ใบรายงานตัว สหวิทยาเขตโรงเรียนอนุบาล จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (แข่งวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62)
กิจกรรม ภาษาอังกฤษ (ป.4) กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที่ 1
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
1 อนุบาลศรีสะเกษ ศก.๑ เด็กหญิงรัชวินวิภา ผาคำ      
      เด็กหญิงศลินทิรา นามจันทรา      
2 อนุบาลศรีสะเกษ(EP) ศก.๑ เด็กชายชยุต แสงจันทร์      
      เด็กชายภควัช ธัญญาวัฒน์      
3 อนุบาลวัดพระโต ศก.๑ เด็กหญิงชาลิสา สารมาตย์      
      เด็กหญิงสุจิตรตรา สร้อยจำปา      
4 อนุบาลกันทรารมย์ ศก.๑ เด็กชายสิรวิชญ์ ห่อคำ      
      เด็กหญิงพิชชาอร เธียรวรรณ      
5 อนุบาลพยุห์ ศก.๑ เด็กหญิงนิภาภรณ์ เข็มทอง      
      เด็กหญิงยุวเรศร์ จิรังดา      
6 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ศก.๑ เด็กชายวริทธิ์ธร สีหะวงษ์      
      เด็กหญิงวิชญาดา มณีวงษ์      
7 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) ศก.๑ เด็กหญิงเกศรินทร์ คำมาตย์      
      เด็กหญิงอนันตญา ศิริกุล      
8 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ศก.๑ เด็กหญิงพัฒน์จนันท์ บุญศักดิ์      
      เด็กหญิงธนาภา แก้วรักษา      
9 อนุบาลวังหิน ศก.๑      
           
10 ตะดอบวิทยา ศก.๑ เด็กหญิงภาสินี ปัญญาแก้ว      
      เด็กหญิงพิลาสลักษณ์ บุญจันทร์      
11 บ้านหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กหญิงแพรวพรรณ จีนสันเทียะ      
      เด็กหญิงกิตติยาพร อยู่เทศ      
12 บ้านหนองหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กชายธวัชชัย สุภาพันธ์      
      เด็กหญิงรัตนพร ศรีรักษา      
13 บ้านร่องสะอาด ศก.๑ เด็กหญิงศิริกัญญา ชาติสีหราช      
      เด็กชายณัฐดนัย ทารศรี      
14 บ้านโนนคูณ ศก.๑ เด็กหญิงสุพัฒตรา นามโคตร      
      เด็กชายณัฐภัทร ชัยรัตน์      
15 บ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ ศก.๑ เด็กหญิงปลาลิตา ทับทิมนาค      
           
16 บ้านคูบ ศก.๑ เด็กหญิงณัฐฏ์นรี แม่นอักษร      
      เด็กหญิงสุพิชชา สิงห์ซอม      
17 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ศก.๑ เด็กหญิงวณิชชญา อรรถวัน      
      เด็กหญิงอภัสรา ใสกระจ่าง      
 
กิจกรรม ภาษาอังกฤษ (ป.4) กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
18 อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศก.๒ เด็กหญิงเมธาวี มารีน่า บำรุง      
      เด็กหญิงจิรภิญญา เอกตาแสง      
19 อนุบาลราษีไศล ศก.๒ เด็กชายกัมพล ศุภศร      
      เด็กชายชินน์กร แสนมาตย์      
20 อนุบาลห้วยทับทัน ศก.๒ เด็กชายบุญญาวัฒน์ โคตรเนตร      
      เด็กหญิงศศิธร ทาสี      
21 อนุบาลบึงบูรพ์(เปาะมิตรภาพที่ ๒๐๓) ศก.๒ เด็กชายตรีวิทย์ วงษ์ใหญ่      
      เด็กชายณัฐวัช ชื่นสด      
22 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ศก.๒ เด็กหญิงสุปรียา วิมุตกุล      
      เด็กหญิงรัตชนิดา พันธ์งาม      
23 อนุบาลศิลาลาด ศก.๒ เด็กหญิงสุธาสินีย์ แสงบุรมย์      
      เด็กหญิงณิชานันท์ สุภาพ      
24 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) ศก.๒ เด็กชายชาคริต ไชยภักดิ์      
      เด็กหญิงกฤษฎิ์กัญญ์รพี คงทอง      
25 บ้านหนองสะมอน ศก.๒ เด็กชายกฤษฎา ชิดปทุม      
      เด็กชายวิวัฒน์ บุญเลห์      
26 บ้านหนองแปน ศก.๒ เด็กชายชินพัฒน์ รัตนพงษ์บัณฑิต      
      เด็กหญิงบุษบา เสียงเสนาะ      
27 บ้านตาโกน ศก.๒ เด็กหญิงจีรนันท์ อ่อนน้อม      
      เด็กหญิงชนาพร สุระ      
28 บ้านแต้มะหลี่ ศก.๒ เด็กหญิงกุสุมา จุลนัน      
      เด็กหญิงกัลยกร หมุดทอง      
29 บ้านค้อกำแพง ศก.๒      
           
30 บ้านหาด(อสพป.๑๓) ศก.๒ เด็กชายศุภมิตร พวงทวาย      
      เด็กชายรวิกร เกตุศิริ      
31 จินดาวิทยาคาร ๒ (หนองศาลา) ศก.๒ เด็กหญิงปลิตา กาหลง      
      เด็กหญิงปานิตา สุตะพันธ์      
32 อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กหญิงกัญญ์วรา งีเกาะ      
      เด็กหญิงวรรณธนธร ธรรมดา      
33 IEP อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กหญิงภัทรนันต์ เปลี่ยนทองศิริ      
      เด็กหญิงศศิกานต์ บัวชุลี      
34 อนุบาลปรางค์กู่ ศก.๓ เด็กหญิงณัฏฐนิชา อสิพงษ์      
      เด็กชายณัชชานนท์ รตนะกมลเศรษฐ์      
 
 
กิจกรรม ภาษาอังกฤษ (ป.4) กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
35 อนุบาลภูสิงห์ ศก.๓ เด็กชายอนัตถพน ใจมนต์      
      เด็กหญิงปนัดดา สีหาบุตร      
36 อนุบาลไพรบึง ศก.๓ เด็กชายอัจฉริยะ ชลิตสกุล      
      เด็กหญิงนาตาลี ไชยโชติ      
37 บ้านละลม ศก.๓ เด็กหญิงศรัญญา ศรีแย้ม      
      เด็กหญิงนันทิดา บุญแก้ว      
38 บ้านหนองเชียงทูน ศก.๓      
           
39 วัดเขียน ศก.๓ เด็กชายซูดาน โสตศิริ      
      เด็กชายวรโชติ สันใต้      
40 บ้านปราสาทเยอ ศก.๓      
           
41 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศก.๔ เด็กชายทองพันชั่ง จริยาวัฒนชัยกุล      
      เด็กชายพสิษฐ์ เสริฐศรี      
42 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ (MSEP) ศก.๔ เด็กหญิงชัญณิชา แซ่เตีย      
      เด็กหญิงญดา หมวกทอง      
43 อนุบาลขุนหาญ(สิ) ศก.๔ เด็กหญิงพอฤทัย นามคง      
      เด็กหญิงณภัทร ธนาคีรี      
44 อนุบาลศรีรัตนะ ศก.๔ เด็กหญิงภคพร หอมทรง      
      เด็กหญิงชญานินทร์ ทองปาน      
45 อนุบาลเบญจลักษ์ ศก.๔ เด็กชายเกรียงไกร ธารากุล      
      เด็กหญิงภัณฑิลา ทองหล่อ      
46 บ้านกระแชงใหญ่ ศก.๔ เด็กชายฐิิติรัตน์ แก้วฤาษี      
      เด็กชายภัทรวรรธน์ บุญอุ้ม      
47 บ้านศรีแก้ว ศก.๔ เด็กชายพิสุทธิ์ศิลป์ เสมารัตน์      
      เด็กหญิงมินธิดา พลค้า      
48 บ้านสำโรงเกียรติ ศก.๔ เด็กชายวัชรพล แทนคำ      
      เด็กหญิงธัญญพรรษ ค้ำใบ      
49 บ้านคำสะอาด ศก.๔      
           
50 บ้านโพธิ์กระสังข์ ศก.๔ เด็กหญิงพิรดา จันทร์เปรียง      
      เด็กหญิงวรกานต์ รอบคอบ