักโข      
43 อนุบาลขุนหาญ(สิ) ศก.๔ เด็กหญิงมาดี ศรีเลิศ      
      เด็กหญิงนภสร สิทธิพันธ์      
44 อนุบาลศรีรัตนะ ศก.๔ เด็กหญิงกนกวรรณ ยะลา      
      เด็กชายจักรพงษ์ ฤทธิเดช      
45 อนุบาลเบญจลักษ์ ศก.๔ เด็กหญิงญาราภรณ์ ทางทอง      
      เด็กหญิงปาระณีย์ ภูติยา      
46 บ้านกระแชงใหญ่ ศก.๔ เด็กหญิงจิรนันท์ ห้วยหงษ์ทอง      
      เด็กหญิงสร้อยสุดา หงษ์เวียงจันทร์      
47 บ้านศรีแก้ว ศก.๔ เด็กหญิงกัญญาณัฐ ชัยวงษา      
      เด็กหญิงพรนภา คงสมพงษ์      
48 บ้านสำโรงเกียรติ ศก.๔ เด็กชายกฤษดา แก้วจันทร์      
      เด็กหญิงเกวลิน บุญรอด      
49 บ้านคำสะอาด ศก.๔ เด็กชายวัชรพล ถวิลไพร      
      เด็กหญิงกัลยา วงษ์คูณ      
50 บ้านโพธิ์กระสังข์ ศก.๔ เด็กหญิงเนตรนภา สายจันทร์      
      เด็กชายชินพัฒน์ มังคละ