ใบรายงานตัว สหวิทยาเขตโรงเรียนอนุบาล จ.ศรีสะเกษ ครั้งที่ 16 ปีการศึกษา 2561 (แข่งวันเสาร์ที่ 26 ม.ค.62)
กิจกรรม ภาษาอังกฤษ (ป.3) กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ ห้องสอบที่ 1
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
1 อนุบาลศรีสะเกษ ศก.๑ เด็กชายพัสกร สมพงษ์      
      เด็กชายชยพัทธ์ เสาศิริ      
2 อนุบาลศรีสะเกษ(EP) ศก.๑ เด็กหญิงสุภาวิดา พรรณราช      
      เด็กหญิงฉันทพิชญ์ วัฒนกุญชร      
3 อนุบาลวัดพระโต ศก.๑ เด็กหญิงธัญนิชา จิตรมาตร      
      เด็กชายปฤษฎี ศิลาวรรณ      
4 อนุบาลกันทรารมย์ ศก.๑ เด็กชายณัชชวินทร์ อดทน      
      เด็กหญิงสุธิมา ลิ้มสุวัฒน์      
5 อนุบาลพยุห์ ศก.๑ เด็กชายพิษณุ ศรีคราม      
      เด็กหญิงปุณญิศา คอระอุด      
6 อนุบาลยางชุมน้อย(หน่วยคุรุราษฎร์รังสรรค์) ศก.๑ เด็กหญิงปรัชญา ชาลี      
      เด็กหญิงภัทรธิดา พิมพ์โคตร      
7 อนุบาลโนนคูณ(โนนค้อวิทยาคาร) ศก.๑ เด็กหญิงมลชญา มะลัย      
      เด็กชายจักรพรรดิ์ พันธ์กิ่งทิพย์      
8 อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ศก.๑ เด็กชายธนพล วงศ์แสง      
      เด็กชายชวัลวิทย์ บุญทะจิตร      
9 อนุบาลวังหิน ศก.๑      
           
10 ตะดอบวิทยา ศก.๑ เด็กหญิงวิมลสิริ ยืนยาว      
      เด็กหญิงจันทิมา จันทร์บุญมา      
11 บ้านหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กชายสิทธิพงษ์ กมล      
      เด็กหญิงอรชุฎา ทัศนามล      
12 บ้านหนองหญ้าปล้อง ศก.๑ เด็กหญิงพัชรีพร ใยเมือง      
      เด็กหญิงอรปรียา คำจันทร์      
13 บ้านร่องสะอาด ศก.๑ เด็กหญิงสุธิตา โสดามุข      
      เด็กหญิงรุจิดา พันธสีมา      
14 บ้านโนนคูณ ศก.๑ เด็กหญิงมนต์นภา ทองเดือน      
      เด็กหญิงเกวลิน วรรณศิริ      
15 บ้านหนองปลาเข็งกอไหล่ ศก.๑ เด็กหญิงปราริดา สิงห์ซอม      
      เด็กชายพีรพัฒน์ จันทร์ทรง      
16 บ้านคูบ ศก.๑ เด็กหญิงมะลิวัลย์ สิงห์ซอม      
      เด็กชายพีระพล แก้วรักษา      
17 บ้านดวนใหญ่(ลีราษฎร์วัฒนา) ศก.๑ เด็กชายพุฒิกร นามวัน      
      เด็กหญิงนิชานันต์ บุญคง      
 
กิจกรรม ภาษาอังกฤษ (ป.3) กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
18 อนุบาลอุทุมพรพิสัย ศก.๒ เด็กหญิงพัณณ์ชิตา อินทร์จันทร์      
      เด็กหญิงกมลฉัตร ศรีชารัตน์      
19 อนุบาลราษีไศล ศก.๒ เด็กหญิงกนกรัตน์ สิมลี      
      เด็กชายประเสริฐศักดิ์ พรรษา      
20 อนุบาลห้วยทับทัน ศก.๒ เด็กหญิงกิตรดา กระสังข์      
      เด็กหญิงกชนันท์ ปานดำ      
21 อนุบาลบึงบูรพ์(เปาะมิตรภาพที่ ๒๐๓) ศก.๒ เด็กหญิงภัทรลาภา บุญเย็น      
      เด็กหญิงวริษฐา ชุษณะทัศน์      
22 อนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ศก.๒ เด็กหญิงพิมรภัทร สายสินธ์      
      เด็กชายกันตนพ ภูรินทร์      
23 อนุบาลศิลาลาด ศก.๒ เด็กหญิงอรวรรณ โพธิ์งาม      
      เด็กหญิงอนุสลา บ่อทอง      
24 อนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) ศก.๒ เด็กชายอิทธิเชษฐ์ บัวพันธ์      
      เด็กชายกฤชณัท กุละพัด      
25 บ้านหนองสะมอน ศก.๒ เด็กชายสุภศิน เบ้าจันทึก      
      เด็กชายอภิชาติ เนียมกุลชร      
26 บ้านหนองแปน ศก.๒      
           
27 บ้านตาโกน ศก.๒ เด็กหญิงปรียาภรณ์ ทอนไชย      
      เด็กชายกฤตภาส พลอยหิน      
28 บ้านแต้มะหลี่ ศก.๒ เด็กชายวัชรินทร์ สมบุญมาก      
      เด็กชายพงษ์สิวัฒน์ พลพงษ์      
29 บ้านค้อกำแพง ศก.๒      
           
30 บ้านหาด(อสพป.๑๓) ศก.๒ เด็กชายปุณยวีร์ คำบุญ      
      เด็กชายจารุกิตติ์ จินาวัลย์      
31 จินดาวิทยาคาร ๒ (หนองศาลา) ศก.๒ เด็กหญิงวิมลสิริ ศรีจันทร์      
      เด็กชายกล้าภวิษย์ รัตนวัน      
32 อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กหญิงแจ็สมิน เอแบร็มสัน      
      เด็กหญิงธวัลรัตน์ ลัดดากลม      
33 IEP อนุบาลศรีประชานุกูล ศก.๓ เด็กหญิงจิดาภา ไธสง      
      เด็กชายชินกฤต วันสุดล      
34 อนุบาลปรางค์กู่ ศก.๓ เด็กชายปภารวิทย์ แสงทอง      
      เด็กหญิงกัลย์สุดา ศรีบริบูรณ์      
 
 
กิจกรรม ภาษาอังกฤษ (ป.3) กลุ่มสาระ ภาษาอังกฤษ
ที่ โรงเรียน สพป. ชื่อนักเรียน ลายมือชื่อ คะแนน รางวัล
35 อนุบาลภูสิงห์ ศก.๓ เด็กหญิงธัญญรัตน์ วงศ์สุวรรณ      
      เด็กชายวีรวิชญ์ ลาพรหมมา      
36 อนุบาลไพรบึง ศก.๓ เด็กหญิงณภัสสร ไพรบึง      
      เด็กหญิงณัฐณิชา ไพรบึง      
37 บ้านละลม ศก.๓ เด็กหญิงขวัญจิรา เอมโอด      
      เด็กชายศุภกร ทองสม      
38 บ้านหนองเชียงทูน ศก.๓      
           
39 วัดเขียน ศก.๓ เด็กหญิงเมธินี ภักดิ์ใจ      
      เด็กหญิงบุญฐกาญจน์ โพธิ์งาม      
40 บ้านปราสาทเยอ ศก.๓ เด็กหญิงธัญชนก บัวจันทร์      
           
41 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ ศก.๔ เด็กหญิงฐิติวรดา คณะนา      
      เด็กหญิงแพนนารา โกศล      
42 อนุบาลดำรงราชานุสรณ์ (MSEP) ศก.๔ เด็กชายกวิน วังสำเภา      
      เด็กชายพีรพัฒน์ แก้ววงษา      
43 อนุบาลขุนหาญ(สิ) ศก.๔ เด็กหญิงอโรชา แก้วกันหา      
      เด็กหญิงธิดารัตน์ นาคหอม      
44 อนุบาลศรีรัตนะ ศก.๔ เด็กหญิงศุภานัน ห่อทรัพย์      
      เด็กชายพีรศักดิ์ หมวดประโคน      
45 อนุบาลเบญจลักษ์ ศก.๔ เด็กชายชินวุฒิ แก้วแดง      
      เด็กชายอติชาต วษ์ใหญ่      
46 บ้านกระแชงใหญ่ ศก.๔      
           
47 บ้านศรีแก้ว ศก.๔ เด็กหญิงมลฤดี แก่นม่วง      
      เด็กหญิงแพรวราภร ลือชาการ      
48 บ้านสำโรงเกียรติ ศก.๔ เด็กหญิงณัฐวราพร โคตภักดี      
      เด็กชายสุรสีัห์ คำใส      
49 บ้านคำสะอาด ศก.๔      
           
50 บ้านโพธิ์กระสังข์ ศก.๔ เด็กหญิงภาริดา อุปสุข      
      เด็กหญิงรัชฎาพร แข็งแรง